Änder som simmar fotograferade uppifrån.

Naturvårdsverkets uppdrag och ansvar

Naturvårdsverket samordnar arbetet med Sveriges miljömål och ansvarar för att vägleda övriga myndigheter, kommuner och regioner. Naturvårdsverket ansvarar för sju av de sexton miljökvalitetsmålen i miljömålssystemet.

Naturvårdsverkets uppdrag och ansvar

Naturvårdsverket ansvarar för att vägleda berörda myndigheter i deras arbete med genomförandet av arbetet med miljömålen. Dessutom ansvarar Naturvårdsverket för uppföljning av arbetet med miljömålen, samt för att samordna berörda myndigheter i arbetet med årlig uppföljning, respektive fördjupad utvärdering av arbetet. 

Naturvårdsverket har uppföljningsansvar för sju av de sexton miljökvalitetsmålen i miljömålssystemet. Förutom de sju miljökvalitetsmål som listas nedan har Naturvårdsverket även uppföljningsansvar för ett antal etappmål.

 

Miljökvalitetsmål som Naturvårdsverket ansvarar för

Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan är ett av de mål som Naturvårdsverket ansvarar för att följa upp. 

"Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås."

– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.

Begränsad klimatpåverkan (sverigesmiljömål.se)

Miljökvalitetsmålet Frisk luft är ett av de mål som Naturvårdsverket ansvarar för att följa upp. 

"Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas."

– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.

Frisk luft (sverigesmiljömål.se)

Miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning är ett av de mål som Naturvårdsverket ansvarar för att följa upp. 

"De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar."

– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.

Bara naturlig försurning (sverigesmiljömål.se)

Miljökvalitetsmålet Skyddande ozonskikt är ett av de mål som Naturvårdsverket ansvarar för att följa upp. 

"Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning."

– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.

Skyddande ozonskikt (sverigesmiljömål.se)

Miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker är ett av de mål som Naturvårdsverket ansvarar för att följa upp. 

"Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden."

– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.

Myllrande våtmarker (sverigesmiljömål.se)

Miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö är ett av de mål som Naturvårdsverket ansvarar för att följa upp. 

"Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Verksamheter i fjällen ska bedrivas med hänsyn till dessa värden och så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar."

– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.

Storslagen fjällmiljö (sverigesmiljömål.se)

Miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv är ett av de mål som Naturvårdsverket ansvarar för att följa upp. 

"Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd."

– riksdagens definition av miljökvalitetsmålet.

Ett rikt växt- och djurliv (sverigesmiljömål.se)

Naturvårdsverket samordnar och vägleder

Samordningsansvar 

Ett exempel på Naturvårdsverket arbete med samordning är webbplatsen sverigesmiljömål.se.

sverigesmiljömål.se (extern webbplats)

Här samlas all information om miljömålen, vilken myndighet som ansvarar för utvärdering av respektive mål samt information om nya etappmål och uppföljning av arbetet med miljömålen. Naturvårdsverket samordnar även den svenska miljöövervakningen – ett system för att övervaka miljötillståndet i Sverige.

Vägledningsansvar 

Naturvårdsverket har tillsammans med 25 andra nationella myndigheter och länsstyrelserna uppgiften att verka för att Sveriges miljömål uppnås. Verktyget för ett systematiskt miljöarbete är myndighetens miljöledningssystem. 187 statliga myndigheter ska inom ramen för sitt ordinarie uppdrag ha ett miljöledningssystem som integrerar miljöhänsyn i myndighetens verksamhet. 

Vägledning till statliga myndigheter om att införa och utveckla ett miljöledningssystem