Strandskydd

Granskad: ‎den ‎6‎ ‎maj‎ ‎2024

Tack vare strandskyddet har vi möjlighet att promenera längs stränderna, bada, fiska, åka skridskor och göra strandhugg från en båt. Strandskyddet skyddar också djur och växter som lever på och i närheten av stränderna samt i vattnet.

Syftet med strandskyddet

Varför vi har ett strandskydd finns formulerat i miljöbalken: Strandskyddet syftar till att långsiktigt 1) trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och 2) bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Strandskyddet gör att vi alla kan njuta av fina strandområden och att djur och växter kan fortsätta leva i sin miljö.

Hur fungerar strandskyddet?

Strandskyddet gäller i hela Sverige

 • vid samtliga stränder vid havet, insjöar och vattendrag oavsett storlek
 • både i tätort och i glesbygd, oavsett om det finns gott om sjöar och vattendrag eller inte
 • oavsett vilka naturtyper eller arter som finns
 • 100 meter från strandkanten både upp på land och ut i vattnet, även miljön under vattnet.

Inom den strandskyddade zonen är det förbjudet att

 • uppföra nya byggnader
 • ändra byggnader eller sätta upp andra anläggningar eller anordningar som avhåller allmänheten från att röra sig där
 • gräva eller på annat sätt förbereda för sådana byggnationer
 • utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv.

Anläggningar eller anordningar som är förbjudna kan till exempel vara bryggor, pirar, staket och parkeringsplatser. Andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv kan vara att fälla träd, muddra, lägga upp massor eller gödsla.

På några platser, till exempel i en del tätorter, är strandskyddet borttaget. Länsstyrelsen kan utvidga zonen till upp till 300 meter från strandlinjen, om det behövs för att säkerställa strandskyddets syften.

Det kan till exempel gälla områden som är

 • av riksintresse för naturvården och friluftslivet
 • kust- och skärgårdsområden som inte redan förlorat i betydelse på grund av exploatering
 • grunda havsbottnar av betydelse för flora och fauna
 • tätortsnära strövområden.

Naturvårdsverket tar inte emot enskilda ärenden

Naturvårdsverket kan inte ta emot eller besvara enskilda ärenden om strandskydd från privatpersoner. Vår roll är att ge vägledning till länsstyrelser och kommuner i frågor som rör strandskydd och att yttra oss i ärenden från andra myndigheter.

Vänd dig i första hand till din kommun om du har frågor om strandskydd.

I de flesta fall är det kommunerna som beslutar om undantag/dispens från strandskyddet. För att få dispens krävs särskilda skäl och att åtgärderna är förenliga med strandskyddets syften.

Länsstyrelserna kan fatta beslut om dispens från strandskyddet för områden som skyddas även enligt andra paragrafer i miljöbalken, till exempel inom naturreservat.

Årlig uppföljning av dispenser

Varje år sammanställer Naturvårdsverket statistik över beslut om dispens från strandskyddet från kommuner och länsstyrelser och redovisar detta till regeringen. Av statistiken framgår bland annat för vilka typer av åtgärder dispens medgivits och vilket särskilt skäl som tillämpats. Naturvårdsverket redovisar också hur många dispenser som har överprövats, upphävts eller överklagats och hur många tillsynsbeslut myndigheterna har fattat.

Länsstyrelsernas beslut

Länsstyrelsen fattar beslut om strandskyddsdispenser i områden som skyddas enligt kapitel 7 i miljöbalken, till exempel inom nationalparker och statliga naturreservat. Länsstyrelsen fattar även dispensbeslut om det gäller vägar, järnvägar och försvarsanläggningar.

Under 2023 har länsstyrelserna fattat 517 beslut om strandskyddsdispens. I ett beslut om att medge dispens kan en eller flera åtgärder ha medgivits eller avslagits. Sammanställningen visar att 648 åtgärder medgivits och 172 åtgärder har nekats.

Kommunernas beslut

Kommunerna fattar beslut om dispens förutom då länsstyrelserna har beslutanderätten, se ovan. Under 2023 har kommunerna fattat beslut om 4273 dispenser från strandskyddet. I ett beslut om dispens kan en eller flera åtgärder ha medgivits eller avslagits. Sammanställningen visar att 6045 åtgärder medgivits.

Överprövning av kommunernas beslut

Länsstyrelsen kan överpröva och upphäva kommunernas beslut om strandskyddsdispens. Sammanställningen visar att länsstyrelserna upphävt sammanlagt 603 av de 6045 åtgärder som kommunen hade medgivit.

Redovisning
Länsstyrelsernas beslut

Länsstyrelsen fattar beslut om strandskyddsdispenser i områden som skyddas enligt kapitel 7 i miljöbalken, till exempel inom nationalparker och statliga naturreservat. Länsstyrelsen fattar även dispensbeslut om det gäller vägar, järnvägar och försvarsanläggningar.

Under 2022 har länsstyrelserna fattat 568 beslut om strandskyddsdispens. I ett beslut om att medge dispens kan en eller flera åtgärder ha medgivits eller avslagits. Sammanställningen visar att 773 åtgärder medgivits och 170 åtgärder har nekats.

Kommunernas beslut

Kommunerna fattar beslut om dispens förutom då länsstyrelserna har beslutanderätten, se ovan. Under 2022 har kommunerna fattat beslut om 5134 dispenser från strandskyddet. I ett beslut om dispens kan en eller flera åtgärder ha medgivits eller avslagits. Sammanställningen visar att 7151 åtgärder medgivits.

Överprövning av kommunernas beslut

Länsstyrelsen kan överpröva och upphäva kommunernas beslut om strandskyddsdispens. Sammanställningen visar att länsstyrelserna upphävt sammanlagt 739 av de 7151 åtgärder som kommunen hade medgivit.

Redovisning
Länsstyrelsernas beslut

Länsstyrelsen fattar beslut om strandskyddsdispenser i områden som skyddas enligt kapitel 7 i miljöbalken, till exempel inom nationalparker och statliga naturreservat. Länsstyrelsen fattar även dispensbeslut om det gäller vägar, järnvägar och försvarsanläggningar.

Under 2021 har länsstyrelserna fattat beslut om medgivande eller avslag i 641 strandskyddsdispenser. I ett beslut om dispens kan en eller flera åtgärder ha medgivits eller avslagits. Sammanställningen visar att 831 åtgärder medgivits och 206 åtgärder har nekats.

Kommunernas beslut

Kommunerna fattar beslut om dispens förutom då länsstyrelserna har beslutanderätten, se ovan. Under 2021 har kommunerna fattat beslut om 6 001 dispenser från strandskyddet. I ett beslut om dispens kan en eller flera åtgärder ha medgivits eller avslagits. Sammanställningen visar att 8 552 åtgärder medgivits.

Överprövning av kommunernas beslut

Länsstyrelsen kan överpröva och upphäva kommunernas beslut om strandskyddsdispens. Sammanställningen visar att länsstyrelserna upphävt sammanlagt 819 av de 8 552 åtgärder som kommunen hade medgivit.

Redovisning
Länsstyrelsernas beslut

Länsstyrelsen fattar beslut om strandskyddsdispenser i områden som skyddas enligt kapitel 7 i miljöbalken, till exempel inom nationalparker och statliga naturreservat. Länsstyrelsen fattar även dispensbeslut om det gäller vägar, järnvägar och försvarsanläggningar.

Under 2020 har länsstyrelserna fattat beslut om medgivande eller avslag i 527 strandskyddsdispenser. I ett beslut om dispens kan en eller flera åtgärder ha medgivits eller avslagits. Sammanställningen visar att 700 åtgärder medgivits och 143 åtgärder har nekats.

Kommunernas beslut

Kommunerna fattar beslut om dispens förutom då länsstyrelserna har beslutanderätten, se ovan. Under 2020 har kommunerna fattat beslut om 5 518 dispenser från strandskyddet. I ett beslut om dispens kan en eller flera åtgärder ha medgivits eller avslagits. Sammanställningen visar att 7 514 åtgärder medgivits.

Överprövning av kommunernas beslut

Länsstyrelsen kan överpröva och upphäva kommunernas beslut om strandskyddsdispens. Sammanställningen visar att länsstyrelserna upphävt sammanlagt 711 av de 7 514 åtgärder som kommunen hade medgivit.

Redovisning
Länsstyrelsernas beslut

Länsstyrelsen fattar beslut om strandskyddsdispenser i områden som skyddas enligt kapitel 7 i miljöbalken, till exempel inom nationalparker och statliga naturreservat. Länsstyrelsen fattar även dispensbeslut om det gäller vägar, järnvägar och försvarsanläggningar. Under 2019 har länsstyrelserna fattat beslut om medgivande eller avslag i 568 strandskyddsdispenser. I ett beslut om dispens kan en eller flera åtgärder ha medgivits eller avslagits. Sammanställningen visar att 796 åtgärder medgivits och 146 åtgärder har nekats.

Kommunernas beslut

Kommunerna fattar beslut om dispens förutom då länsstyrelserna har beslutanderätten, se ovan. Under 2019 har kommunerna fattat beslut om 5 055 dispenser från strandskyddet. I ett beslut om dispens kan en eller flera åtgärder ha medgivits eller avslagits. Sammanställningen visar att 7 015 åtgärder medgivits.

Överprövning av kommunernas beslut

Länsstyrelsen kan överpröva och upphäva kommunernas beslut om strandskyddsdispens. Sammanställningen visar att länsstyrelserna upphävt sammanlagt 447 av de 7 015 åtgärder som kommunen hade medgivit.

Redovisning

Historik

Strandskyddet kom till på 1950-talet för att förhindra en överexploatering av stränderna och bevara allmänhetens tillgång till stränder och vatten för friluftsliv. Sedan 1994 syftar strandskyddet även till att skydda strandområden på grund av deras stora betydelse för den biologiska mångfalden. 

Relaterad information