Vägledning

Vägledning om fluorerade växthusgaser

Vägledning för arbete med kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning som innehåller fluorerade växthusgaser.

Den nya f-gasförordningen är en omarbetning av Europaparlamentets förordning (EG) 842/2006 om vissa fluorerande växthusgaser. Då den nya f-gasförordningen 517/2014 trädde i kraft den 1 januari 2015, upphävdes den tidigare förordningen 842/2006. 

Sidan vänder sig till

Du som arbetar på tillsynsmyndighet, är verksamhetsutövare, operatör, arbetar med service och underhåll, tillverkare, importör eller exportör. Privatpersoner (sidan om privat installation).

Bra att veta

Vägledningarna uppdaterades senast 7 oktober 2015.

§

Lagstiftning

Nedan finns länkar till aktuella lagstiftningar, samt till det underlag som Naturvårdsverket lämnat till regeringen i samband med EU:s nya f-gasförordning. 

EU:s nya f-gasförordning 517/2014

Den svenska förordningen (2016:1128)   

Översyn av svensk lagstiftning med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april 2014 om fluorerade växthusgaser och upphävande av förordning (EG) 842/2006 (pdf) 

Den nya f-gasförordningen är en omarbetning av Europaparlamentets förordning (EG) 842/2006 om vissa fluorerande växthusgaser. Då den nya f-gasförordningen 517/2014 trädde i kraft, upphävdes den tidigare 842/2006. 

Att rapportera till tillsynsmyndighet

Vägledning om hur operatörer ska rapportera f-gas till tillsynsmyndighet. Här finns information om vem, vad, hur och när.

Retroaktiva sanktioner för överträdelser

Vägledning rörande de sanktioner som finns för överträdelser av de förordningar som reglerar f-gas.

Läckagekontroll, nya gränsvärden

Vägledning om gränsvärden för periodisk läckagekontroll för utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser. 

Stationär utrustning

Vägledning om vilka krav som ställs för att få arbeta med stationär utrustning som innehåller F-gaser.

Mobil utrustning

Vägledning för arbete på mobil kyl- och luftkonditioneringsutrustning. Det krävs i de flesta fall certifikat, men det finns undantag.

Elektriska brytare som innehåller SF6

Vägledning för arbeten som utförs på elektriska brytare som innehåller svavelhexafluorid, SF6.

Brandskyddsutrustning

Vägledning om brandskyddsutrustning som innehåller F-gaser.

Lösningsmedel

Vägledning om vilka krav som ställs för att arbeta med lösningsmedel som innehåller fluorerande växthusgaser (f-gaser).

Privat installation

Endast certifierad person får installera värmepumpar. Här finns vägledning och information om regler som gäller vid privat installation av utrustning som innehåller f-gaser.

Sanktioner vid överträdelser

Vägledning om miljösanktionsavgift och åtalsanmälan vid användning av, och arbete med fluorerande växthusgaser.

F-gaser och corona

Det fortlöpande arbete som certifierade kyltekniker, operatörer och tillsynsmyndigheter utför kan påverkas av utbrottet av coronaviruset. Det kan bland annat handla om sjukfrånvaro, reserestriktioner och inställda certifieringsprov.

Förordningens syfte och innehåll

Det primära syftet med EU:s f-gasförordning är att på ett kostnadseffektivt sätt bidra till att nå EU:s mål avseende utsläpp av växthusgaser. Genom att säkerställa att fluorerade växthusgaser ersätts med säkra alternativ med lägre eller ingen klimatpåverkan beräknas de årliga utsläppen uttryckta i koldioxidekvivalenter kunna minska med två tredjedelar fram till 2030.

Den nya EU-förordningen omfattar bland annat:

  • nya regler kring läckagesökningsrutiner- och kontrollintervall
  • nytt beräkningssystem som utgår från koldioxidekvivalenter istället för kilo
  • bestämmelser om begränsning i användning, återvinning och destruktion av f-gaser
  • villkor för placering av produkter på marknaden som innehåller f-gaser
  • regler för successiv nedtrappning av den årliga konsumtionen av f-gaser

Mer information