Bidrag

LONA – Pollineringsprojekt

Inom ramen för den Lokala naturvårdssatsningen (LONA) kan kommuner och lokala aktörer söka stöd för projekt som gynnar pollinatörer och pollinering.

Ansök direkt

Vem får söka?

Kommuner kan ansöka om LONA-bidrag, men olika lokala aktörer kan initiera projekt.

Vad kan jag söka för?

Lokala naturvårdsprojekt, våtmarksprojekt och pollineringsprojekt.

Ansökningsperiod

Ansökan är inte öppen.

Pollinering är en funktion som bidrar till ökad produktion av frön hos drygt 90 procent av världens vilda växter. Många vilda pollinatörer som exempelvis bin, fjärilar och flugor är nu hotade. Regeringen satsar därför nu på att förbättra situationen för vilda pollinatörer och pollinering.

En del av de medel som regeringen satsar, fördelas till åtgärder inom LONA, den lokala naturvårdssatsningen. I likhet med ordinarie LONA-projekt kan pollineringsprojekt få upp till 50 procent av kostnaden finansierad.

Ansökningsförfarandet är detsamma som för bidrag inom ordinarie LONA.

Vilka projekt kan få stöd?

För att LONA-projekt ska anses ha inriktning pollinering ska syftet huvudsakligen vara att förbättra situationen för vilda pollinatörer eller pollinering. Företräde ges för insatser som förbättrar, restaurerar eller nyskapar miljöer och som ger en långsiktig förändring genom att engagera förvaltare eller inkludera pollinering i en långsiktig plan.

Bidrag för pollineringsprojekt inom LONA kan bland annat sökas för följande åtgärder:

 • Restaurering av mark som har potential att hjälpa vilda pollinatörer genom till exempel avverkning, slyröjning, schaktningar, grävningar, bekämpning av expansiva växter, eller sådd av ängsfrön.
 • Kunskapsuppbyggnad såsom inventering och kartläggning av pollinatörer, som syftar till att skapa lokala underlag för framtida åtgärder inom naturvård till exempel för grönstrukturplanering, kommunala områdesskydd eller riktade naturvårdsinsatser.
 • Ta fram underlag eller förvaltnings- och skötselplaner för en långsiktig skötsel av mark för vilda pollinatörer.
 • Informationsinsatser för att upplysa om värdet av insatser för vilda pollinatörer och pollinering.

Exempel på effektiva pollineringsprojekt

 • Borttagning av skuggande buskvegetation, genom till exempel röjning/fräsning.
 • Strategisk insådd av ängsfröblandningar eller plantering av pollen och nektarrika blomväxter.
 • Anläggning av blommande remsa i åker eller anpassa permanent ”skalbaggsås” som blomrik remsa, eller boplats för vildbin.
 • Bekämpning av expansiv växtart till exempel lupin eller kanadensiskt gullris, som konkurrerar med blomrik ängsvegetation.
 • Blottläggning av mark för bins bobyggnad, genom grävningar eller schaktningar i sandig mark.
 • Framtagande av kunskaps- och planeringsunderlag om pollinatörer för prioriteringar i arbetet med kommunens grönstrukturplanering.
 • Framtagande av förvaltningsplan med anpassad skötsel för att gynna vilda pollinatörer längs kommunala eller enskilda vägrenar, eller på kommunal anläggning.
 • Informationsinsatser/-material om vilda pollinatörer och pollinering.
 • Inventering och annan kunskapsuppbyggnad, framtagande av underlag eller annat förberedelsearbete för att restaurera eller anlägga pollinatörvänliga miljöer.

Film om LONA-bidrag för att gynna vilda pollinatörer

Youtube video

I LONA-tjänsten hittar du pågående och avslutade pollineringsprojekt. Bli inspirerad att starta projekt i din kommun!

Sök projekt i LONA-tjänsten

Folder om Lokala naturvårdsbidrag som gynnar vilda pollinatörer

Skriv ut foldern på både fram- och baksida och vik sedan i tre delar. Lätt att ta med. Det är på lokal nivå det händer!

LONA – Pollinering (pdf 1 MB)