Kartverktyget Skyddad natur

I kartverktyget Skyddad natur finns alla nationalparker, naturreservat och övriga skyddade områden.

Kartverktyget är ett stöd för alla som arbetar med naturvårdsfrågor eller planering av mark och vatten i Sverige. Även du som är friluftsintresserad kan ha glädje av kartverktyget.

Till kartverktyget Skyddad natur

Kartverktyget Skyddad natur är främst utvecklat för de som arbetar med naturvård inom

 • kommuner och myndigheter
 • intresseorganisationer och branschorganisationer
 • konsultverksamhet och andra företag.

Skyddade områden

I kartverktyget hittar du information om skyddade områden i Sverige och Sveriges Natura 2000-områden. Även andra områden med höga naturvärden som ingår i nationella planer för skydd eller är utpekade i internationella konventioner finns i kartverktyget.

Olika former av naturskydd

Sveriges nationalparker

Det här finns i kartverktyget

 • En samlad bild över skyddade områden inklusive naturvårdsavtal, områden som pekats ut enligt internationella konventioner och nationalstadsparken i Stockholm.
 • Vattenskyddsområden.
 • Var och under vilken period det råder tillträdesförbud inom våra skyddade områden (fågel- och sälskyddsområden).
 • Alla Natura 2000-områden.
 • Tillhörande beslutsdokument, skötselplaner och bevarandeplaner.
 • Riksintressen, naturvård och friluftsliv.
 • Nationalparksplan och myrskyddsplan för Sverige.
 • Underlag som redovisar naturvärden, t ex värdefulla vatten och nyckelbiotoper.
 • Karteringar av marktäcke och naturtyper (till exempel Nationella marktäckedata och naturtyper enligt art- och habitatdirektivet).
 • Leder och anordningar för friluftslivet inom skyddade områden.
 • Fastighetsgränser och flygbilder (från Lantmäteriet).

Det som inte visas i Skyddad natur är strandskydd och generellt biotopskydd.

Strandskydd

Biotopskyddsområde

Hjälptexter 

Vi har tagit fram hjälptexter med praktisk information om hur du använder kartverktyget. Du når hjälptexterna även från karttjänsten.

Hjälptexter för kartverktyget Skyddad natur

Öppna data och tjänster

All information som presenteras, som tillhör Naturvårdsverket, finns tillgänglig som öppna data och tjänster för dig som vill hämta hem data eller använda tjänsterna för att bygga upp egna appar eller webbplatser. Naturvårdsverket har fler öppna data och tjänster. Du hittar dem via metadata i Naturvårdsverkets metadatakatalog:

Metadatakatalogen

Källa

Informationen i Skyddad Natur kommer från NVR, som är ett gemensamt handläggningsstöd för länsstyrelserna, Lantmäteriet och Naturvårdsverket. Här publiceras alla beslut om skyddad natur och områdena registreras i kartan med information om vilken typ av skydd det gäller. Det publiceras även data direkt från andra myndigheter.

Kontakt

För frågor om enskilda skyddade områden är det oftast aktuell länsstyrelse som bäst besvarar dessa.

För övrig information om Skyddad natur, mejla oss på data@naturvardsverket.se