En väg i en skog fotograferad uppifrån.

Sveriges miljömål

Granskad: ‎den ‎15‎ ‎december‎ ‎2023

Sveriges miljömål är ledstjärnan i svenskt miljöarbete och definierar vilken miljö den svenska politiken ska styra mot. Alla aktörer i samhället behöver öka takten i genomförandet av den brådskande omställningen till ett hållbart samhälle.

Sveriges miljömål beskriver vad som behövs göras för att nå dit. Genom att arbeta aktivt med miljökvalitetsmålen och etappmålen på alla nivåer i samhället, kan vi öka möjligheterna att nå det övergripande generationsmålet – att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta

Miljömålen är vägledande för hela samhället

Sveriges miljömål är del i ett större system bestående av många olika aktörer som gemensamt arbetar för att nå målen. Sveriges Miljömål fungerar som vägledning för hela samhällets miljöarbete, såväl myndigheters, länsstyrelsers, kommuners som näringslivets och andra aktörers. För att vi skall kunna nå de uppsatta målen behöver hela samhället gemensamt arbeta för att nå målen.

Sammanlagt finns det totalt 26 nationella myndigheter som ska verka för att miljömålen nås och åtta myndigheter som ansvarar för uppföljning och utvärdering av ett eller flera miljökvalitetsmål. 

I arbetet med miljömålen behövs ofta internationella samarbeten och arbetet på EU-nivå är därför viktigt. I Sverige har riksdagen fastställt de svenska miljömålen samt inrättat en miljömålsberedning för att nå bred politisk samsyn kring ett antal olika miljöfrågor. Regeringen har även inrättat ett miljömålsråd som utgör en plattform för fler åtgärder och ett intensifierat arbete på alla nivåer i samhället.

Ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och ett antal viktiga etappmål 

Generationsmålet

Generationsmålet är ett övergripande mål för den svenska miljöpolitiken och är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. Generationsmålet visar på den samhällsomställning som krävs för att vi ska kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta till kommande generationer. För att nå dit krävs politiska beslut och åtgärder i Sverige, EU och internationella sammanhang.

"Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser."

– riksdagens definition av generationsmålet.

Generationsmålet - Sveriges miljömål (sverigesmiljömål.se)

Miljökvalitetsmålen

Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som ska nås. Det finns 16 miljökvalitetsmål som alla berör viktiga miljöområden.

Arbetet med att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet utgör grunden för den nationella miljöpolitiken.

Miljökvalitetsmålen med preciseringar ska ge en långsiktig målbild för miljöarbetet och fungerar som vägledning för hela samhällets miljöarbete, såväl myndigheters, länsstyrelsers, kommuners som näringslivets och andra aktörers.

Sveriges miljömål - Sveriges miljömål (sverigesmiljömål.se)

Etappmålen

Etappmålen identifierar en önskad samhällsomställning. De är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. De visar vad Sverige kan göra och tydliggör var insatser bör sättas in.

Ett viktigt syfte med etappmålen och miljökvalitetsmålen, är att de ska vara vägledande för allas miljöarbete, såväl regeringens som myndigheters och övriga aktörers.

Etappmålen - Sveriges miljömål (sverigesmiljömål.se)

Sveriges miljömål och Agenda 2030

Det svenska miljömålssystemet har funnits sedan 1999 och kan ses som den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Naturvårdsverkets insatser för att nå̊ miljömålen bidrar därmed även till de globala hållbarhetsmålen.

Arbetet med miljömålen har följts upp fram till 2020, vilket nu har passerat. De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 tar sikte på året 2030. Därför passar det årtalet bra som nästa hållpunkt för miljömålen. Det kommer därefter att bli aktuellt med nya uppföljningsår längre fram. 

Mål-året är 2030 och har så varit i några år.

Hur når vi miljömålen?

På webbplatsen sverigesmiljömål.se finns stöd och råd för hur företag och kommuner kan jobba med miljö och hållbarhet och bidra till att nå miljömålen. Naturvårdsverket har vägledningar till myndigheter och länsstyrelser för arbetet med Sveriges miljömål.

Stöd och råd i miljöarbetet (sverigesmiljömål.se)

  Miljömålssystemet och ansvariga myndigheter

  Sveriges miljömål är del i ett större system. Miljömålssystemet består av många olika aktörer som gemensamt arbetar för att nå målen. 

  I arbetet med miljömålen behövs ofta internationella samarbeten och arbetet på EU- nivå är därför viktigt. I Sverige har riksdagen fastställt de svenska miljömålen och regeringen har det övergripande ansvaret. Regeringen har inrättat en miljömålsberedning för att nå bred politisk samsyn kring ett antal olika miljöfrågor samt ett miljömålsråd som utgör en plattform för fler åtgärder och ett intensifierat arbete på alla nivåer i samhället. 

  Förutom Naturvårdsverket har åtta andra myndigheter ansvar för de 16 miljökvalitetsmålen i miljömålssystemet. Boverket, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Skogsstyrelsen, Sveriges geologiska undersökning och Strålsäkerhetsmyndigheten ansvara alla för olika miljökvalitetsmål.

  Dessutom har länsstyrelserna en övergripande och samordnande roll som regionala miljömyndigheter. De ska arbeta tillsammans med andra regionala myndigheter och organ och i dialog med kommuner, näringsliv och frivilliga organisationer. 

  Naturvårdsverkets uppdrag och ansvar

  Naturvårdsverket har samordningsansvar för arbetet med Sveriges miljömål samt vägledningsansvar i relation till övriga myndigheter, kommuner och landsting.

  Naturvårdsverket ansvarar för sju av de sexton miljökvalitetsmålen i miljömålssystemet.  

  Arbete och uppföljning

  Varje år får Naturvårdsverket i uppdrag av regeringen att utreda olika frågor som rör miljön. Naturvårdsverket har även ett miljöforskningsanslag för miljöforskning samt forskningsmedel ur Viltvårdsfonden för viltforskning.  

  Miljöarbete i Sverige är uppdelat på en mängd olika områden exempelvis ekosystemtjänster, naturvård, hållbar konsumtion, plast, forskning och en rad andra områden.  

  Uppföljning och utvärdering är en viktig del i arbetet. Sverige har ett väl utbyggt system för att övervaka landets miljötillstånd. Tillståndet och förändringar i miljön dokumenteras av den svenska miljöövervakningen, som samordnas av Naturvårdsverket. 

  Miljömålsnytt

  På gång i miljömålssystemet

  I Miljömålsnytt kan du läsa om vad som är på gång i miljömålssystemet och ta del av exempel på svenskt miljöarbete. Nyhetsbrevet ges ut ungefär en gång i månaden.

  Prenumerera på Miljömålsnytt
  Planterade frön som skjuter skott.