Styrmedel

Samhället har infört olika styrmedel för att påverka människor och organisationer att ändra beteende och livsstil och därmed öka takten i förändringsarbetet mot hållbar utveckling.

Samhället har infört olika styrmedel för att påverka människor och organisationer att ändra beteende och livsstil och därmed öka takten i förändringsarbetet mot hållbar utveckling.

Måste vi styras?

Varken som privatpersoner, företag, myndigheter eller frivilligorganisationer handlar vi alltid konsekvent och logiskt till skydd för miljön. En förklaring är att priserna på "miljövaror" (exempelvis utsläpp eller naturresurser som luft och vatten) sällan återspeglar den samhällsekonomiska kostnaden av att producera eller nyttja resursen. Det gör att man i priset på varan eller tjänsten inte ser vad det verkligen kostar att producera eller konsumera den. En följd av detta är att det produceras för mycket utsläpp jämfört med vad som vore samhällsekonomiskt optimalt och att naturresurser ofta utnyttjas över sin hållbara nivå. Därför måste samhället se till att utveckla olika typer av styrmedel för att påverka våra handlingar i en mer miljövänlig riktning.

Styrmedel och miljömål

Ytterst handlar arbetet med styrmedel om att Sverige ska kunna nå de nationella miljömål som riksdagen beslutat om. Sverige måste också kunna genomföra åtagandena i internationella miljöavtal, till exempel om klimat och biologisk mångfald.

För att nå flera av de svenska miljökvalitetsmålen kommer det att krävas stora förändringar av våra produktions- och konsumtionsmönster. Om inte samhället driver på den utvecklingen kommer vi sannolikt inte att nå målen inom rimlig tid.

Naturvårdsverkets roll

Vår uppgift är att utveckla, genomföra och följa upp miljöpolitiska beslut och att utvärdera arbetet för en bättre miljö. Vårt långsiktiga miljöarbete innebär bland annat att föreslå, utreda och utvärdera styrmedel av olika slag. Det kan handla om ekonomiska eller juridiska styrmedel, men också styrmedel i form av information och samhällsplanering.

Vi är inte ensamma om att arbeta med styrmedel, utan även andra myndigheter med ansvar för nationella miljömål använder olika styrmedel i sitt miljöarbete. Bland andra Energimyndigheten, Boverket, Kemikalieinspektionen, Strålsäkerhetsmyndigheten Sveriges geologiska undersökning.