Vägledning

Fluorerade växthusgaser

Granskad: ‎den ‎15‎ ‎april‎ ‎2024

Vägledning för arbete med kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning som innehåller fluorerade växthusgaser (F-gaser).

F-gaser är kraftfulla växthusgaser och för att minska utsläpp så regleras hantering och tillgång. Förordning EU 517/2014 ställer övergripande krav för att ge utsläppsminskningar. Det primära syftet med EU 517/2014 är att på ett kostnadseffektivt sätt bidra till att nå EU:s mål avseende utsläpp av växthusgaser. Den svenska F-gasförordningen (2016:1128) förtydligar en del krav i EU 517/2014 samt har svenska särkrav för rapportering och mobil utrustning. 

Sidan vänder sig till

Dig som arbetar på tillsynsmyndighet, är verksamhetsutövare, operatör, privatperson, arbetar med service och underhåll, tillverkare, importör eller exportör.

Bra att veta

Den nya EU-förordningen om fluorerade växthusgaser har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Förordningen trädde i kraft i sin helhet den 11 mars. Vissa delar träder i kraft vid senare tidpunkter. Det gäller bland annat nya regler för certifikat och vilka produkter och utrustningar som får sättas på marknaden.

Med anledning av den nya EU-förordningen har Naturvårdsverket fått i uppdrag att göra en översyn av den svenska lagstiftningen som berör f-gaser. Uppdraget ska redovisas i september 2024.

Begrepp och definitioner

Här förklaras begrepp och definitioner inom området.

Stationär utrustning

Vägledning om vilka krav som ställs för att få arbeta med stationär utrustning som innehåller F-gaser.

Mobil utrustning

Vägledning för arbete på mobil kyl- och luftkonditioneringsutrustning. Det krävs i de flesta fall certifikat, men det finns undantag.

Elektriska brytare som innehåller SF6

Vägledning för arbeten som utförs på elektriska brytare som innehåller svavelhexafluorid, SF6.

Brandskyddsutrustning

Vägledning om brandskyddsutrustning som innehåller F-gaser.

Lösningsmedel

Vägledning om vilka krav som ställs för att arbeta med lösningsmedel som innehåller fluorerande växthusgaser (f-gaser).

Privat installation

Endast certifierad person får installera värmepumpar. Här finns vägledning och information om regler som gäller vid privat installation av utrustning som innehåller f-gaser.

Läckagekontroll

Vägledning om gränsvärden för periodisk läckagekontroll för utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser. 

Att rapportera till tillsynsmyndighet

Vägledning om hur operatörer ska rapportera f-gas till tillsynsmyndighet. Här finns information om vem, vad, hur och när.

Sanktioner vid överträdelser

Vägledning om miljösanktionsavgift och åtalsanmälan vid användning av, och arbete med fluorerande växthusgaser.

Retroaktiva sanktioner för överträdelser

Vägledning rörande de sanktioner som finns för överträdelser av de förordningar som reglerar f-gas.

Vanliga frågor och svar

Ta del av vanliga frågor och svar om flourerande växthusgaser.

Mer information

Ansvar mellan olika myndigheter för tillsyn och vägledning är fördelat enligt Miljötillsynsförordningen 

Naturvårdsverket är tillsynsvägledande myndighet och behörig myndighet. Rollen som tillsynsvägledande innebär att främst vägleda tillsynsmyndigheter. Naturvårdsverket kan inte ta ställning i enskilda ärenden.

Kemikalieinspektionen är tillsynsmyndighet för primärleverantörer och marknadskontrollmyndighet:

Kort om reglerna om växthusgasre (kemi.se)

Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet för fartyg:

Köldmedier (transportstyrelsen.se)

Försvarsinspektören för hälsa och miljö är tillsynsmyndighet för verksamheter inom försvaret. 

Länsstyrelser är tillsynsmyndighet för verksamheter där de även har annan tillsyn som faller inom länsstyrelsens tillsynsområde. De har även en generellt vägledande roll för kommuner.

Kommuner är tillsynsmyndighet för all utrustning förutom när andra myndigheter är utpekade.

Alla myndigheter är självständiga myndigheter vilket bland annat innebär att tillsynsmyndigheter själva avgör hur lagar och förordningar ska tillämpas i enskilda ärenden. Tillsynsmyndigheternas beslut kan överklagas.

F-gaser är kraftfulla växthusgaser som bl.a. används som köldmedier. Under 1990-talet började de ersätta ozonnedbrytande ämnen (ODS) med motsvarande användningsområden.

Ozonnedbrytande ämnen reglera globalt i Montrealprotokollet. Till det finns ett tillägg som reglerar HFC, som är en vanlig grupp av F-gaser. Det tillägget heter Kigali-tillägget utifrån var det förhandlades. Nästan alla länder har åtaganden utifrån tillägget om hur mycket utsläpp och användning ska minskas. De åtaganden som länder inom EU har täcks upp av EU-förordningen 517/2014. Genom en högre ambitionsnivå inom EU kan utveckling av utrustning och alternativa gaser bidra till nedfasning även i länder med mindre resurser.

Internationell konvention om ozonnedbrytande ämnen och fluorerade växthusgaser

Genom att säkerställa att fluorerade växthusgaser ersätts med alternativ med lägre eller ingen klimatpåverkan beräknas de årliga utsläppen uttryckta i CO2-ekvivalenter kunna minska med två tredjedelar fram till år 2030 jämfört med år 2015.

Nedfasning av F-gaser innebär att det behövs andra gaser som ersättning. Naturliga köldmedier har funnits länge och har blivit mer vanliga på senare år. Det finns även köldmedier som består av fluorerade ämnen men som inte är kraftfulla växthusgaser, de finns bl.a. i ämnesgrupperna HFO och PFC. En del av dem är dock föreslagna att klassas som PFAS (länk till ECHA-rapport).

EU-kommissionen har vägledning om olika typer av köldmedier med låg klimatpåverkan:

Climate-friendly alternatives to HFCs (europa.eu)