Vägledning

Biotopskyddsområden

Granskad: ‎den ‎4‎ ‎mars‎ ‎2024

Biotopskyddsområde kan användas för att skydda små mark- och vattenområden – biotoper. Vägledningarna ska underlätta tillämpningen av bestämmelserna och göra det lättare att känna igen, skydda och förvalta de olika biotoperna.

Biotopskyddsområde kan användas för att skydda små mark- och vattenområden, biotoper. Den här vägledningen ska underlätta tillämpningen av bestämmelserna och göra det lättare att känna igen, skydda och förvalta de olika biotoperna.

Den här sidan vänder sig till

Handläggare på länsstyrelser, kommuner och andra myndigheter. Fastighetsägare, arrendatorer och förvaltare. Verksamhetsutövare och privatpersoner som vill veta mer om biotopskyddsområden.

Bra att veta

Du hittar bland annat en handbok med vägledning om bildande, dispensprövning och förvaltning av biotopskyddsområden. Här finns också beskrivningar av 23 biotoptyper som kan omfattas av biotopskydd.

Handboken och biotopbeskrivningarna ger vägledning till 7 kapitlet 11 § miljöbalken och förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Kompletteringen Tillämpning av 7 kapitlet 11 b § miljöbalken 1998:808 ger stöd till den nya paragrafen.

Miljöbalken (1998:808), se 7 kapitlet 11 § 

Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Tillämpning av 7 kapitlet 11 b § miljöbalken 1998:808 - Vägledning för prövning av en ansökan om dispens för en åtgärd som underlättar för jordbruket (pdf)

Samverkansyta om biotopskyddsområden

Naturvårdsverket driver samverkansytan Nätverk för Biotopskydd.

Nätverk för Biotopskydd

Syftet är att underlätta vägledning och kommunikation om biotopskyddsområden för handläggare som arbetar med biotopskyddsfrågor. På samverkansytan behandlas både de generellt skyddade biotopskyddsområdena och de områden som beslutas i varje enskilt fall.

På samverkansytan finns ett diskussionsforum där medlemmar kan skriva inlägg, ställa frågor och svara på frågor om biotopskyddsområden. Genom att medlemmarna på samverkansytan får e-postaviseringar om nya inlägg kan forumet användas för frågor om biotopskyddsområden istället för att dessa ställs i e-postnätverk. Information och svar på frågor kan lagras på samverkansytan så att dessa är lätta att hitta när man behöver svar på liknande frågeställningar.

Samverkansytan ska fungera som en kunskapsbank om biotopskyddsområden där det ska gå att finna all tillgänglig information och vägledning om biotopskyddsområden.

Naturvårdsverket är moderator och kvalitetssäkrare av texter och inlägg på samverkansytan.

Kontakta Thomas Pettersson om du vill bli medlem i Nätverk för Biotopskydd.

thomas.pettersson@naturvardsverket.se

Vägledning om dispensprövning av åtgärder som underlättar för jordbruket

Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning för tillämpning av 7 kapitlet 11 b § miljöbalken (1998:808). Bestämmelsen trädde i kraft den 1 september 2014 och reglerar under vilka förutsättningar det ska anses finnas särskilda skäl för dispens för en åtgärd som underlättar för jordbruket.

De förutsättningar som ska vara uppfyllda anges i bestämmelsens första och andra punkt. Dessa innebär att åtgärden dels ska behövas för att utveckla eller bibehålla ett aktivt brukande av jordbruksmark, dels att biotopskyddets syften fortfarande ska kunna tillgodoses om åtgärden får utföras. Bestämmelsen är tillämplig vid prövning av dispensansökningar i de generellt skyddade biotopskyddsområden som anges i bilaga 1 till förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Vägledningen kompletterar tidigare publicerade vägledningar om biotopskyddsområden och bör användas parallellt med Handbok 2012:1 Biotopskyddsområden samt biotopbeskrivningarna för alléer, källor med omgivande våtmark i jordbruksmark, odlingsrösen i jordbruksmark, pilevallar, småvatten och våtmarker i jordbruksmark, stenmurar i jordbruksmark och åkerholmar.

Vägledningen publicerades i november 2014 och uppdaterades i november 2019.

Tillämpning av 7 kapitlet 11 b § miljöbalken 1998:808 (pdf 229 Kb)

Beräkningsverktyg för dispensprövning

Det beräkningsverktyg som Jordbruksverket har tagit fram kommer att stängas den 7 januari 2020, enligt beslut av Jordbruksverket. Av den anledningen har Naturvårdsverket uppdaterat ovanstående vägledning.

Handbok om biotopskyddsområden

Handboken har tagits fram av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten för att underlätta tillämpningen av bestämmelserna, samt för att förbättra förutsättningarna för att fler skyddsvärda små mark- och vattenområden bevaras.

I handboken ges en bakgrund till tillkomsten av bestämmelserna, beskrivning av vad de innebär, vägledning om bildande av biotopskyddsområden, skötselfrågor, prövning av dispensansökningar, ersättning, uppföljning och tillsyn. Det finns även redovisning av vägledande domar och exempel på bland annat utformning av ett dispensbeslut.

Biotopbeskrivningarna och vägledningen om tillämpning av 7 kapitlet 11 b § miljöbalken kompletterar handboken.

Handboken publicerades i december 2012.

Biotopskyddsområden: Handbok 2012:1 Utgåva 1

Syftet med biotopskydd

Biotopskyddsområden är biotoper som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter, eller som annars är särskilt skyddsvärda. Genom att skydda sådana naturmiljöer förbättras förutsättningarna för att långsiktigt bevara den biologiska mångfalden. Skyddet bidrar också till att Sverige uppfyller FN:s konvention om biologisk mångfald, samt de nationella miljökvalitetsmål som riksdagen har antagit.

Utgångspunkter för biotopskydd

Biotopskyddsområden skiljer sig från andra former av områdesskydd på tre punkter:

 • Det är bara de biotoper som har namngivits och särskilt förtecknats i förordningen om områdesskydd som får skyddas.
 • Färre administrativa krav är knutna till skyddsformen. Det krävs ingen skötselplan och det ska inte beslutas om föreskrifter för sakägare.
 • Områdena är normalt inte större än 20 hektar.

Två former av skydd

Det finns två former av biotopskyddsområden:

 1. Biotoper som har generellt skydd i hela landet. Det är små biotoper som har minskat starkt, och är värdefulla för växt- och djurarter i ett ofta ensartat eller fragmenterat landskap. De flesta av dem finns i jordbrukslandskapet.
 2. Biotoper som länsstyrelsen, kommunen eller Skogsstyrelsen i det enskilda fallet får besluta ska utgöra ett biotopskyddsområde. De finns i såväl skogs- och jordbrukslandskapet som i sjöar, vattendrag, kust och hav.

Beskrivningar av biotoptyper

Biotoper som är skyddade i hela landet

Biotoper som får skyddas av länsstyrelser och kommuner

Innehåll i biotopbeskrivningarna

För biotopskyddsområden med generellt skydd finns ett avsnitt med definition i förordningen om områdesskydd. I alla biotopbeskrivningar ingår följande:

 • Biotopens kännetecken och avgränsning
 • Bevarandevärden och motiv för skydd
 • Beskrivning
 • Verksamheter och åtgärder som kan skada naturmiljön i biotopen
 • Skötsel och andra bevarandeåtgärder
 • Uppföljning
 • Andra tillämpliga författningar och regelverk
 • Litteratur och webblänkar
 • Bilaga 1: Förteckning över ett urval av de rödlistade, karaktäristiska och i övrigt intressanta arter som kan förekomma i biotopen

Biotopbeskrivningarna publicerades i april 2014.

Biotopskydd i skogsmark

Skogsstyrelsen har på sin webbplats information om de biotopskyddsområden som myndigheten bildar.

Skogsstyrelsen

Presentation om biotopskyddsområden

Här finns en presentation med sammanfattande information om vad som är utmärkande för biotopskyddsområden och vilka regler som gäller för dem.

Presentation, Biotopskyddsområden - sammanfattande information (Power Point 11 MB)

Presentationen kan användas av länsstyrelsen till exempel vid information om biotopskyddsområden till kommuner. Kommuner kan använda presentationen för information inom den kommunala organisationen samt till fastighetsägare och intresseorganisationer med flera. 

Webbinarium om det generella biotopskyddet

Den 24 september 2015 hölls ett webbinarium om aktuella frågor kring det generella biotopskyddet. 

Här finns dokumentation från webbinariet: 

Powerpoint-presentation (pdf 4 MB)

Föreläsning, samt frågor och svar (pdf 323 kB) 

Bakgrund och länkar

Handboken och beskrivningarna av olika biotoptyper har tagits fram för att tillämpningen av bestämmelserna ska underlättas och bli mer enhetlig, till exempel vid prövning av dispensansökningar. Det övergripande syftet med vägledningen är att fler skyddsvärda små mark- och vattenområden bevaras. Vägledningen bygger på tidigare arbeten men har reviderats och kompletterats i enlighet med ny kunskap och erfarenhet. De tidigare arbetena är

 • Redovisning av regeringsuppdraget att utreda och föreslå vilka biotoper som bör omfattas av biotopskyddet i naturvårdslagen (Naturvårdsverket 1992)
 • Biotopskydd Allmänna råd 95:4 (Naturvårdsverket 1995)
 • Biotopskydd för vattenanknutna biotoper - Redovisning av ett regeringsuppdrag (Rapport 5262, Naturvårdsverket 2002).

Samråd och remiss

Handboken har tagits fram i samråd mellan Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Handboken ersätter Naturvårdsverkets Allmänna råd 95:4 Biotopskydd.

Till handboken hör kompletterande beskrivningar av de olika biotoptyper som omfattas av biotopskyddsbestämmelserna. Vägledningen om tillämpning av 7 kapitlet 11 b § miljöbalken tillkom efter att den nya bestämmelsen trätt i kraft.

Texten till handboken och biotopbeskrivningarna har i olika skeden av arbetet granskats av en bred referensgrupp. Samtliga vägledningsdokument har varit föremål för en bred remiss.