Agenda 2030 och globala hållbarhetsmålen

Agenda 2030 för hållbar utveckling består av 17 globala mål för en bättre värld. Det är en handlingsplan för en hållbar framtid för människor och för vår jord. Sveriges miljömål beskriver vilka utmaningar som finns på den nationella nivån när det gäller just miljömässig hållbarhet.

I september 2015 antog Förenta nationernas generalförsamling en resolution med 17 globala mål för en bättre värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling. Målen preciseras med 169 delmål och 231 globala indikatorer.

Det går inte att uppnå bestående hållbarhet utan att ta hänsyn till de tre delar som hållbarhet består av: ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och miljömässig hållbarhet. Inget mål kan nås på bekostnad av ett annat – och framgång krävs inom alla områden för att målen ska kunna uppnås.

Hållbar utveckling

"Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov." – Gro Harlem Brundtland, FN:s världskommission för miljö och utveckling, 1987

 

Sveriges miljömål för att nå de globala hållbarhetsmålen

Sveriges miljömål är beslutade av riksdagen, vilket ger dem en särskild tyngd i det nationella arbetet. Miljömålssystemet är ett etablerat system med en systematisk uppföljning sedan många år. Miljömålen är mer preciserade när det gäller vilken miljökvalitet som krävs för en god miljö i jämförelse med målen i Agenda 2030. Detaljrikedomen behövs för att följa utvecklingen i miljön och på så sätt förstå vilka åtgärder som är viktigast. Agenda 2030 ger kraft i miljöarbetet och skapar möjligheter att tänka innovativt och arbeta i nya konstellationer utifrån de tre dimensionerna i Agenda 2030.

Vi behöver ställa om både nationellt och globalt

För att nå de globala målen och de nationella miljömålen behöver det ske en omställning av samhället, både nationellt och globalt. Det krävs bland annat att vi ställer om till hållbar konsumtion och produktion så att klimatförändringar kan begränsas. I detta arbete har Naturvårdsverket rollen som fokalpunkt för Sveriges arbete för att implementera det 10åriga ramverket för hållbara konsumtions och produktionsmönster (10YFP), som ett led i arbetet med att uppnå målen satta i Agenda 2030. Därtill behöver ekosystemens funktion bevaras så att vi och även kommande generationer kan använda deras tjänster.

Genomförandet av Agenda 2030 kräver global solidaritet för att säkerställa att inget land eller någon grupp lämnas utanför i utvecklingen. Agenda 2030 förstärker i och med det ansvaret att också bidra till att minska miljöproblem i andra länder.

10YFP One Planet Network – globalt partnerskap för hållbar konsumtion och produktion (extern webbplats)

Uppföljning av de globala målen

Uppföljningen av Agenda 2030-genomförandet sker i FN:s regi och redovisas årligen under FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF).

Varje land kan ta fram egna kompletterande indikatorer för att på ett bättre sätt spegla nationella förutsättningar och utmaningar samt en nationell framstegsrapport till HLPF-möten. Regeringen redovisade en första nationell framstegsrapport på högnivåmötet 2017. Denna rapport visar att Sverige har såväl ett gynnsamt utgångsläge som viktiga utmaningar framför sig.

SCB har i uppdrag att samordna den statistiska uppföljningen av hur Sverige lever upp till de 17 målen och 169 delmålen i Agenda 2030. Hösten 2019 har SCB redovisat den första statistiska lägesbilden av Agenda 2030-genomförandet i Sverige. Redovisningen utgår från globala indikatorer, med ytterligare ett 50-tal nationellt anpassade indikatorer.

Så bidrar Naturvårdsverket till att nå de globala hållbarhetsmålen

Sveriges miljömål och friluftslivsmål är utgångspunkten för Naturvårdsverkets arbete.

Miljömålen är den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030 och friluftslivsmålen kopplar till såväl de miljömässiga, sociala som ekonomiska målen i Agenda 2030. Naturvårdsverket samverkar nationellt, inom EU och internationellt. Samverkan sker med myndigheter, kommuner, näringsliv och andra organisationer för att nå både de nationella målen och de globala hållbarhetsmålen. 

I den fördjupade utvärdering av miljömålen som lämnades till regeringen 2019 lämnar vi en rad förslag till åtgärder för att nå miljömålen, varav många är framtagna i samverkan med andra myndigheter. I utvärderingen konstaterar vi också att det förmodligen inte går att nå miljömålen utan att samhället samtidigt strävar efter att nå både de ekonomiska och sociala hållbarhetsmålen.

Tillsammans med myndighetschefer från ett åttiotal myndigheter samverkar Naturvårdsverkets generaldirektör i ett nätverk för genomförandet av Agenda 2030 i Sverige, GD-Forum (Svenska myndigheter i samverkan för Agenda 2030. Myndighetscheferna har deklarerarat sina avsikter att bidra till genomförandet av Agenda 2030 genom att integrera de tre dimensionerna av hållbarhet i sin verksamhet utifrån sina kärnuppdrag. Från och med 2020 är det Folkhälsomyndigheten som koordinerar arbetet i GD-Forum.