Miljöledning

Granskad: ‎den ‎28‎ ‎april‎ ‎2023

Miljöledningssystem hjälper organisationer att förbättra miljöarbetet genom att fokusera på rätt saker i planering, genomförande, uppföljning och förbättring av verksamheten.

Närmare 190 statliga myndigheter har miljöledningssystem enligt kraven i förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Miljöledningssystem skapar förutsättningar för myndigheter att beakta miljöperspektivet i genomförandet av uppdrag, att det sker systematiskt och leder till ständig förbättring. Myndigheternas verksamheter ger upphov till olika typer och grad av miljöpåverkan. Den kan vara direkt eller indirekt, positiv eller negativ och bedömas vara betydande.

Certifiering

Enligt miljöledningsförordningen bör en myndighet vars verksamhet medför betydande miljöpåverkan certifiera sig enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001 eller registrera sig enligt EU:s frivilliga miljölednings- och miljörevisionsordning EMAS (Eco Management and Audit Scheme). Även företag och andra organisationer kan välja att certifiera sig enligt ISO eller EMAS.

Båda systemen ställer krav på att miljöledningssystemet granskas och godkänns av ett oberoende organ. EMAS och miljöledningsförordningen bygger på ISO-standarden. Det finns också andra miljöledningsstandarder till exempel Svensk Miljöbas, som bygger på grundläggande delar i ISO 14001 och EMAS, och är anpassad för mindre organisationer.

Ansvarsfördelning och delaktighet

Inom ramen för miljöledningsarbetet ska ansvarsfördelningen vara tydlig och bland annat ska rutiner finnas för att säkerställa att organisationen förbättrar sin positiva miljöpåverkan och minskar sin negativa miljöpåverkan. På så sätt bidrar organisationen också till Sveriges miljömål och de globala målen för hållbar utveckling.

För att ett miljöledningssystem ska bli effektivt krävs att ledningen är engagerad. Ledningen fattar beslut om miljöpolicy och miljömål, tar del av uppföljningen, beslutar om förbättringar samt visar de anställda att arbetet har hög prioritet. Alla anställda ska känna sig delaktiga och hållas informerade om miljöarbetet.

Om EMAS

EMAS är öppet för alla typer av organisationer, till exempel den tillverkande industrin, tjänsteföretag, organisationer med myndighetsutövning och tillsynsarbete, samt företag som erbjuder finansiella tjänster och rådgivning.

Enligt EMAS ska den årliga miljöredovisningen vara offentlig och publiceras på Naturvårdsverkets webbplats. Därmed är EMAS också ett stöd i kommunikationen av organisationens miljöarbete. Genom att årligen publicera en godkänd miljöredovisning kan en organisation öka sin trovärdighet. EMAS är till för de som vill förbättra sin miljöprestanda och kunna visa det, då kunder och partners kan följa förbättringsarbetet från år till år.

I och med att EMAS baseras på ISO 14001-standarden utgör det samtidigt en redogörelse av en organisations ISO 14001-arbete. Den identifierbara logotypen gör EMAS till ett konkurrenskraftigt globalt varumärke.

EMAS är ett mer ambitiöst miljöledningssystem än ISO 14001 inom följande områden:

 • Kommunikation – årlig publikation av tredjepartsgranskad miljöredovisning.
 • Uppföljning av miljöprestanda med hjälp av indikatorer.

EU-kommissionen har tagit fram flera olika typer av vägledningsmaterial för organisationer och företag som vill registrera sig enligt EMAS-förordningen. 

EMAS för företag och organisationer

Naturvårdsverkets roll

Naturvårdsverket är enligt 3 § i förordning (2014:864) om frivillig miljöledning och miljörevision behörigt registerorgan för EMAS i Sverige.

Om miljöledning i statliga myndigheter

I dag omfattas 187 statliga myndigheter av förordning SFS 2009:907 om miljöledning i statliga myndigheter vilket innebär att de ska införa och utveckla miljöledningssystem och varje år följa upp och redovisa resultat av arbetet.

Huvudstegen i miljöledningsarbetet

 1. En miljöutredning genomförs i syfte att analysera vilken miljöpåverkan verksamheten ger upphov till och fastställa organisationens betydande miljöpåverkan.
 2. Med miljöutredningen som grund fastställs en miljöpolicy, som beskriver organisationens viljeinriktning i miljöarbetet, och miljömål, som beskriver vad organisationen ska uppnå med sitt miljöarbete.
 3. En handlingsplan tas fram för arbetet med att nå miljömålen. Ansvar och befogenheter för att genomföra åtgärder fastställs. Medarbetarnas miljökunskaper utvecklas och rutiner etableras såväl för det interna miljöarbetet som för kontakterna utåt.
 4. Årligen genomförs miljörevisioner för att kontrollera hur miljöledningssystemet fungerar samt att miljöregler och andra styrande dokument för myndighetens miljöledning och miljöarbete följs. Resultatet av revisionen redovisas för organisationens ledning och används för att förbättra systemet.
 5. Resultatet av miljöledningsarbetet redovisas årligen till det departement myndigheten tillhör och till Naturvårdsverket. Resultatet kommuniceras även internt och externt.

Miljöledning i staten 2023 

Mer information om miljöledning i statliga myndigheter

Naturvårdsverkets roll

Naturvårdsverkets uppdrag är att vägleda myndigheterna i miljöledningsarbetet och sammanställa deras årliga miljöledningsrapporter i en redovisning till regeringen.

Stödet kan sammanfattas med följande aktiviteter:

 • Vägledning via Naturvårdsverkets webbplats (vägledningsrapport, information, goda exempel med mera).
 • Informationsmejl.
 • Konferenser.
 • Kontakter och nätverk.
 • Årlig sammanställning av miljöledningsarbetet i staten.

Statistik