Biotopskyddsområden

Småvatten och stenmurar i jordbruksmark, åkerholmar och alléer är några av de små mark- och vattenområden som är viktiga att bevara för den biologiska mångfalden. De är därför skyddade som biotopskyddsområden i hela landet.

Vad är biotopskyddsområden?

Biotopskyddsområde är en skyddsform som kan användas för små mark- och vattenområden, så kallade biotoper. Det handlar om områden som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter. Biotoperna är också viktiga för vanligare arter, samt för omväxling i landskapet.

Genom att skydda sådana värdefulla naturmiljöer förbättras förutsättningarna för att långsiktigt bevara den biologiska mångfalden. Skyddet bidrar också till att Sverige uppfyller FN:s överenskommelse om biologisk mångfald, samt de nationella miljökvalitetsmål som riksdagen har antagit.

Biotopskyddsområden skiljer sig från till exempel naturreservat genom att det är ett antal namngivna biotoptyper som får skyddas som biotopskyddsområde. Det finns två olika former av biotopskyddsområde. Den ena innebär ett generellt skydd för vissa biotoptyper, och den andra att skydd för en särskild biotop beslutas i varje enskilt fall.

Skydd för alla biotoper av en viss typ

Den ena formen av biotopskyddsområde utgörs av vissa lätt identifierbara små biotoper som är skyddade som biotopskyddsområden i hela landet. Dessa biotoper finns i de flesta fall i jordbrukslandskapet och har minskat starkt till följd av effektiv markanvändning. De kvarvarande biotoperna utgör värdefulla livsmiljöer för växt- och djurarter i ett i övrigt påverkat landskap.

Följande sju biotoptyper är skyddade i hela landet:

 • Allé
 • Källa med omgivande våtmark i jordbruksmark
 • Odlingsröse i jordbruksmark
 • Pilevall
 • Småvatten och våtmark i jordbruksmark
 • Stenmur i jordbruksmark
 • Åkerholme

Skydd för en enskild biotop

Den andra formen av biotopskyddsområde utgörs av biotoper som länsstyrelsen, Skogsstyrelsen eller en kommun får besluta ska utgöra ett biotopskyddsområde. Beslutet gäller för det enskilda området, till exempel en äng med många djur- och växtarter. Dessa värdefulla biotoper finns i såväl skogs- och jordbrukslandskapet som i sjöar, vattendrag, kust och hav.

 

Befogenheter för biotopskyddsområden

 • Rik- och kalkkärr i jordbruksmark
 • Ängar
 • Naturbetesmarker
 • Naturliga vattendrag
 • Ras- eller bergbranter
 • Naturliga vattenfall med omgivande mark
 • Naturliga forsar med omgivande mark
 • Naturliga sjöutlopp med omgivande mark
 • Mynningsområden vid havskust
 • Rev av ögonkorall
 • Naturliga sjöar och andra vatten som är naturligt fisktomma
 • Helt eller delvis avsnörda havsvikar
 • Grunda havsvikar
 • Ålgräsängar
 • Biogena rev
 • Strand- eller vattenmiljöer som hyser bestånd av hotade eller missgynnade arter eller som har en väsentlig betydelse för hotade eller missgynnade arters fortlevnad
 • Brandfält
 • Lövbrännor
 • Äldre naturskogsartade skogar
 • Örtrika allundar
 • Ravinskogar
 • Mindre vattendrag och småvatten med omgivande mark
 • Örtrika sumpskogar
 • Äldre sandskogar
 • Äldre betespräglade skogar
 • Kalkmarksskogar
 • Rik- och kalkkärr
 • Alkärr
 • Hassellundar och hasselrika skogar
 • Källor med omgivande våtmarker
 • Myrholmar
 • Ras- eller bergbranter
 • Mark med mycket gamla träd
 • Strand- eller svämskogar
 • Strand- eller vattenmiljöer som hyser bestånd av hotade eller missgynnade arter eller som har en väsentlig betydelse för hotade eller missgynnade arters fortlevnad

Var finns biotopskyddsområden?

Du kan se vilka områden som är biotopskyddsområden i vårt kartverktyg.

Välkommen att använda

Kartverktyget Skyddad natur

Kartan är ett stöd för alla som arbetar med naturvårdsfrågor eller planering av mark och vatten i Sverige. Även du som är friluftsintresserad kan ha glädje av kartan.

Kartverktyget Skyddad natur
Kompass på karta