Hjälptexter för kartverktyget Skyddad natur

Informationen i kartverktyget Skyddad natur kommer från databasen VIC Natur. Här har vi samlat hjälptexter om hur du söker i kartverktyget och vilka funktioner som finns.

Så söker du

Du kan söka efter ett skyddat område, ett län eller kommun genom att börja skriva in namnet. När du skrivit två bokstäver eller fler kommer det förslag på namn som motsvarar det du skriver. När du väljer ett namn i listan visas sökresultatet direkt under sökfältet och kartan zoomas till valt område.

Söker du på en kommun eller län kommer träfflistan omfatta alla skyddade områden inom kommunen eller länet. Antalet träffar visas i vänstra kanten över träfflistan. Är träfflistan längre än vad som visas på skärmen kan du scrolla ner i listan. Sökfältet rensas genom att klicka på krysset längst till höger i sökfältet.

Du kan också skriva in områdenas register ID (NVR-ID i naturvårdsregistret eller områdeskod för Natura 2000) i sökfönstret. Efter sex siffror kommer du få förslag på områdesnamn som motsvarar sökningen.

Avgränsa eller utöka sökningen

Du kan välja att detaljera sökningen t.ex. söka alla naturreservat i Åmål kommun genom att växla till Detaljerad sökning. I den detaljerade sökningen får du möjlighet att kombinera upp till fyra olika sökkriterier. Har du tidigare gjort en enkel sökning följer det kriteriet med när du växlar till detaljerad sökning. Du rensar sökkriterierna genom att klicka på Rensa under sökfälten.

Du söker i Naturvårdsregistret och för närvarande är det nationella skyddsformer, Natura 2000 områden och RAMSAR-områden som är sökbara. Det finns delvis olika uppgifter om skyddade områden. Vad du väljer som första (översta) sökkriterium kommer begränsa vilka sökkriterier du kan välja i nästa steg.

Exempel:

Du vill utforska Sveriges Natura 2000 områden utpekade enligt art- och habitatdirektivet. Du väljer Skyddstyp som sökkriterium och Natura 2000 (SCI) som typ. När du ska välja nästa sökkriterium är urvalet begränsat till region, art eller natura naturtyper, dvs de uppgifter som finns för Natura 2000 områden. Väljer du istället Naturreservat som skyddstyp får du ett annat urval av sökkriterier t.ex. syfte, miljömål och beslutsmyndighet.

Även inom respektive register finns olikheter kring vilka uppgifter som registreras för olika skyddstyper.

Använda sökresultat

När du klickar på knappen "Sök" eller trycker retur på tangentbordet, visas sökresultatet som en lista direkt under sökfälten. Antalet träffar visas till vänster över listan.

Klicka på förstoringsglaset över träfflistan för att se vilka områden som ingår i sökresultatet. Kartan zoomas då till den sammanlagda utbredningen över alla områden som ingår i träfflistan. Du kan också välja att skriva ut (som lista) eller exportera resultatet (som shape-fil) i träfflistan genom att klicka på respektive ikon. Visas sökresultatet som lista så kan informationen kopieras till t.ex. excel.

Klicka på en rad i träfflistan för att visa ett skyddat område i kartan. Byt område genom att klicka på en ny rad i träfflistan. Kartan uppdateras så att områdets geografiska läge markeras.

Klickar du på områdets namn öppnas en ruta med mer information om området och kartan zoomar till valt område. Vilken information som visas beror till viss del på vilken skyddstyp området är. Läs mer under ”Om nationella skyddsformer" eller ”Om Natura 2000” nedan.  Du kan välja att skriva ut informationen om området genom att klicka på ikonen i rutans högra hörn.

Klicka på pilen längst till höger i raden för ett område för att välja om du vill läsa information, zooma till området i kartan eller ladda ned data (som shape-fil).

Sökbara områden

I Skyddad Natur kan du söka skyddade områden enligt nationella skyddsformer, Natura 2000 eller skyddade områden enligt internationella konventioner.

Om Nationella skyddsformer

Nationella skyddsformer innehåller skyddade områden enligt miljöbalkens kapitel 7:

 • nationalpark
 • naturreservat
 • naturvårdsområde
 • djur- och växtskyddsområde
 • naturminne
 • kulturreservat
 • vattenskyddsområde
 • skogligt biotopskyddsområde (6 § Skogsstyrelsens beslut)
 • övrigt biotopskyddsområde (6 och 7 § kommuners eller länsstyrelsers beslut)
 • skydd för landskapsbilden

#Beskrivning av alla skyddsformer#

I det nationella Naturvårdsregistret lagras alla beslut som fattats för ett område. I kartverktyget visas information och områdets avgränsning för nu gällande beslut. Vi visar även beslut om naturreservat som ännu inte vunnit laga kraft (beslutsstatus Beslutat) och områden vars beslut har överklagats.

Alla områden har uppgift om skyddstyp, beslutsdatum, gällandedatum, beslutsmyndighet, arealer, berörda län och kommuner.

Förvaltare anges för alla skyddstyper utom Vattenskyddsområden (där anges istället Tillsynsmyndighet)

Syfte anges för nationalparker, naturreservat och naturvårdsområden

Miljömål anges för område som beslutats efter 1998 då miljömålssystemet infördes.

IUCN-kod Klassificering av skyddade områden enligt internationella naturvårdsunionens (IUCN, International Union for the Conservation of Nature) vägledning.  IUCN definierar ett skyddat område som:

Ett tydligt definierat geografiskt område i syfte att långsiktigt skydda naturvärden och de ekosystemtjänster och kulturella värden som associeras med dessa och som genom lagstiftning är erkänt, utpekat och förvaltats i enlighet med skyddets specifika syften att bevara naturvärdena.

Utifrån definitionen tillämpas kategoriseringen på nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden och biotopskyddsområden i Sverige. IUCN definierar sex kategorier av skyddade områden.

Föreskriftsområden avser tillträdesförbud under delar eller hela året till exempel fågelskyddsområden. Dessa kan förekomma i nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden, djur- och växtskyddsområden och kulturreservat.

Tillträdesförbud visas också som ett eget kartskikt.

Skyddad natur ger dig i många fall tillgång till de beslutshandlingar som hör till ett område. Det finns beslutshandlingar för alla nationalparker och många naturreservat. För Natura 2000-områden visas bevarandeplaner och för vattenskyddsområden så finns föreskrifter. Länsstyrelserna uppdaterar kontinuerligt registret med beslutshandlingar i takt med att äldre beslutsdokument digitaliseras.

Naturtyper anges för nationalparker, naturreservat och naturvårdsområden. Arealerna är beräknade med stöd av karteringar som är baserade på satellitdata (KNAS eller NMD). Karteringarna kan visas genom att tända aktuell kartering.

Om du vill veta mer om ett eller flera specifika områden, vänd dig till respektive beslutsmyndighet eller besök länsstyrelsernas webbplatser. Naturvårdsverket svarar på frågor om nationalparker.

Om Sveriges Natura 2000-områden

Natura 2000 databasen omfattar svenska områden som pekats ut att ingå i EU:s sammanhängande europeiska ekologiska nätverk av naturområden, Natura 2000.

Informationen visar de beslut som Sveriges regering har fattat vid olika tillfällen om områden till nätverket. Natura 2000-områden utpekas enligt EU:s art- och habitatdirektiv eller fågeldirektiv, ibland båda direktiven. I Skyddad natur visas detta som:

 • Natura 2000 (SCI), områden utpekade enligt art- och habitatdirektivet
 • Natura 2000 (SPA), särskilt skyddsområde enligt fågeldirektivet
 • Natura 2000 (SPA/SCI), områden som är utpekade enligt båda direktiven

När du söker uppgifter på Skyddad natur hämtas informationen dels från en specifik databas om samtliga svenska Natura 2000-områden ("N2000-databasen"), dels från ett så kallat digitalt kartskikt över samtliga svenska Natura 2000-omåden (områdenas avgränsning). Däremot har du inte tillgång till den fullständiga databasen. Naturvårdsverket ansvarar för informationen i databasen men respektive länsstyrelse är primär källa för all denna information.

Naturanaturtyp är naturtyper enligt art- och habitatdirektivet anges enbart för områden som är utpekade enligt art- och habitatdirektivet. Du kan också se en kartering över naturanaturtyper (NNK) som ett kartskikt. Karteringen kan ge stöd för att se var olika naturtyper finns men det är uppgifterna i databasen (listade naturtyper och deras areal) som är grund för utpekandet och som området ska bevara.

Arter och artgrupper bestäms av de artlistor som finns i respektive direktiv. I områden som är utpekade enligt fågeldirektivet anges bara fåglar.

ArtDatabanken hjälper Naturvårdsverket och länsstyrelserna i arbetet med att genomföra Natura 2000 och har specialistkunskap om de olika arter som är listade i fågel- respektive habitatdirektivet.

Vänd dig till länsstyrelsen om du vill veta mer om ett eller flera specifika Natura 2000-områden. Länkar till kontaktpersoner finns i kartverktyget under Kontakt. 

Om Skyddade områden enligt internationella konventioner

Som kartskikt visas områden som är utpekade enligt internationella konventioner (RAMSAR, HELCOM, OSPAR, Biosfärsområden och Världsarv) men för närvarande är endast RAMSAR-områden sökbara.

Kartverktyg och funktioner

Förstora kartbilden

Du kan klicka på ikonen i kartans övre högra hörn för att expandera kartan till helskärmsläge eller gå tillbaka till ursprungsläget. 

Zooma

Det finns flera tillvägagångssätt för att zooma:

Du kan zooma in och ut genom att klicka på plus- eller minusknapparna på högra sidan av kartan. Ovanför zoomknapparna kan du också välja en förvald skala.

Med vanlig mus kan man dubbelklicka i kartan för att zooma in mot den punkten. Om du har en mus med scrollhjul kan du även använda den för att zooma in och ut, när musmarkören är på kartan.

Det går också att zooma till ett valt fönster genom att hålla ner Shift samtidigt som man trycker ner vänster musknapp och drar upp det fönster man vill zooma till.

Om du använder pekskärm kan du även zooma genom att dubbelklicka med fingret i kartan. Alternativt genom att använda två fingrar och dra ihop eller ut kartan.

Panorera

Klicka och håll ned vänster musknapp någonstans i huvudkartan, "ta tag i kartan" och dra sedan kartan i valfri riktning. Med en pekskärm används ett finger för att dra kartan i valfri riktning.

Översiktskarta

I nedre högra hörnet finns en översiktskarta där en röd rektangel motsvarar det kartfönster du har zoomat in till. Du kan stänga översiktskartan genom att klicka på minusknappen i kartans nedre högra hörn. Vill du ta tillbaka kartan klickar du på plusknappen som visas när kartan förminskats.

Bakgrundskarta

Du kan välja mellan en karta och ortofoto genom att klicka på respektive val i kartans överkant. Genom alternativet "Flygfoto, datum" i listan med kartskikt så kan du se när flygbilden är tagen.

Transparens på bakgrundskarta

Du hittar funktionen längst ned i fliken Kartskikt. Transparensen ökar genom att dra markören till vänster. Om markören dras helt till vänster blir bakgrundskartan osynlig.

Kartskikt och teckenförklaring

Kartskikt

Alla kartskikt kan tändas och släckas genom att klicka i rutan till vänster om manér och namn. Manéret för ett skikt syns direkt till vänster om skiktets namn. Har kartskiktet en symbol som inte liknar något i kartan utan liknar olika lager på varandra, t.ex. Naturtypskartering, betyder det att skiktet visar olika objekt med olika färg. För du musen över symbolen så visas kartskiktets hela manér.

En pil som pekar på ett namn utan kartmanér indikerar att det finns flera kartskikt under rubriken. Du kan visa eller dölja kartskikten i gruppen genom att klicka på pilen.

För att få mer information om ett kartskikt så använd pilen till höger om kartskiktet och välj "Metadata". Då visas aktuella metadata för detta kartskikt.

Mer information om objekten i kartan

Om du klickar i kartan får du information om de objekt som visas i kartan och träffas av klicket. Det här är ett bra sätt att se vilka kartskikt och områden som överlappar varandra. I rutan som öppnas listas kartskikt och den information som kartskikten har om objektet. I rutans övre ram visas koordinaterna för punkten där du klickade i SWEREF 99 TM.

Teckenförklaring

Teckenförklaringen visar kartmanér för de kartskikt som är tända och visas i kartbilden. Den kan ge en snabb överblick över vad du ser i kartan. Om du växlar till Kartskikt och väljer att tända ytterligare ett kartskikt har den anpassats dynamiskt när du växlar tillbaka till Teckenförklaring.

Rapporter och utskrift av kartor

Du kan ta fram rapporter och utskrifter på tre ställen.

När du klickar på Skriv ut längst upp till höger i kartbilden kan du välja att ”Skapa PDF” eller ”Skriv ut bild”. Båda alternativen skapar en bild med aktuellt kartutsnitt.

Väljer du Skapa PDF kommer du till en meny där du kan ange titel, välja ungefärlig skala och orientering på bilden. En ruta visar utskriftsområdet i kartan och gör det möjligt att definiera det utskriftsområde som är intressant. Klicka i rutan och håll ner vänster musknapp för att flytta utskriftsområdet i kartbilden. Klicka och håll nere vänster musknapp på någon av rutans markeringar för att justera rutans storlek. Rutans form ändras automatiskt när du växlar mellan stående och liggande orientering. Skalan i utskriften anpassas automatisk till det område du har valt.

Använder du bilderna i dokument eller presentationer ska du referera till Skyddad natur, Naturvårdsverket.

När du klickar på skriv ut skapas en fil i PDF-format motsvarade A4. Beroende på webbläsare kommer den antingen att öppnas automatiskt eller synas som en nerladdad fil. För att skriva ut öppnar du filen och väljer skriv ut.

Information och karta över ett skyddat område

När du klickar på skriv ut i informationsrutan för ett skyddat område skapas en fil i PDF-format som innehåller en karta över området och all information som du ser på skärmen. Beroende på webbläsare kommer den antingen att öppnas automatiskt eller synas som en nerladdad fil. För att skriva ut öppnar du filen och väljer skriv ut.

Träfflista

Om du vill se träffarna i en sökning i en lista som passar bättre för att lyfta in i ett annat program, finns möjligheten att klicka på utskriftsikonen över träfflistan.  Listan öppnas i ett nytt fönster i webbläsaren och passar bra för att markera alla poster, för att kopiera och klistra in i valfritt kalkyl- eller ordbehandlingsprogram eller för att skriva ut.