Vägledning

Vägledning om fluorerade växthusgaser

Att rapportera till tillsynsmyndighet

Vägledning om hur operatörer ska rapportera f-gas till tillsynsmyndighet. Här finns information om vem, vad, hur och när.

[introduktion]

Sidan vänder sig till

Operatörer vid anläggningar och tillsynsmyndigheter.

Bra att veta

EU:s och Sveriges f-gasförordningar anger båda att operatörer av utrustning med f-gas ska ha register över utrustning och användning av f-gas. Den svenska förordningen anger även att registrerade uppgifter ska rapporteras till tillsynsmyndigheten. 

§

Lagstiftning

Nedan finns länkar till aktuella lagstiftningar, samt till det underlag som Naturvårdsverket lämnat till regeringen i samband med EU:s nya f-gasförordning. 

EU:s nya f-gasförordning 517/2014

Den svenska förordningen (2016:1128)   

Översyn av svensk lagstiftning med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april 2014 om fluorerade växthusgaser och upphävande av förordning (EG) 842/2006 (pdf) 

Den nya f-gasförordningen är en omarbetning av Europaparlamentets förordning (EG) 842/2006 om vissa fluorerande växthusgaser. Då den nya f-gasförordningen 517/2014 trädde i kraft, upphävdes den tidigare 842/2006. 

Vilka anläggningar ska rapporteras?

Stationära anläggningar

Rapportering år 2017 avseende 2016 ska göras enligt 2007:846 som var gällande förordning under2016. Rapportering ska göras för anläggningar med minst 10 kg köldmedia. Utrustningar under 3 kg ska inte ingå.

Rapportering år 2018 avseende 2017 ska göras enligt 2016:1128, se dock övergångsbestämmelserna. Rapporteringen ska göras för anläggningar med minst 14 ton koldioxidekvivalenter. Delsystem som omfattas av läckagekontroll ska ingå.

Som stationär utrustning räknas även flyttbar utrustning som normalt inte flyttas under användning (EU 517/2014 art 2, punkt 23). En anläggning omfattar de kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustningar som används i en och samma verksamhet av samma operatör (SFS 2016:1128 4§).

Mobila utrustningar

Rapportering år 2017 avseende 2016 ska göras enligt 15§ SFS 2016:1128. Där anges att mobil utrustning som omfattas av läckagekontroll enligt 11§ eller artikel 3.3 andra stycket och 4.1-4.3 ska rapportera. Utifrån11§ omfattas mobil kyl, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som motsvarande stationär utrustning som anges i artikel 3.2, 3.3, 4.1 -4.4 eller 5.1. Rapporteringen ska göras för mobil anläggning som innehåller minst 14 ton koldioxidekvivalent. De som ska rapportera är mobila utrustningar, även fordon, flyg och tåg. Mobila utrustningar för kyla, luftkonditionering eller värme har sedan tidigare varit skyldiga att registrera de uppgifter som ska rapporteras (SFS 2007:846 24§).

Mobil utrustning som inte var skyldig att föra register enligt SFS 2007:846, men som ska rapportera enligt SFS 2016:1128 börjar rapportera 2018.

Militär mobilutrustning omfattas av en övergångsbestämmelse i SFS 2016:1128 som innebär att de rapporterar först 2018.

Fartyg (mobil anläggning)

Rapportering år 2017 avseende 2016 ska göras enligt 2007:846 som var gällande förordning under 2016. Rapportering ska göras för anläggningar med minst 10 kg köldmedia. Utrustningar under 3 kg ska inte ingå.

Rapportering år 2018 avseende 2017 ska göras enligt 2016:1128, se dock övergångsbestämmelserna. Rapporteringen ska göras för anläggningar med minst 14 ton koldioxidekvivalent. Delsystem som omfattas av läckagekontroll ska ingå.

Vad är en anläggning?

En anläggning omfattar de kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustningar som används i en och samma verksamhet av samma operatör (SFS 2016:1128 4§).

Vem ska rapportera?

Den som är operatör för en anläggning ska rapportera. Det är normalt sett den som är ägare som är operatör. Om ägaren inte har rådighet över utrustningen så är operatören den fysiska eller juridiska person som har det faktiska tekniska ansvaret för de produkter och den utrustning som omfattas av denna förordning (EU 517/2014 art 2.8). Inom en anläggning kan det finnas flera operatörer, varje operatör ansvarar då för de utrustningar som man har rådighet över. Om exempelvis en produktleverantör har en tillfällig kylutrustning i en affär så bör parterna komma överens om vem som är operatör.

Vad ska rapporteras?

Den svenska f-gas förordningen 2016:1128 15§ anger vad som ska rapporteras, förutom vissa uppgifter som gäller för Sverige ska även uppgifter från EU 517/2014 art 6 ingå i rapporten. Det är sammantaget dessa uppgifter:

 1. Operatörs organisationsnummer, postadress och faktureringsadress.
 2. Adress och fastighetsbeteckning där utrustningen finns om utrustningen är stationär.
 3. Förteckning över utrustning.
 4. Vem som installerat, utfört service på, underhållit och i förekommande fall reparerat eller nedmonterat utrustningen, samt, i förekommande fall, certifieringsnumret.
 5. Resultat av utförda kontroller.
 6. Datum för utförda kontroller.
 7. Namn och kontaktuppgifter till den som utfört kontrollen.
 8. Total mängd och typ av köldmedier i utrustningen.
 9. Total mängd påfyllda f-gaser p.g.a. läckage under kalenderåret.
 10. Total mängd omhändertagna och återvunna köldmedier från utrustningen under senaste kalenderåret.
 11. Om installerad mängd f-gas kommer från återanvändning eller regenerering, så ange materialåteranvändnings eller regenereringsanläggningens namn och adress samt, i förekommande fall, certifieringsnumret.
 12. Om utrustning har nedmonterats (skrotats), ange vilken utrustning det gäller och vilka åtgärder som vidtagits för återvinning och bortskaffande av f-gas.
 13. Om fartyg – fartygets namn, signalbokstäver eller liknande.
  EU 517/2014 artikel 2, definitioner
 14. Återvinning: Insamling och lagring av fluorerade växthusgaser från produkter, inbegriper behållare, och utrustning under underhåll eller service eller innan produkterna, eller utrustningen.
 15. förnyad användning av en återvunnen fluorerad växthusgas efter en grundläggande reningsprocess.
 16. Regenerering: Beredning av en återvunnen fluorerad växthusgas för att uppnå en standard motsvarande ett nyproducerat ämne, med beaktande av dess avsedda användningsområde.
 17. Destruktion: Ett förfarande genom vilket hela eller större delen av en fluorerad växthusgas permanent omvandlas eller uppdelas i ett eller flera stabila ämnen som inte är fluorerade växthusgaser.
 18. Nedmontering: Slutlig avstängning och slutligt tagande ur drift eller bruk av en produkt eller utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser.

När ska rapporter skickas in?

Rapporten ska skickas in senast 31 mars.

Vart ska rapporten skickas?

I de flesta fall ska rapporten skickas till kommunen som är tillsynsmyndighet.

Rapporter för fartyg ska skickas till Transportstyrelsen (Miljötillsynsförordningen 17§, punkt 2).

För övriga mobila utrustningar är kommunen tillsynsmyndighet. I de fall som ett företag har verksamhet i andra kommuner än där man har sitt säte så är det till den kommun där bolaget har sitt säte som rapporten skickas. Den kommun där verksamheten sker ska, om man upptäcker en överträdelse, informera den kommun där bolaget har sitt säte om överträdelsen.

Vilka krav finns för hermetiskt tillsluten utrustning?

Hermetiskt tillsluten utrustning är en utrustning som tätats genom exempelvis svetsning eller förslutna ventiler så att läckaget är obetydligt (definition se EU 517/2014 art 2 punkt 11). Om den utrustningen innehåller mindre än 10 ton koldioxidekvivalenter så omfattas den inte av läckagekontroll eller rapportering. Hermetiskt tillsluten utrustning som innehåller minst 10 ton koldioxidekvivalenter omfattas av läckagekontroll och rapportering.

Vilka undantag finns?

Det finns undantag, bl.a. rapportering för mobil utrustning i fordon registrerade i utlandet. För fler undantag och specifikationer hänvisas till gällande förordningar.

Mer information