Publikation

Biotopskyddsområden

Vägledning om tillämpningen av 7 kapitlet 11 § miljöbalken- Handbok 2012:1- Utgåva 1

Om publikationen

I denna handbok behandlas båda formerna av biotopskyddsområde, men inte de biotoper som Skogsstyrelsen får besluta om. Syftet med handboken är dels att underlätta tillämpningen av biotopskyddsbestämmelserna så att den blir mer enhetlig och dels att förbättra förutsättningarna för att fler skyddsvärda små mark- och vattenområden bevaras.

Vi beskriver först varför vi behöver skydda naturområden och ger sedan en bakgrund till tillkomsten av bestämmelserna om biotopskyddsområden. Därefter följer kapitel som beskriver vad bestämmelserna innebär, bildande av ett biotopskyddsområde, skötselfrågor, prövning av en dispensansökan, ersättningsbestämmelser, uppföljning och tillsyn.

I handboken ingår även redovisning av vägledande domar, samt exempel på bland annat utformning av ett dispensbeslut, men inte detaljerade beskrivningar av biotoper.

Biotopskyddsområde är en form av områdesskydd som kan användas för att skydda små mark- och vattenområden (biotoper) som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter, eller som annars är särskilt skyddsvärda.

Det finns två former av biotopskyddsområde. Den ena formen utgörs av vissa lätt identifierbara små biotoper som är generellt skyddade som biotopskyddsområden i hela landet. Den andra formen utgörs av biotoper som länsstyrelsen, Skogsstyrelsen eller en kommun i det enskilda fallet får besluta ska utgöra ett biotopskyddsområde.

ISBN
978-91-620-0176-6
Utgiven
‎12‎/‎1‎/‎2012
Sidor
180
Omslag publikation