Vägledning

Vägledning om fluorerade växthusgaser

Stationär kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning

Vägledning om vilka krav som ställs för att få arbeta med stationär utrustning som innehåller F-gaser.

[introduktion]

Sidan vänder sig till

dig som arbetar på tillsynsmyndighet eller är verksamhetsutövare, operatör, arbetar med service och underhåll, tillverkare, importör eller exportör. 

Bra att veta

Vägledningen uppdaterades senast 7 oktober 2015.

§

Lagstiftning

Nedan finns länkar till aktuella lagstiftningar, samt till det underlag som Naturvårdsverket lämnat till regeringen i samband med EU:s nya f-gasförordning. 

EU:s nya f-gasförordning 517/2014

Den svenska förordningen (2016:1128)   

Översyn av svensk lagstiftning med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april 2014 om fluorerade växthusgaser och upphävande av förordning (EG) 842/2006 (pdf) 

Den nya f-gasförordningen är en omarbetning av Europaparlamentets förordning (EG) 842/2006 om vissa fluorerande växthusgaser. Då den nya f-gasförordningen 517/2014 trädde i kraft, upphävdes den tidigare 842/2006. 

Särskilda krav

Det finns särskilda krav på de företag och personer som hanterar stationära kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustningar.

Den här typen av utrustningar ska kontrolleras regelbundet för att se till att de inte läcker. Det finns också särskilda krav på de företag och personer som hanterar utrustningen.

De krav på certifiering, begränsning av utsläpp, läckagekontroll och registerföring som gäller för stationär utrustning gäller i de flesta fall även för mobil utrustning som innehåller F-gaser. Det finns dock vissa undantag. Se sidan "Mobil kyl- och luftkonditioneringsutrustning" i menyn.

Vad krävs för att installera och göra ingrepp i utrustningen?

Personer som utför läckagekontroll, återvinning (avtappning), installation och service och underhåll måste vara personcertifierade. Ett personcertifikat delas ut efter genomgången examination med både teoretiska och praktiska moment.

Om ett företag installerar eller utför service och underhåll krävs ett företagscertifikat. För att få ett sådant ska man kunna visa att företaget har tillräckligt många certifierade personer anställda och att det finns nödvändiga verktyg och rutiner för personalen.

Detaljerad information om vilka kunskaper och färdigheter som krävs för certifiering av personer och företag kan läsa om i en bilaga till EG-förordningen: 

Förordning EU 2015/2067 om certifiering för kyl- och värmeutrustning

Hur får man certifikaten?

I Sverige är det Installations Certifiering i Stockholm AB (INCERT) som certifierar personal och företag inom kylområdet.

Container: Om certifieringne

Läckagekontroller

Tidigare har mängdgränsen för när läckagekontroll ska utföras, gått vid antal kg. I den nya EU-förordningen används istället koldioxidekvivalenter (CO2e). Dessa tar hänsyn både till mängden F-gas i utrustningen och den globala uppvärmningsfaktorn (GWP).

Utrustning som inte krävde läckagekontroll enligt den tidigare F-gasförordningen från 2006, kan nu omfattas av den nya förordningen om den innehåller en F-gas med en hög GWP-faktor, som HFC 404A.

Om en läcka upptäcks vid en läcksökning, ska den åtgärdas. Den utförda åtgärden ska kontrolleras genom att en ny läcksökning görs inom en månad. 

Information om de nya intervallen för läckagekontroller och CO2e hittar du i menyn:  "Läckagekontroll, nya gränsvärden".

Läckagevarningssystem

Ett läckagevarningssystem måste installeras om utrustningen innehåller F-gaser motsvarande 500 ton CO2. Detta gäller inte för transportkylssystem, till exempel kylsystem i lastbilar, släpfordon, tåg eller båt.

Ett läckagevarningssystem måste kontrolleras en gång per år. Ett system som inte krävde läckagevarningssystem enligt den tidigare förordningen kan falla in under dessa krav nu. Det gäller till exempel om utrustningen innehåller en F-gas med en hög GWP, exempelvis HFC 404A.

Om ett läckagevarningssystem installeras, dubblas intervallet mellan läckagekontrollerna. Till exempel krävs endast läckagekontroll av en produkt som innehåller F-gas motsvarande 5 ton CO2 vartannat år, om ett läckagevarningssystem finns installerat.

Om en läcka upptäcks

Operatören har ett ansvar att se till att läckor på utrustning innehållande F-gaser stoppas och åtgärdas.

Den som är anlitad att installera, utföra service eller bortskaffa utrustning innehållande F-gaser delar ansvaret att se till att läckor stoppas.

F-gaser som inte får fyllas på utrustning från och med 2020

Från och med 2020 får vissa nyproducerade F-gaser inte användas till påfyllnad av utrustning.

Påfyllnadsförbudet gäller då båda dessa kriterier är uppfyllda:

 • kylsystemet innehåller F-gaser motsvarande 40 ton CO2
 • den nyproducerade F-gasen har en GWP på mer än 2500

Påfyllnadsförbudet gäller inte brandsläckningsutrustning eller luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning.

Alternativ då förbudet gäller

Om påfyllnad av F-gas krävs på en utrustning som omfattas av förbudet efter 2020, finns följande alternativ:

 • använd en F-gas med en GWP-faktor över 2500 som har regenererats (endast till och med 2030)
 • använd en F-gas med en GWP-faktor över 2500 som återanvänds från egen utrustning, eller av serviceföretaget
 • ersätt F-gasen med en F-gas med lägre GWP-faktor.
 • ersätt utrustningen med en ny som använder ett köldmedium med en lägre GWP-faktor

Hur vet jag om utrustningen innehåller F-gaser och faller in under EUs regelverk?

Ta reda på om utrustningen eller systemet innehåller F-gaser genom att titta i bilaga I till F-gasförordningen:

Bilaga I till F-gasförordningen (eur-lex)

För att sedan ta reda på om din utrustning innehåller någon av dessa F-gaser kan du:

 • titta i manualen eller på märkningen på utrustningen
 • prata med företaget som installerade utrustningen

HFC 404A och HFC 134 a är vanliga i kylsystem.
HFC 23 och HFC 227ea är vanliga i brandskyddssystem.
HFC 404A och HFC 410A är vanliga i luftkonditionerings- och värmepumpssystem.

Märkning av utrustning

Om F-gas fylls på en kylutrustning, brandsskyddssystem eller luftkonditioneringssystem då det installeras, ska märkning ske. Av märkningen ska det framgå:

 • att utrustningen innehåller en F-gas
 • den vedertagna beteckningen på F-gasen, och om det saknas, den kemiska beteckningen

Från och med 2017 måste det också framgå av märkningen:

 • mängd F-gas i utrustningen (i kg)
 • mängd koldioxid motsvarande mängden F-gas i utrustningen (i ton)
 • den globala uppvärmningsfaktorn (GWP-faktor) för F-gasen

Utrustning som är hermetiskt sluten

Om F-gasen är hermetiskt sluten i en produkt ska märkningen tydligt visa detta. F-gasen är hermetiskt sluten om båda kriterier nedan är uppfyllda:

 • alla enheter som innehåller F-gas har tätats genom svetsning, hårdlödning eller liknande fast hopfogning
 • produkten har ett fastställt läckage som är mindre än 3 gram per år under ett tryck som uppgår till minst en fjärdedel av det tillåtna maximitrycket

Ett system som lever upp till dessa krav anses vara hermetiskt slutet, även om det har förslutna ventiler eller förslutna serviceportar som möjliggör reparationer och underhåll.

Skyldighet att föra register

Operatörer har en skyldighet att föra register över utrustning som ska läckagekontrolleras (all utrustning som innehåller F-gaser motsvarande 5 ton CO2):

 • mängd och typ av gas i utrustningen när den installeras
 • mängd och typ av gas som fylls på vid service (vid åtgärdade läckor)
 • uppgifter (namn, adress, certifikatsnummer om relevant) av de företag som installerar, utför service eller utför nedmontering av utrustningen
 • -datum och resultat av alla obligatoriska läckagekontroller
 • åtgärder som vidtagits för att återvinna eller bortskaffa gaser när utrustningen kasseras

Anteckningar ska också föras i de fall då gasen som används i utrustningen har återanvänts eller regenererats, och i de fallen:

 • uppgifter om anläggningen där gasen återanvänts eller regenererats (namn, adress, certifikatsnummer om relevant)
 • mängd återvunnen gas

Uppgifterna ska sparas i 5 år och på begäran göras tillgängliga för tillsynsmyndigheten.

De krav som tillkommit i den nya förordningen vad gäller uppgifter är:

 • åtgärder som vidtagits för att återvinna och bortskaffa gaser
 • om gasen är återanvänd eller regenererad och i så fall vid vilken anläggning/verksamhetsutövare detta skett

Återvinning av F-gaser när utrustning ska kasseras

En certifierad person måste anlitas för att återvinna F-gasen då utrustning ska kasseras.

Information från EU om reglerna

EU-kommissionen har tagit fram en informationsfolder för teknisk personal och företag som arbetar med stationär kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning som innehåller F-gas.

Folder för teknisk personal och företag som arbetar med stationär kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning som innehåller F-gas (pdf 1,04 MB)

Kommissionen har också tagit fram en vägledning för tekniker och användare av kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning som innehåller F-gaser.

Vägledning för tekniker och användare av kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning som innehåller F-gaser (pdf 813 kB

Mer information