Olika former av naturskydd

Det finns många olika skyddsformer för natur i Sverige. Den vanligaste är naturreservat och de starkaste formerna är nationalpark och Natura 2000. Här finns översiktlig information om de olika skyddsformerna. 

Miljöbalken - ett viktigt verktyg

Värdefull natur skyddas främst enligt bestämmelser i 7 kapitlet i Miljöbalken. 

Nationalparker och naturreservat är skyddsformer som är långsiktiga med föreskrifter som ger ett starkt skydd mot exploatering. Naturreservat, nationalparker och Natura 2000 är de ytmässigt helt dominerande formerna för områdesskydd i Sverige.  Nationalparkerna och de flesta naturreservaten ingår dessutom i Natura 2000 – vårt bidrag till EU:s nätverk av skyddade områden. Landets fjällområden står för den större andelen av de skyddade arealerna. Biotopskyddsområden är det områdesskydd som dominerar i antal, men eftersom sådana biotopskyddsområden är ganska små har de sammantaget en begränsad areal.

Utöver dessa skyddsformer finns även de formella skyddsformerna naturminnen, naturvårdsavtal och statliga överenskommelser mellan Naturvårdsverket och Fortifikationsverket. 

Många olika sätt att skydda djur och natur

Vid sidan av det formella skyddet sker stora och viktiga åtaganden genom olika frivilliga naturvårdsinsatser, till exempel markägares frivilliga avsättningar av skyddsvärd skog.

Naturmiljön kan också skyddas genom andra bestämmelser som gäller särskilda områden. Det handlar bland annat om miljöbalkens hushållningsbestämmelser där till exempel områden av riksintresse anges, liksom älvar och älvsträckor där bland annat vattenkraftverk inte får finnas.

Det finns även djur- och växtskyddsområden där allmänheten, och i vissa fall även markägaren, inte får vistas inom området under en viss tid av året. Kulturreservat bildas i syfte att bevara värdefulla kulturpräglade landskap men många kulturreservat innehåller även höga naturvärden och värden för friluftsliv. 

Internationella skyddsformer för marina områden

För skydd av värdefulla kust- och havsområden finns de internationella konventionerna Ospar, som gäller för Nordostatlanten, och Helcom, som gäller för Östersjön. Områden som pekats ut enligt konventionerna kallas Marine Protected Areas, MPA, och Helcom MPA. 

 • Nationalparker
 • Naturreservat
 • Naturvårdsområden
 • Biotopskyddsområden
 • Nationalstadsparken
 • Natura 2000
 • Naturvårdsavtal
 • Inomstatliga överenskommelserna mellan Naturvårdsverket och Fortifkationsverket

Olika skyddsformer

  Skillnader mellan naturreservat och nationalpark

    Nationalpark Naturreservat
  Beslut Beslutas av regering och riksdag. Beslutas av länsstyrelse eller kommun.  
  Naturtyp Skydda större naturområden av utvalda landskapstyper . Naturen i en nationalpark ska vara i naturligt skick . Skyddar all slags värdefull natur inklusive småområden.  
  Syfte Syftet är att bevara området i ett naturligt skick och samtidigt möjliggöra för friluftsliv.   Syftet är att bevara arter och livsmiljöer och/eller friluftsliv.  
  Ägarskap Marken ägs av staten. Marken kan ägas av kommunen, enskilda markägare eller staten. 
  Välkommen att använda

  Kartverktyget Skyddad natur

  Kartan är ett stöd för alla som arbetar med naturvårdsfrågor eller planering av mark och vatten i Sverige. Även du som är friluftsintresserad kan ha glädje av kartan.

  Kartverktyget Skyddad natur
  Kompass på karta