Internationellt miljöarbete

Sverige behöver samarbeta internationellt i miljö- och klimatfrågor både för att uppnå Sveriges miljömål, bidra till de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030 och för att uppnå internationella miljö- och klimatkonventioner.

Dagens miljöutmaningar är till stora delar gränsöverskridande och många av Sveriges miljöproblem kan inte lösas inom landet. Samtidigt påverkar svensk konsumtion och produktion miljön i andra delar av världen.

En ambitiös miljöpolitik såväl inom Sverige och EU som internationellt, är en förutsättning för att vi ska kunna nå våra miljökvalitetsmål. Dessutom bidrar vi genom internationellt miljöarbete till genomförandet av de globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030).

Sveriges och Naturvårdsverkets långa erfarenhet och kompetens inom miljöförvaltning och styrning gör att vi kan stödja och delta i utvecklingsarbeten i andra länder och bidra med expertkunskaper inom multilaterala institutioner och organisationer.

Naturvårdsverket bedriver internationellt miljösamarbete både i bilaterala samarbeten, med enskilda länder, och multilaterala samarbete då flera länder samarbetar kring en gemensam fråga eller sak.

Vilka länder och samarbetsområden som Naturvårdsverket ska arbeta med styrs av Sveriges utvecklingspolitik, miljöpolitik och politiken för global utveckling. Till detta kommer regeringens policy och samarbetsstrategier för olika områden, regioner och organisationer.

Klimatförändringar och miljöpåverkan är en utmaning inom Sveriges politik för global utveckling. Sverige ska arbeta för att minska klimatförändringarna, stödja insatser för uthållig användning av naturresurser, integrera ekosystemtjänster i samarbetsstrategierna för olika länder och agera för hållbar konsumtion och produktion.

Regeringen har en policy för klimat- och miljö som ska styra det svenska utvecklingssamarbetet. Ökad kunskap och ett effektivare och mer ändamålsenligt arbetssätt inom offentlig förvaltning är ett prioriterat område. Ett särskilt mål inom utrikespolitiken och reformsamarbetet med Östeuropa och västra Balkan är att stödja ländernas EU-tillnärmning inom alla politikområden.

Hållbar utveckling handlar inte bara om en god miljö, utan växer fram i samspelet mellan ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Det kan till exempel betyda att ekonomisk tillväxt inte får ske till priset av ett segregerat och ojämlikt samhälle och en förstörd miljö.

I september 2015 antog FNs generalförsamling 17 globala mål för hållbar utveckling, den så kallade Agenda 2030. För första gången har vi nu globala mål som ska genomföras i FN:s samtliga medlemsländer oavsett deras ekonomiska förutsättningar.

För Sveriges del innebär detta en del utmaningar, både inom miljö- och klimatområdet och andra samhällsområden. En del utmaningar känner vi igen från arbetet med att genomföra de nationella miljökvalitetsmålen, som i många fall speglar de globala utmaningarna.