Vägledning

Vägledning om fluorerade växthusgaser

Mobil kyl- och luftkonditioneringsutrustning

Vägledning för arbete på mobil kyl- och luftkonditioneringsutrustning. Det krävs i de flesta fall certifikat, men det finns undantag.

[introduktion]

Sidan vänder sig till

dig som arbetar på tillsynsmyndighet eller är verksamhetsutövare, operatör, arbetar med service och underhåll, tillverkare, importör eller exportör. 

Bra att veta

Huvudregeln är att samma bestämmelser gäller vid arbete på mobil utrustning som på stationär. 

§

Lagstiftning

Nedan finns länkar till aktuella lagstiftningar, samt till det underlag som Naturvårdsverket lämnat till regeringen i samband med EU:s nya f-gasförordning. 

EU:s nya f-gasförordning 517/2014

Den svenska förordningen (2016:1128)   

Översyn av svensk lagstiftning med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april 2014 om fluorerade växthusgaser och upphävande av förordning (EG) 842/2006 (pdf) 

Den nya f-gasförordningen är en omarbetning av Europaparlamentets förordning (EG) 842/2006 om vissa fluorerande växthusgaser. Då den nya f-gasförordningen 517/2014 trädde i kraft, upphävdes den tidigare 842/2006. 

Arbete med mobil utrustning

Arbete som innebär ingrepp i mobila kyl- och luftkonditioneringsutrustningar med f-gaser får endast utföras av certifierad personal. Om utrustningen innehåller mindre än 5 ton koldioxidekvivalenter köldmedium så kan arbetet utföras under ledning av certifierad personal. Dessutom ska all personal som återvinner/avtappar köldmedier ha ett utbildningsintyg. I praktiken innebär detta att till exempel en bilverkstad, där alla ska kunna utföra ingrepp i mobila kyl- och luftkonditioneringsutrustningar, kan ha en person som är certifierad, och övriga har utbildningsintyg.

Förutom personcertifikat krävs även företagscertifikat.

Detta gäller för fartyg

Vid installation eller ingrepp i utrustning på fartyg gäller samma regler som om det hade varit stationär utrustning. Arbeten ska utföras av certifierad personal. Rederier behöver inte vara certifierade.

Hur blir man certifierad?

Swedac har uppgifter om ackrediterade certifieringsorgan.

Swedac

Mer information