Ämnesområde

Mark- och vattenanvändning

Tre personer tittar ut över ett landskap

Användning av mark, vatten och naturresurser behöver ske på ett hållbart sätt – för biologisk mångfald, robusta ekosystem och människans välfärd.

Ekosystemens livskraft och variation är hotad på många sätt över hela jorden. Många arter har gått förlorade eller riskerar att gå förlorade på grund av förlusten av livsmiljöer, även i Sverige.  

Vårt samhälle står inför stora utmaningar kopplade till klimatförändringar, minskad biologisk mångfald och leverans av ekosystemtjänster, urbanisering och försämrad folkhälsa.  

Här beskriver vi olika sätt att planera för och genomföra åtgärder för hållbar användning av mark och vatten.

Därför behöver vi använda mark och vatten hållbart

Vårt samhälle är beroende av biologisk mångfald, fungerande ekosystem och leverans av ekosystemtjänster som i sin tur skapar nyttor för oss människor. Skyddade naturområden har stor betydelse för den biologisk mångfalden och ekosystemen. Men det är lika viktigt att naturen i det övriga landskapet nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt för att bryta trenden med förlust av den biologiska mångfalden. Detta för att säkerställa att vi även i framtiden kan dra nytta av alla tjänster naturen ger oss och som vi är beroende av. 

Det är ett gemensamt ansvar för alla samhällssektorer att se till att användning av mark, vatten och naturresurser tar hänsyn till ekologiska, sociala och kulturella värden som tillgodoser både människans och naturens behov. Statliga myndigheter, kommuner, näringsliv, markägare, alla landskapets aktörer och konsumenter behöver samverka och agera tillsammans.

Aktuellt inom Mark- och vattenanvändning

  Biosfärområden

  Biosfärområden är pilotområden där nya metoder och ny kunskap testas för att nå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Det finns sju biosfärområden i Sverige. 

  Biosfärområde

  Vänerskärgården med Kinnekulle

  I biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle pågår ett projekt som heter "Här finns liv" som sprider kunskap och motivation om FN:s 17 globala mål.

  Youtube video

  Åtgärder för grön infrastruktur och fungerande ekosystem för biologisk mångfald, som ger viktiga ekosystemtjänster, behöver betraktas som en självklar del i den lokala och regionala utvecklingen för attraktiva hållbara landskap med hållbara städer.

  Grön infrastruktur

  - för hållbara landskap

  Arbetet med grön infrastruktur handlar om att skapa sammanhängande nätverk av natur i hela landskapet. Det görs genom insatser främst för att hållbart bruka mark- och vattenområden och även återställa, skapa eller skydda värdefull natur. Det gäller att knyta ihop ett pussel av åtgärder där hållbart brukande av vardags landskapet är en viktig del. Fler pusselbitar handlar om att genomföra åtgärder för hotade arter, skydda olika typer av områden, bibehålla och skapa grönområden för friluftsliv och att uppmuntra till frivilliga insatser från markägare och olika aktörer som verkar i landskapet.

  Ekosystemtjänster

  - grunden för vår hälsa och välfärd

  Hållbara och artrika ekosystem är en förutsättning för vårt samhälles långsiktiga överlevnad eftersom dessa levererar viktiga tjänster, så kallade ekosystemtjänster. Många ekosystemtjänster är livsnödvändiga för oss människor, såsom luft- och vattenrening, pollinering, kolbindning, livsmedelsproduktion och naturmiljöer för friluftsliv och rekreation. Trots det tar vi inte alltid hänsyn till ekosystemtjänster i beslut om mark- och vattenanvändning.

  Det brukade odlingslandskapet har många värden för både människan och många arter. Förlust av livsmiljöer har medfört att flera arter är hotade, till exempel vilda pollinatörer.

  Odlingslandskapet

  Ett hållbart nyttjande av landskapet innebär att vi brukar och använder naturen så att det finns tillräckligt med livsmiljöer, funktioner och konnektivitet för att de arter som hör hemma i landskapet ska kunna fortleva långsiktigt. Fungerande ekosystem med en hög biologisk mångfald ger landskapet större anpassningsförmåga och bättre förutsättningar för att kunna möta till exempel klimatförändringar. Det förbättrar också förutsättningarna för viktiga ekosystemtjänster såsom jordmånsbildning, livsmedelsproduktion och pollinering.

  Skogen erbjuder unika livsmiljöer för djur och växter, är en viktig källa till förnybara råvaror och är värdefull för friluftsliv och rekreation.

  Skogslandskapet

  Ett hållbart nyttjande av skogslandskapet innebär att vi brukar och använder naturen så att de arter som hör hemma i landskapet ska kunna fortleva långsiktigt.  Fungerande ekosystem med en hög biologisk mångfald ger landskapet större anpassningsförmåga och bättre förutsättningar för att kunna möta till exempel klimatförändringar. Det förbättrar också förutsättningarna för viktiga ekosystemtjänster så som virkesproduktion och upplevelsevärden.  

  I ett hållbart skogslandskap är ett variationsrikt skogsbruk som säkerställer den biologiska mångfalden en viktig förutsättning.

  Mål för arbetet

  Arbetet med en mer hållbar mark- och vattenanvändning och hållbara landskap är både ett internationellt åtagande och en del i det nationella arbetet för att nå miljökvalitetsmålen, målen för Agenda 2030 och Sveriges friluftsmål.  

  Läs mer miljömålsarbetet

  Läs mer om EU:s strategi för biologisk mångfald 2030

  Läs mer om Plattform för biologisk mångfald och kunskapsrapporter- IPBES

  Bidrag

  Nyhetsbrev om grön infrastruktur och ekosystemtjänster

  Vill du veta mer om arbetet med grön infrastruktur och ekosystemtjänster? Prenumerera på vårt nyhetsbrev! Här får du nyheter om grön infrastruktur och ekosystemtjänster, tips om aktiviteter, material, lärande exempel och forskning.

  Besök vår nyhetsbrevsida och välj "Insatser för grön infrastruktur och ekosystemtjänster"