Bidrag

LIFE – bidrag till miljö, klimat och naturprojekt

Har ditt företag, kommun, länsstyrelse eller organisation en idé till ett större miljö-, klimat- eller naturprojekt och söker finansiering? LIFE är ett EU-bidrag som kan finansiera 60–95 procent av den totala projektkostnaden.

Vem får söka?

Företag, kommuner, länsstyrelser och organisationer.

Vad kan jag söka för?

Miljö-, klimat-, energi- eller naturprojekt.

Ansökningsperiod

Nästa ansökningsperiod väntas öppna i april 2023.

Life är en EU:fond som medfinansierar projekt som påskyndar genomförandet av den europeiska miljö- och klimatlagstiftningen och de mål som anges i den Europeiska Gröna Given eller Parisavtalet. Det handlar om övergång till hållbar cirkulär, energieffektiv ekonomi men också om skydd och förbättring av miljö, hälsa och av biologisk mångfald. 

Det är EU kommissionen som bedömmer och beslutar om Life-bidrag. Naturvårdsverkets roll är att vägleda potentiella sökande. Vi kan bedöma om en projektidé passar inom LIFE samt ge tips och råd. För frågor specifikt kopplade till delprogrammet för Övergång till ren energi är det Energimyndigheten som är kontaktmyndighet. 

LIFE faktablad 2021-2027 (pdf 3 MB)

Aktuellt

Resultaten från ansökningsomgången 2021 är klara. Sverige beviljades stöd från LIFE till totalt 4 projekt (av de 14 som skickade in).

På LIFE Progammes webbplats finns kort information om de beviljade svenska programmen. Sidan är på engelska. 

LIFE Programme Sweden (ec.europe)

Vem kan söka?

Alla juridiska personer inom EU kan söka bidrag ur Life-programmet.

Vad kan jag söka för?

Ämnesområden:

  • Natur och biologisk mångfald
  • Cirkulär ekonomi och livskvalitet
  • Klimatbegränsning och klimatanpassning
  • Övergång till ren energi.

Projekten kan vara pilot- eller demonstrationsprojekt, bästa-praxis-projekt (bästa tillgänglig teknologi) eller större regionala eller nationella miljö eller klimatprojekt (så kallade strategiska projekt). Ofta krävs att det finns en spridningspotential, det vill säga att projektresultaten ska kunna användas, replikeras eller på annat sätt vara relevanta för andra aktörer i EU. 

Projekttid: 2–5 år, men även längre.

Projektbudget: 15–30 miljoner kr i projektbudget, men även större. Den vanligaste nivån på medfinansiering från Life är 60 procent (man måste alltså hitta annan finansiering för resten). Det finns ingen max- eller minimigräns för projektbudget, men alltför små projekt har oftast ingen relevans ur ett EU-perspektiv.

Så ansöker du

Man ansöker en gång om året via EUs ansökningsportal. Länkar till EU:s sidor om Life samt till ansökningsportalen finns längre ner på sidan. Oftast öppnar ansökningsomgången under våren och stänger efter sommaren. När ansökningsomgången öppnar publiceras också årets prioriteringar för varje delprogram. Det är viktigt att noga läsa igenom och hitta förankring i de årliga utlysningstexterna och utifrån dem utforma/beskriva sin projektidé. Detta är extra viktigt under delprogrammet för Övergång till ren energi.

Ansökningsprocessen är omfattande. Det kan ta ett par månader att färdigställa en ansökan och det är inte ovanligt att man tar hjälp av en konsult. Ansökan bör skrivas på engelska.

För naturprojekt finns möjlighet att få finansiellt stöd (skrivarstöd) för att skriva ansökan och medfinansiering i projekt, se länk längre ner på sidan.

Kontakt

Cirkulär ekonomi och klimat: Emma Bergman
LIFESweden@naturvardsverket.se

Natur och Biologisk mångfald: Anna Lindhagen
anna.lindhagen@naturvardsverket.se

Övergång till ren energi: Åke Axenbom
ake.axenbom@energimyndigheten.se