Bidrag

LONA – Lokala naturvårdssatsningen

Granskad: ‎den ‎8‎ ‎februari‎ ‎2024

Den lokala naturvårdssatsningen, LONA, är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Via LONA finns möjlighet att få upp till 50 procent i bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa.

Ansök direkt

Vem får söka?

Kommuner kan ansöka om LONA-bidrag, men olika lokala aktörer kan initiera projekt.

Vad kan jag söka för?

Lokala naturvårdsprojekt och våtmarksprojekt.

Ansökningsperiod

Sista dag för kommuner att skicka in ansökningar till länsstyrelsen är 1 december 2024.

LONA är den största nationella satsningen hittills för att åstadkomma ett ökat lokalt initiativtagande i arbetet med lokal naturvård.

Inom LONA finns två bidragsområden – LONA ordinarie och LONA våtmark. Mellan år 2020–2022 fanns även LONA pollinering. Det som skiljer områdena åt är att våtmarksprojekt inom LONA kan beviljas bidrag med upp till 90 procent, medan projekt inom LONA ordinarie kan ges bidrag med upp till 50 procent av bidragsberättigade kostnader.

Film om den lokala naturvårdssatsningen

Youtube video

Vem får söka?

Kommuner kan ansöka om LONA-bidrag, men olika lokala aktörer, till exempel intresseorganisationer, kan initiera projekt. Projekten genomförs antingen i kommunens egen regi eller av en lokal aktör som tecknat avtal med kommunen.

Det är alltid kommunen som är ansvarig – från ansökan fram till slutrapportering.

Vad kan jag söka för?

Nyckelord för LONA-satsningen är naturvårdsnytta, lokala initiativ, friluftsliv, samverkan, folkhälsa, tätortsnära natur och tillgänglighet.

Faktablad om LONA (pdf)

Projekt inom följande kategorier kan få stöd:

  • Kunskapsuppbyggnad.
  • Framtagande av underlag, till exempel kommunala naturvårdsprogram.
  • Områdesskydd.
  • Vård och förvaltning av områden, naturtyper och arter, inklusive åtgärder som främjar friluftsliv i natur- och kulturmiljö.
  • Restaurering av områden, naturtyper och bestånd av arter.
  • Information, folkbildning och annan kunskapsspridning.
  • Restaurering, anläggande av våtmarker och annat förberedelsearbete inför detta arbete.

LONA – Friluftsliv

LONA – Grön infrastrukturprojekt

LONA – Pollineringsprojekt

LONA – Våtmarksprojekt

Så ansöker du

Ansökan görs i LONA-tjänsten (tidigare LONA-registret). Se användarmanualen för LONA-tjänsten för vidare beskrivning om hur du går till väga.

Utöver att fylla i samtliga uppgifter i ansökansformuläret, måste ett underskrivet exemplar av ansökan skickas till din länsstyrelse (om det sker digitalt eller per post varierar från län till län – se mer på länsstyrelsens hemsida). Det underskrivna exemplaret är den formella ansökan. Det finns även en sammanställning av frågor och svar (FAQ) där vanligt förekommande frågor kring LONA-tjänsten är besvarade.

LONA-tjänsten

Användarmanual för LONA-tjänsten (pdf)

Frågor och svar om LONA-tjänsten (pdf)

Medfinansieringsintyg (docx)

Aktuella ansökningstider

Sista dag kommuner kan skicka in ansökningar till länsstyrelsen är den 1 december 2024. Ansökningsomgången omfattar samtliga projektområden inom LONA (ordinarie och våtmark) och gäller projekt med start år 2025.

Tilldelningen av medel till LONA-bidrag är beroende av den budget som riksdagen beslutar om och kan därför variera från år till år. Är du initiativtagare så bör du kontakta din kommun i god tid innan den 1 december.

Vägledning och kraven för bidrag

I vägledningen finns bland annat information om ansökningsprocessen, utbetalning och redovisning. Kraven för bidrag till lokala naturvårdsprojekt beskrivs i en förordning.

Förordning (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (riksdagen.se)

Vägledning om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (pdf)

Redovisa senast den 1 mars

Projekt som får bidrag ska redovisa sin verksamhet varje år senast den 1 mars året därpå. Kommunen ska då upprätta en verksamhetsrapport som redovisar vilka åtgärder som genomförts med hjälp av bidraget. Kommunen ska lämna rapporten till länsstyrelsen.

Förvaltning av projektens resultat

När man planerar och genomför ett projekt bör man redan från början tänka igenom hur resultaten av projektet ska förvaltas efter projekttidens slut. Vem som ansvarar för det fortsatta arbetet är viktigt att tydliggöra liksom dess kostnad och finansiering.

Erfarenheterna av projekten kan främja övrigt naturvårdsarbete i en kommun. Om projektet består av kunskapsutbyggnad eller framtagande av underlag i form av till exempel inventeringar, naturvårdsprogram, åtgärdsprogram eller underlag för naturreservat, är det viktigt att materialet används i kommunens fortsatta arbete. Innebär projektet bildande av ett natur- eller kulturreservat bör den framtida förvaltningen och kostnaden finnas med i planeringen från början.

Vård och förvaltning av områden, naturtyper eller arter kan ibland vara engångsinsatser, men består oftast av kontinuerligt arbete. Man bör ha klargjort vem som ansvarar och bekostar drift och underhåll av anläggningar, till exempel spänger, stigar och fågeltorn i framtiden. På samma sätt bör man säkerställa den framtida skötseln. En ansökan om restaurering av ett område bör därför innehålla planer för hur området ska bevaras och skötas för att inte växa igen på nytt. En restaurering av en hagmark kräver till exempel kontinuerlig hävd i framtiden. Ett avtal med en brukare kan vara ett sätt att säkra den framtida skötseln av ett sådant område.

Informationsinsatser och kunskapsspridning kan också innebära ett fortsatt ansvar och arbete. Det kan vara informationstavlor som behöver hållas i gott skick, foldrar som ska spridas på olika sätt eller en naturskolas fortsatta verksamhet.

Kontakt

Är du initiativtagare och vill att kommunen ska söka LONA-bidrag tillsammans med dig? Eller har du frågor kring hur man använder LONA-tjänsten? Kontakta din kommun för att få stöd kring LONA eller diskutera din projektidé. 

Arbetar du på en kommun och har frågor om hur du ansöker, hur det går med inlämnad ansökan, om uppföljning eller slutrapporten? Eller behöver du support kring hur du använder LONA-tjänsten? Kontakta LONA-samordnaren på din länsstyrelse:

Kontaktpersoner på länsstyrelserna (pdf)

Är det tekniskt fel i LONA-tjänsten, till exempel driftsstopp eller buggar? Mejla då till:

LONA-support@naturvardsverket.se