INSPIRE – Infrastruktur för rumslig information i Europa

Inspire-direktivet (2007/2/EG) syftar till att standardisera hur geografisk information utformas och tillgängliggörs i EU. Ett av skälen till initiativet var att möjliggöra gränsöverskridande analyser.

En stor del av den information som används inom miljöområdet är av geografisk karaktär och kan hanteras i ett geografiskt informationssystem (GIS). Inspire direktivet specificerar riktlinjer för att beskriva rumsliga datamängder med metadata, utforma datamängdernas attribut på ett gemensamt sätt, och publicera datamängderna som nättjänster som kan nås via internet.

Direktivet trädde i kraft 15 maj 2007. I Sverige finns en lag (SFS 2010:1767) och en förordning (SFS 2010:1770) för geografisk miljöinformation. I förordningen pekas informationsansvariga myndigheter ut för de olika teman som ingår i direktivet. Ansvaret över datadelning delas tematiskt enligt de tema som definieras inom Inspire (*)

Naturvårdsverket ansvarar helt eller delvis för tillgängliggörande av data som hamnar i följande Inspire teman: Skyddade Områden (bilaga 2, tema 9), Marktäcke (bilaga 2, tema 2), Markenssammanssättning (bilaga 3, tema 3), Anläggningar för miljöövervakning (bilaga 3, tema 7), Områden med särskild förvaltning/begränsningar/reglering (bilaga 3, tema 11), Biogeografiska regioner (bilaga 3, tema 17), Livsmiljöer och biotyper (bilaga 3, tema 18), och Arters utbredning (bilaga 3, tema 19).

Lag om geografisk miljöinformation (SFS 2010:1767, riksdagens webbplats)

Förordning om geografisk miljöinformation (SFS 2010:1770, riksdagens webbplats)

Definitioner och implementerings regler för Inspire tema (Europakommissionens webbplats)