Miljöarbete i EU

EU-flagga

Många av våra miljöproblem påverkas av verksamheter i andra länder och det krävs gränsöverskridande samarbeten för att komma tillrätta med dem. EU är en viktig arena för att driva miljöarbetet framåt.

Ett aktivt miljöarbete inom EU är en förutsättning för att vi ska kunna nå de svenska miljökvalitetsmålen och generationsmålet. Viktiga delar av de svenska insatserna är delegerade till myndigheter som Naturvårdsverket.

EU-arbetet bidrar till att Sverige kan uppfylla internationella åtaganden - till exempel Agenda 2030 som är den överordnade ramen för det globala miljö- och utvecklingsarbetet. EU-samarbetet syftar både till att komma överens inom EU samt presentera en gemensam ståndpunkt till resten av världen.

Nya svenska miljöregler utvecklas inom EU

EU-arbetet är en central uppgift för Naturvårdsverket, eftersom nya svenska miljöregler oftast utvecklas inom EU-samarbetet. EU-kommissionen tar också fram strategier för hur miljöarbetet kan utvecklas. Regler som påverkar konkurrensvillkor ska vara lika inom EU. Andra bestämmelser kan vara minimiregler, som ger visst utrymme för medlemsländerna att själva besluta om hårdare miljökrav. Naturvårdsverket samråder löpande med Miljö- och energidepartementet om hur vi som representerar Sverige ska driva miljöfrågor i EU- och internationella arbetsgrupper.

 

Luftvårdspolitik

Sedan början av 1980-talet har EU arbetat med att förbättra luftkvaliteten genom att kontrollera utsläpp av skadliga ämnen i atmosfären, förbättra kvaliteten på olika bränslen samt införa miljöskyddskrav i transport- och energisektorerna.

EU:s luftvårdspolitik
Flicka blickar ut över vatten

Resurseffektivitet

Stora förändringar behövs för att behålla livskvalitet och konkurrenskraft i Europa. EU har därför satt upp ambitiösa mål i sin tillväxtstrategi "Europa 2020". Naturvårdsverket har övergripande ansvar för att genomföra strategin på miljöområdet.

EU och resurseffektivitet

Cirkulär ekonomi

"En europeisk grön giv" är EU:s tillväxtstrategi med målet att göra EU till ett klimatneutralt, rättvist och välmående samhälle med en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi. EU:s andra handlingsplan för cirkulär ekonomi är en viktig del av den.

EU:s andra handlingsplan för cirkulär ekonomi 2020

Biologisk mångfald

Europeiska kommissionen har tagit fram en strategi för hur EU ska kunna nå de globala målen inom Konventionen om biologisk mångfald, CBD. Naturvårdsverket stödjer arbetet med att genomföra EU:s strategi för biologisk mångfald på många sätt.

Biologisk mångfald i EU

Invasiva främmande arter

EU:s arbete med invasiva främmande arter baserar sig på en EU-förordning som trädde i kraft 2015. Förordningen gäller direkt som lagstiftning i alla medlemsländer.

Reglering av invasiva främmande arter inom EU

Mer om miljöarbetet i EU

Här kan du ta del av mer information om miljöarbetet i EU.