Vägledning

Fluorerade växthusgaser

Läckagekontroll

Granskad: ‎den ‎15‎ ‎april‎ ‎2024

Vägledning om gränsvärden för periodisk läckagekontroll för utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser.

Sidan vänder sig till

Dig som arbetar på tillsynsmyndighet, är verksamhetsutövare, operatör, privatperson, arbetar med service och underhåll, tillverkare, importör eller exportör.

Bra att veta

Den nya EU-förordningen om fluorerade växthusgaser har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Förordningen trädde i kraft i sin helhet den 11 mars. Vissa delar träder i kraft vid senare tidpunkter. Det gäller bland annat nya regler för certifikat och vilka produkter och utrustningar som får sättas på marknaden.

Med anledning av den nya EU-förordningen har Naturvårdsverket fått i uppdrag att göra en översyn av den svenska lagstiftningen som berör f-gaser. Uppdraget ska redovisas i september 2024.

Gränsvärden för periodisk läckagekontroll, CO2e

I EU 2024/573 finns gränsvärden för periodisk läckagekontroll som baseras på utrustningens fyllnadsmängd räknat som CO2-ekvivalent.

Det finns två alternativa gränsvärden som kan uppfyllas:

  • Fyllnadsmängd räknat som koldioxidekvivalent, se exempel på beräkning nedan. Det alternativet gäller för ämnen i Bilaga I.
  • Mängd i kilo. Det alternativet gäller för ämnen i Bilaga II.

Blandningar med ämnen från både Bilaga I och II omfattas av läckagekontroll när något av alternativen uppfylls.

Vad är GWP-faktor och koldioxidekvivalenter, CO2e?

I samband med klimatfrågor talar man ofta om GWP-faktorn, Global Warming Potential, för en växthusgas. GWP-faktorn anger hur mycket ett kilo av en växthusgas påverkar klimatet i jämförelse med ett kilo koldioxid. Som jämförelse kan nämnas att GWP-faktorn för koldoxid är ett (1) medan F-gasernas GWP-faktorer varierar.

Koldioxidekvivalenter, CO2-ekvivalent, är ett sätt att ange hur stor växthuseffekt ett utsläpp av en gas har i jämförelse med utsläpp av samma mängd koldioxid (CO2). Genom att uttrycka växthusgasutsläpp i CO2-ekvivalenter kan man enkelt jämföra enskilda gasers bidrag till växthuseffekten. Omräkningen sker genom att man multiplicerar utsläppet (kg) av en växthusgas med gasens GWP-faktor.

I bilaga I och II till EU 517/2014 finns tabeller med värden för GWP. I bilaga IV finns en metod för att beräkna GWP-faktorn för en blandning. EU-kommissionen har också tagit fram ett hjälpverktyg för omräkning av gaser (från kg till CO2-ekvivalent ). Se nedan. De GWP som ska användas är de som anges i EU 517/2014 och de kommer från den fjärde rapporten från IPCC.

Vilka intervall gäller för den periodiska läckagekontrollen?

Läckagekontrollsintervallen av köldmediesystem baseras på CO2-ekvivalent för ämnen i Bilaga I och mängd i kilo för ämnen i Bilaga II, avsnitt 1.

Ton koldioxid­ekvivalent Bilaga I Kg Bilaga II, avsnitt 1 Läckage­kontroll­intervall, månader Kontroll­intervall med installerat läckage­varnings­system, månader Krav på läckage­varnings­system
5–50 1–10 12 24 Nej
50–500 10–100 6 12 Nej
Mer än 500 Mer än 100 3 6 Ja*

* Gäller kyl, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning samt brandskyddsutrustning. Gäller även organiska rankinecykler och elektriska brytare installerade efter 1 januari 2017.

Om en utrustning har genomgått extra läckagekontroll, på grund av reparation eller annat, så kan tidsintervallet räknas från det datumet, förutsatt att den extra läckagekontrollen har genomförts på samma sätt som en ordinarie läckagekontroll.

System som är hermetiskt slutna och är märkta som sådana och innehåller mindre än tio ton CO2-ekvivalent av ämnen i Bilaga I, alternativt mindre än 2 kg av ämnen i avsnitt 1 i Bilaga II är undantagna från krav på periodisk läckagekontroll.

Vilka utrustningar omfattas av krav på läckagekontroll?

Det är enskilda utrustningars fyllnadsmängd som avgör om den omfattas av läckagekontroll eller inte. Vid bestämning av fyllnadsmängd så räknas inte utrustningar samman till skillnad från årlig rapportering då utrustningar räknas samman till anläggning. 

Om läckagekontrollen visar på ett större läckage så ska det åtgärdas utan dröjsmål.

Läckagekontroll vid installation och reparation

F-gasförordningen ställer krav på läckagekontroll när hermetiskt sluten utrustning installeras eller sätts i drift första gången, läckagekontroll behöver inte genomföras om utrustningen innehåller mindre än 5 ton CO2-ekvivalent. 

Läckagekontroll ska även genomföras när kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning installeras, byggs om eller då annat ingrepp görs i köldmediesystemet.

När ett läckage har upptäckts och utrustningen har reparerats så ska en uppföljande kontroll genomföras inom en månad för att kontrollera att läckaget är åtgärdat. 

Tabellöversikt för några vanliga F-gaser

Tabellen nedan visar översiktligt vilka gränser som gäller i CO2e samt motsvarande mängd av några av de vanligast förekommande F-gaserna.

Maximalt intervall mellan läckagekontroller

CO2 (ton)

HFC 23 (kg)

HFC 227ea (kg)

HFC 404A (kg)

HFC 410a (kg)

 

HFC 134a (kg)

1 år

5

0,3

1,6

1,3

2,4

3,5

6 mån

50

3,4

15,5

13

24

35

3 mån

500

34

155

127

240

350

 

Så här räknar man ut CO2-ekvivalent

CO2e räknas ut genom att man multiplicerar mängden F-gas (i kg) med gasens GWP-faktor.

Exempel

I en kylutrustning finns 10 kg HFC-404a och GWP-faktorn för gasen är 3922.

Mängd (kg) 10 x 3922 = 39 220 kg = 39,22 ton CO2e

I bilaga IV i EU-förordning 517/2014 anges metoden för att beräkna den totala GWP-faktorn för blandningar samt exempel.

Hjälpverktyg

EU-kommissionen har också tagit fram ett hjälpverktyg för att räkna om F-gaser från kg till CO2e.

Refrigerant Charge Converter

Naturvårdsverkets köldmedieförteckning