Vägledning

EMAS för företag och organisationer

Person sitter framför bärbar dator. Foto: Unsplash
Granskad: ‎den ‎12‎ ‎april‎ ‎2024

EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS) är ett miljöledningssystem för att organisera miljöarbetet på ett företag eller i en organisation.

Miljöledningssystem är ett sätt att organisera och integrera miljöarbetet i en organisations verksamhet. Det är ett systematiskt sätt förbättra organisationens miljöprestanda genom de fyra stegen planera, genomföra, följa upp och agera. Inom ramen för miljöledningsarbetet ska ansvarsfördelningen vara tydlig och bland annat ska rutiner finnas för att säkerställa att organisationen förbättrar sin positiva miljöpåverkan och minskar sin negativa miljöpåverkan. På så sätt bidrar organisationen också till Sveriges miljömål och FNs globala hållbarhetsmål.

Sidan vänder sig till

Företag och organisationer.

Bra att veta

Naturvårdsverket är behörigt registerorgan för EMAS i Sverige sedan 2014.

Huvudstegen i ett miljöledningssystem

 1. En miljöutredning genomförs i syfte att analysera vilken miljöpåverkan verksamheten ger upphov till och fastställa organisationens betydande miljöpåverkan.
 2. Med miljöutredningen som grund fastställs en miljöpolicy som beskriver organisationens viljeinriktning i miljöarbetet, samt miljömål som beskriver vad organisationen ska uppnå med sitt miljöarbete.
 3. En arbetsplan tas fram för arbetet med att nå miljömålen. Ansvar och befogenheter för att genomföra åtgärder fastställs. Medarbetarnas miljökunskaper utvecklas och rutiner etableras såväl för det interna miljöarbetet som för kontakterna utåt.
 4. Årligen genomförs interna och externa miljörevisioner för att kontrollera hur miljöledningssystemet fungerar samt att miljöregler och andra styrande dokument för myndighetens miljöledning och miljöarbete följs. Resultatet av revisionen redovisas för organisationens ledning och används för att förbättra systemet
 5. Resultatet av miljöledningsarbetet beskrivs i den årliga miljöredovisningen enligt EMAS. Resultatet ska kommuniceras både internt och externt.

För att ett miljöledningssystem ska bli effektivt krävs att ledningen är engagerad. Ledningen fattar beslut om miljöpolicy och miljömål, tar del av uppföljningen, beslutar om förbättringar samt visar de anställda att arbetet har hög prioritet. Alla anställda ska känna sig delaktiga och hållas informerade om miljöarbetet.

En organisation kan välja att certifiera sitt miljöledningssystem enligt ISO 14001 och/eller registrera sig enligt EMAS. 

Vägledningsmaterial

EU-kommissionen har tagit fram flera olika typer av vägledningsmaterial för organisationer och företag som vill registrera sig enligt EMAS-förordningen:

Användarguide (EUR-Lex)

EMAS easy (riktad till små och medelstora företag) 

EU-kommissionen arbetar även med att ta fram sektorspecifika referensdokument som bland annat beskriver bästa miljöledningspraxis och prestanda i världsklass för följande elva sektorer:

Detaljhandeln

Turism

Byggnation/konstruktion

Offentlig förvaltning

Lantbruk

Mat- och dryckesframställning

Avfallshantering

Biltillverkning

Telekommunikation

Tillverkning av elektronik och elektronisk utrustning

Tillverkning av metallprodukter (ej maskiner och utrustning)

Certifieringsorgan

Ackrediterade certifieringsorgan (miljökontrollanter) finns listade på Swedacs webbplats

Swedacs webbplats

Att registrera sig enligt EMAS

Då tilldelas organisationen ett registreringsnummer, får tillgång till EMAS-loggan och miljöredovisningen publiceras på Naturvårdsverkets hemsida.

Vid ansökan om registrering och förnyad registrering ska följande handlingar skickas till Naturvårdsverket:

 • Ansökan om registrering (krävs inte vid förnyad registrering)
 • Miljökontrollantens deklaration
 • Blankett: Informationskrav vid registrering och förnyad registrering
 • Den godkända miljöredovisningen i pdf-format.

Ladda ner, fyll i och skicka med e-post till:

emas@naturvardsverket.se

eller skriv ut och skicka med post till:

Naturvårdsverket
Att: Jannica Häggbom
106 48 Stockholm

En EMAS-registrering gäller för den revisionsperiod organisationen och dess miljökontrollant bestämmer, vanligtvis tre år.

Därefter sker en ny granskning av hela miljöledningssystemet och EMAS-redovisningen varvid ”nyregistrering” sker för ytterligare en treårsperiod. För att förenkla och reducera kostnader för organisationen förlängs då EMAS-registreringen och organisationen behåller sitt ursprungliga registreringsnummer.

Årsavgiften baseras på verksamhetens storlek:

 • Upp till 10 anställda: 2 000 kronor
 • 10–50 anställda: 5 000 kronor
 • Fler än 50 anställda: 10 000 kronor

De EMAS-registrerade organisationerna ska varje år senast den 1 september skicka sin miljöredovisning till Naturvårdsverket:

emas@naturvardsverket.se

Redovisningen görs tillgänglig på Naturvårdsverkets hemsida och i EU-kommissionens register.

Förnya registreringen

Minst vart tredje år ska en registrerad organisation förnya registreringen. Detta regleras i artikel 6 i EMAS-förordningen. Vid förnyelse av registreringen ska organisationens miljökontrollant kontrollera miljöledningssystemet och revisionsprogrammet i sin helhet samt dess genomförande. Organisationen ska utarbeta miljöredovisningen enligt kraven i förordningens bilaga IV och få den godkänd av miljökontrollanten. Dessutom ska organisationen skicka den godkända miljöredovisningen till Naturvårdsverket tillsammans med en ifylld blankett, återfinns under Blanketter ovan.

Logotyp

Den officiella EMAS-logotypen är tänkt att vara ett kommunikations- och marknadsföringsmedel som ökar kunders och andra intressenters medvetenhet om EMAS som därmed också ökar efterfrågan.

Logotypen får inte användas på produkter eller deras förpackningar. Anledningen till detta är att användningen av EMAS-logotypen inte får leda till sammanblandning med andra produktrelaterade miljömärkningar.

All miljöinformation som offentliggörs av en registrerad organisation får förses med EMAS-logotypen under förutsättning att denna information innehåller en hänvisning till organisationens senaste miljöredovisning från vilken informationen har hämtats.

Organisationens registreringsnummer för EMAS ska alltid anges under logotypen.

Logo-generator för EMAS

Avregistrering

Om en organisation önskar avsluta sin EMAS-registrering ska detta anmälas till Naturvårdsverket.

En organisation kan när som helst under året meddela Naturvårdsverket att de avslutar sin EMAS-registrering. Själva registreringen kommer dock att avslutas när revisionsperioden löper ut. Detta beror på att EMAS-redovisningen gäller för samma period. EMAS-redovisningen finns ute på marknaden hos de aktörer som antingen fått ett exemplar av denna eller laddat ned den från EU-kommissionens, organisationens eller Naturvårdsverkets webbplats. Det ska framgå i miljöredovisningen när nästa granskning är planerad.

Om en organisation önskar avsluta sin EMAS-registrering ska detta anmälas till Naturvårdsverket som efter revisionsperiodens slut stryker organisationen från den officiella listan över EMAS-registrerade organisationer som finns på Naturvårdsverkets och EU-kommissionens officiella hemsidor. Önskan om avregistrering kan antingen anmälas av organisationen eller via miljökontrollanten.

Avslut av EMAS-registreringen sker vid datum för revisionsperiodens slut. Årsavgift debiteras till och med det aktuella slutdatumet.

Om ingen anmälan om utträde ur EMAS sker till Naturvårdsverket före revisionsperiodens slutdatum fortsätter årsavgiften att debiteras. Vid anmälan om utträde efter revisionsperiodens slut upphör registreringen och uttag av årsavgift vid datumet för anmälan om utträde.

EMAS-registrerade organisationer

Frågor och svar

Vanliga frågor och svar om EMAS.

EU:s miljöstyrnings- och miljörevisionsordning (EMAS) är ett ledningsverktyg för alla typer av organisationer för att utvärdera, rapportera och förbättra sin miljöprestanda. 

EMAS står för the EU Eco-Management and Audit Scheme.

Organisationer som vill registrera sig enligt EMAS måste först vidta följande åtgärder för att införa ett miljöledningssystem:

 1. Genomföra en miljöutredning och därvid beakta samtliga miljöaspekter i organisationens verksamheter, produkter, tjänster, bedömningsmetoder, rättsliga ramar och regelverk samt befintliga miljöledningsrutiner och -förfaranden.

 2. Mot bakgrund av resultaten av utredningen upprätta ett effektivt miljöledningssystem som ger uttryck för organisationens miljöpolicy enligt högsta ledningens definition. I ledningssystemet måste ansvar, mål, medel, verksamhetsstyrning, utbildningsbehov, övervaknings- och kommunikationssystem upprättas.

 3. Genomföra en miljörevision, och därvid särskilt bedöma ledningssystemet och överensstämmelsen med organisationens policy och program samt efterlevnaden av relevanta krav i miljöföreskrifterna.

 4. Offentliggöra en redovisning av organisationens miljöprestanda i vilken uppnådda resultat ställs mot miljömål och det redogörs för framtida åtgärder för en ständig förbättring av organisationens miljöprestanda.

Ovanstående är ett utdrag ur vägledningsmaterialet 'EMAS Easy' som finns tillgänglig både på svenska och engelska.

EMAS Easy

Organisationen kan också välja att ha ett miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001.

Vid EMAS-registering av en organisation definieras inriktningen på verksamheten med en NACE-kod (Nomenclature générale des activités économique dans les Communautés Eurpéennes, NACE). I Sverige är en motsvarande vanligare benämning SNI-kod (Svensk NäringsgrensIndelning, SNI). Dessa två system har samma kod-beteckningar.

Sök efter SNI-koder

För att kunna skapa en öppen dialog och ökad trovärdighet ska organisationer som är registrerade enligt EMAS publicera en årlig miljöredovisning där de kommunicerar sin miljöprestanda. Kraven på extern kommunikation går därmed längre än de som ställs enligt ISO 14001.

De behöriga registerorganen (i Sverige är det Naturvårdsverket) för EMAS fungerar som ytterligare en kontrollinstans i och med att de ska godkänna registreringarna.

Inom EMAS finns för vissa ekonomiska sektorer sektorspecifika referensdokument. Dessa referensdokument beskriver bland annat bästa miljöpraxis och sektorspecifika indikatorer som skall beaktas i miljörapportering. Mera information om sektorspecifika referensdokument finns på kommissionens EMAS webbsida. 

EMAS Sectoral Reference Documents (ec.europa.eu)

Jämförelser mellan EMAS och ISO på EU-kommissionens webbplats (ec.europa.eu)

Här finns information om personuppgiftsbehandling vid arbete med EMAS på Naturvårdsverket. Nedanstående gäller både i Naturvårdsverkets roll som behörigt registerorgan för EMAS och Naturvårdsverkets marknadsföring/informationsspridning gällande EMAS i Sverige. 

Naturvårdsverket är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsregler. Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Du har även rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. 

Information om dina rättigheter och kontaktuppgifter till Naturvårdsverkets dataskyddsombud

Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling och dataskydd. Du kan vända dig dit om du har klagomål rörande dina rättigheter. Du kan också alltid kontakta Naturvårdsverkets dataskyddsombud.

Kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (imy.se)

Ändamål och rättslig grund för behandlingen

Naturvårdsverket är enligt 3 § i förordning (2014:864) om frivillig miljöledning och miljörevision behörigt registerorgan för EMAS i Sverige. 

Som en del av detta arbete behandlar Naturvårdsverket personuppgifter för att:

 • administrera ansökningar och avslut av registrering enligt EMAS inkl. fakturering av administrativ avgift 
 • publicera miljöredovisningar enligt EMAS på naturvardsverket.se, samt 
 • ajourhålla uppgifter i EU:s EMAS- register och rapportera statistik till EU.

Som en del av informationsspridning gällande EMAS i Sverige behandlar Naturvårdsverket även personuppgifter för att kunna sprida information om EMAS genom publicering på naturvardsverket.se.

Personuppgifter behandlas även vid information från och till EU-kommissionen, EMAS Helpdesk, EMAS-registrerade organisationer samt de ackrediterade miljökontrollanterna som reviderar organisationerna.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter är rättslig förpliktelse, artikel 6.1 c dataskyddsförordningen. Rättslig grund vid kommunikation är uppgift av allmänt intresse, 6.1 e dataskyddsförordningen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om behandling av personuppgifter

Kategorier av personuppgifter

De kategorier av personuppgifter som behandlas i rollen som behörigt registerorgan är för- och efternamn, e postadress, titel, organisatorisk tillhörighet, personnummer som utgör organisationsnummer, adress, registreringsnummer, signatur, telefonnummer samt diarienummer till Naturvårdsverkets dokument- och ärendehanteringssystem. Personuppgifter kan även förekomma i fritextfält. 

De kategorier av personuppgifter som behandlas vid informationsspridning om EMAS är för- och efternamn, e postadress, titel, organisatorisk tillhörighet samt telefonnummer. 

Mottagare av personuppgifter

Utöver handläggare på Naturvårdsverket kommer även myndighetens leverantör av IT-drift och -förvaltning komma att få tillgång till personuppgifter för att utföra sina uppdrag. Andra statliga myndigheter, företag och organisationer kan komma att ta del av uppgifterna i samband med marknadsföring.

EU-kommissionen får tillgång till personuppgifterna för de EMAS-registrerade organisationerna via EU:s EMAS-register.

Uppgifter som lämnas in till Naturvårdsverket blir allmänna handlingar hos myndigheten och kan därmed begäras ut enligt tryckfrihetsförordningen. Om personuppgifter finns i en allmän handling kan de som begär ut denna ta del av dessa personuppgifter om personuppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Naturvårdsverket gör alltid en sekretessprövning innan myndigheten lämnar ut allmänna handlingar.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Överföring av personuppgifter till tredjeland förekommer inte.

Hur länge behandlar Naturvårdsverket personuppgifterna?

Personuppgifter i allmänna handlingar bevaras och gallras i enlighet med arkivlagstiftningen, Riksarkivets föreskrifter och myndighetens beslut om tillämpning av dessa föreskrifter. 

Användaruppgifter/kontaktuppgifter gallras när uppgifterna inte längre är aktuella eller när de inte längre behövs i verksamheten.

E-post och handlingar som är av ringa betydelse och inte tillför ärendet sakuppgift gallras vid inaktualitet.

Information som publiceras på naturvardsverket.se gallras vid inaktualitet. Avser inte webbplatser som helhet.

Handlingar av vikt registreras i Naturvårdsverkets dokument- och ärendehanteringssystem och bevaras i myndighetens e-arkiv.