Vägledning

Fluorerade växthusgaser

Sanktioner vid överträdelser

Granskad: ‎den ‎15‎ ‎april‎ ‎2024

Vägledning om miljösanktionsavgift och åtalsanmälan vid användning av, och arbete med F-gas.

Överträdelser av de krav som finns i EU:s 517/2014 och i den svenska F-gasförordningen (2016:1128) kan medföra miljösanktionsavgift, åtalsanmälan eller föreläggande. 

Sidan vänder sig till 

Dig som arbetar på tillsynsmyndighet, är verksamhetsutövare, operatör, privatperson, arbetar med service och underhåll, tillverkare, importör eller exportör.

Bra att veta

Den nya EU-förordningen om fluorerade växthusgaser har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning. Förordningen trädde i kraft i sin helhet den 11 mars. Vissa delar träder i kraft vid senare tidpunkter. Det gäller bland annat nya regler för certifikat och vilka produkter och utrustningar som får sättas på marknaden.

Med anledning av den nya EU-förordningen har Naturvårdsverket fått i uppdrag att göra en översyn av den svenska lagstiftningen som berör f-gaser. Uppdraget ska redovisas i september 2024.

Ingripande, tvångsåtgärder och sanktioner

Föreläggande

Stöd för föreläggande finns i 26 kap. miljöbalken och föreläggande kan användas som sanktion, med eller utan vite. Även föreläggande kräver dock att det finns ett lagstöd och de begränsningar som finns för miljösanktionsavgift gäller även för förelägganden.

När det konstaterat att en operatör har stora utsläpp år efter år från en utrustning går det att exempelvis förelägga att utrustningen ska åtgärdas med stöd av 2 och 26 kap. MB kan föreläggande om att vidta åtgärder meddelas. 

Man kan begära att operatören lämnar in dokumentation som verifierar att vidtagna åtgärder har fungerat också inom ramen för tillsynen, exempelvis kompletteringar om vilka åtgärder som genomförts för att minska läckage

Läs mer i vägledning som gäller tillsynsmyndigheten möjlighet att sätta in olika tvångsåtgärder och sanktioner enligt miljöbalken för att komma tillrätta med en olägenhet. 

Ingripande, tvångsåtgärder och sanktioner

Föreläggande, förbud och information 

Tillsyn enligt miljöbalken

Åtalsanmälan

Förutom miljösanktionsavgift så finns även möjlighet till åtalsanmälan. Lagstödet finns i MB 29 kap. 3§ punkt 6-8 och berör krav som finns i EU 517/2014. Möjligheten för åtalsanmälan trädde i kraft den 1 augusti 2016, vilket innebär att överträdelsen måste vara utförd efter detta datum för att åtalsanmälan ska vara möjlig med stöd av EU 517/2014. Tidigare fanns en möjlighet till åtalsanmälan med hänvisning till EU:s tidigare F-gasförordning, vilket gav upphov till problem när denna upphävdes. I lag (2016:781) om ändring av miljöbalken saknas övergångsbestämmelser som ger stöd för åtalsanmälan enligt äldre bestämmelser för äldre överträdelser.

Överträdelser kan medföra miljösanktionsavgift

De sanktioner som kan vara aktuella för olika överträdelser visas i tabell nedan. Naturvårdsverket ger endast generell vägledning. Det är sedan upp till kommunen att besluta i det enskilda fallet.

I handboken ”Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift” (Handbok 2001:1) finns information som är tillämplig för ärenden om F-gas. Handboken skrev när en äldre version av F-gasförordningen gällde, men de flesta resonemang gäller fortfarande. Handboken bör läsas parallellt med förordningen för att se vilka bestämmelser som fortfarande gäller.

Läs mer i handbok om handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift

Hänvisning

En hänvisning till förordning EU 517/2014 ska ses som en hänvisning till EU 2024/573. I Bilaga X i EU 2024/573 finns en jämförelsetabell mellan förordningarna.

Vem kan påföra miljösanktionsavgifter?

Den som har tillsynsansvar enligt Miljötillsynsförordning (2011:13) kan påföra miljösanktionsavgifter. För närvarande saknas tillsynsansvar för F-gaser i mobil utrustning annan än motorfordon, flyg eller tåg.

Mottagare av sanktion

I de flesta fall är det operatören som ansvarar för anläggning och utrustning och därmed mottagare för sanktioner. Operatören är vanligtvis den som äger utrustningen, men i vissa fall kan det vara någon annan än ägaren som har det faktiska tekniska ansvaret över utrustningen.

När en anläggning har bytt ägare övertar denne även ansvaret för att underlag med mera för rapportering finns. Om man tar över en verksamhet där underlag saknas så att rapporteringen inte kan skickas in i tid, så faller ansvaret för rapporteringen på den nye operatören.

Ansvar att skicka in en årlig rapport till tillsynsmyndigheten vilar på den som äger anläggningen vid rapporteringstidpunkten under det år som rapportering ska ske.

Om ett ägarbyte har skett efter att läckagekontroller skulle ha genomförts så är det generellt sett den dåvarande ägaren som är mottagare av sanktion. Den nye ägaren ansvarar för de läckagekontroller som ska ske efter ägarbyte, om inga läckagekontroller skett. ska den nye ägaren se till att de genomförs.

Då en tekniker utan certifikat tar uppdrag där certifikat krävs har uppdragsgivaren, dvs operatören, ett ansvar att kontrollera att teknikern har certifikat och uppdragsgivaren blir mottagare av sanktion. Även teknikern kan bli mottagare av sanktion, vilket också gäller företag om företagscertifikat saknas.

Antal miljösanktionsavgifter för utrustningar på en anläggning

utrustningar vid en anläggning har berörts i två vägledande avgöranden från Mark- och Miljööverdomstolen (MÖD).

Av MÖD 2017:59 framgår att då det finns flera olika kylaggregat inom en anläggning ska de ses som olika applikationer som kan påföras en miljösanktionsavgift för varje kylaggregat.  Notera dock att de läckagekontroller skulle ha genomförts utifrån den förordning som gällde vid tiden för överträdelsen, dvs EU 842/2006. I den förordningen användes begreppet applikation, vilket kan jämföras med begreppet utrustning som används i nu gällande förordning EU 517/2014.

Av MÖD 2001:14 framgår att ett jordbruksföretag kunde påföras miljösanktionsavgift för var och en av fyra anläggningar för djurhållning som var spridda på fyra olika jordbruksfastigheter. För en fastighet kunde däremot inte dömas ut flera avgifter för en anläggning som bestod i flera anläggningsdelar med samma funktion (en gödselanläggning med två flytgödselbehållare). Det talar för att det bara ska påföras en miljösanktionsavgift om det för en anläggning finns flera utrustningar på samma ställe, i samma verksamhet. 

Domarna MÖD 2001:14 och MÖD M 2017:59 kan anses behandla olika situationer för när aggregat/utrustning används för samma eller olika ändamål. Naturvårdsverkets bedömning är att MÖD:s dom i mål M 2017:59 exempelvis är tillämplig då flera olika typer av kylutrustningar finns i en butik och det då handlar om en miljösanktionsavgift per typ av kylutrustning. Ett exempel kan vara när flera aggregat/utrustningar tillsammans ger kyla till ett kylutrymme, då kan MÖD 2001:14 vara tillämplig.

Flera överträdelser för samma anläggning och operatör

Om flera olika överträdelser förekommer för samma anläggning och operatör är det möjligt att ge en miljösanktionsavgift per gärning. Då ingen rapport har lämnats in och det inte heller finns uppgift om läckagekontroll så har de överträdelserna i några domar dock setts som direkt kopplade till varandra. Det har därför inte setts som möjligt att ta ut miljösanktionsavgift för båda överträdelserna. Mer om det finns i handboken om miljösanktionsavgifter.

Dubbla miljösanktionsavgifter

Dubbla miljösanktionsavgifter, det vill säga vid återkommande överträdelser, kan påföras om operatören inte åtgärdar överträdelse trots att möjlighet och tid har funnits för detta. Mer om dubbla miljösanktionsavgifter finns i handboken om miljösanktionsavgifter.

Tillsynsavgifter

Vilka tillsynsavgifter som kan bli aktuella beror på hur den kommunala tillsynstaxan ser ut.

Skälighet

Den svenska F-gasförordningen eller EU 517/2014 ger ingen möjlighet att utfärda dispenser. Däremot finns i 30 kap 2 § miljöbalken om miljösanktionsavgifter förutsättningar för när det inte är skäligt att ta ut en sanktionsavgift.

" 2 §   En miljösanktionsavgift skall tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Avgiften behöver dock inte tas ut om det vore oskäligt med hänsyn till

  1. sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att på egen hand eller genom att uppdra åt någon annan göra det som ålegat den avgiftsskyldige,
  2. att överträdelsen berott på en omständighet som inte kunnat eller borde ha förutsetts eller som den avgiftsskyldige inte kunnat påverka,
  3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa, eller
  4. att överträdelsen har föranlett straff enligt bestämmelserna i 29 kap."

Det är tillsynsmyndigheterna som i det enskilda fallet kan besluta om när en miljösanktionsavgift ska tas ut. Punkt 3 i paragrafen ovan ställer krav på att den avgiftsskyldige gjort vad som är möjligt för att uppfylla aktuella krav. Det finns inga riktlinjer om vad det skulle kunna omfatta.

För retroaktiva sanktioner och sanktioner som berör förhållanden under pandemin covid-19 finns ytterligare vägledning

Sanktioner med anledning av COVID-19 pandemin

Överträdelser där miljösanktionsavgift och åtalsanmälan kan bli aktuella

De beskrivningar som nämns i följande tabell, är inte uttömmande utan är tänkta som en kortfattad vägledning för att hitta rätt lagrum för sanktioner.

Den fullständiga förordningstexten behöver läsas innan sanktionerna tillämpas i det enskilda fallet.

Överträdelse
(kortfattad beskrivning)
Förordning Sanktion
Läckagekontroll har inte utförts efter reparation (art 3.3) eller kontinuerligt för de utrustningar och kontrollintervall som anges i artikel 4.1, 4.2 och 4.3. Kraven omfattar även att läckagekontrollen utförs av certifierad personal men täcker inte in kravet på certifierat företag. Sanktionen omfattar kylenheter i lastbilar och släpfordon, men inte övrig mobilutrustning. EU 517/2014
Art 3.3 2:a st, 4.1, 4.2, 4.3
Miljösanktionsavgift
MSA-förordning (2012:259) 9 kap 1§
Läckagekontrollsystem har inte installerats för viss utrustning över 500 ton eller att kontroll av att systemet fungerar har utförts EU 517/2014
Art 5
Miljösanktionsavgift MSA-förordning 9 kap 2§
Register enligt artikel 6.1 och 6.2 har inte förts för utrustning som omfattas av art 4.1 Sanktionen omfattar inte mobilutrustning förutom kylenheter i lastbilar och släpfordon. EU 517/2014
Art 6.1, 6.2, 6.3
Miljösanktionsavgift
MSA-förordning 9 kap 3§
Brist på certifikat eller intyg vid försäljning av viss utrustning och gas till verksamheter som kräver certifikat eller intyg EU 517/2014
Art 11.4, 11.5
Miljösanktionsavgift
MSA-förordning 9 kap 4§
Redovisning och dokumentation uppfyller inte de krav som ställs då gaser ska släppas ut på marknaden EU 517/2014
Art 14.1, 14.2
Miljösanktionsavgift
MSA-förordning 9 kap 5§
Importör/producent som har överskridit sin kvot för utsläppande av f-gaser på marknaden EU 517/2014
Art 15.1
Miljösanktionsavgift
MSA-förordning 9 kap 6§
Försenad rapport till EU-registret vid produktion, import, export eller destruktion, eller för sen granskning av revisor. EU 517/2014
Art 19.1-19.5, 19.6
Miljösanktionsavgift
MSA-förordning 9 kap 7§
Läckagekontroll har inte utförts vid installation, ombyggnation eller annat ingrepp i en utrustning och för mobil utrustning alternativt att läckagekontrollen vid dessa tillfällen har utförts av person utan certifikat. Krav på certifierat företag täcks inte av sanktionen. SFS 2016:1128 10, 11, 16 §§ Miljösanktionsavgift
MSA-förordning 9 kap 17§
Register har inte upprättats eller förts för mobil utrustning SFS 2016:1128 13 § Miljösanktionsavgift
MSA-förordning 9 kap 18§
Underrättelse till tillsynsmyndigheten har inte gjorts om att en utrustning över 14 ton koldioxidekvivalent ska installeras eller konverteras SFS 2016:1128 14 § Miljösanktionsavgift
MSA-förordning 9 kap 19§
Rapport till tillsynsmyndigheten är försenad för stationär anläggning, anläggning på fartyg eller mobil utrustning över 14 ton koldioxidekvivalent SFS 2016:1128 15 § Miljösanktionsavgift
MSA-förordning 9 kap 20§
Certifieringskrav uppfylls inte för arbete med mobila utrustningar, gäller både krav på personal- och företagscertifiering. SFS 2016:1128 17, 18 §§ Miljösanktionsavgift
MSA-förordning 9 kap 21§
Läckage har inte hindrats eller åtgärdats EU 517/2014 artikel 3.2 eller 3.3 Åtalsanmälan MB 29 kap 3§ punkt 6
Återvinning har inte utförts av certifierad eller utbildad personal EU 517/2014 artikel 8.1 eller 8.3 Åtalsanmälan MB 29 kap 3§ punkt 7
F-gas släpps ut på marknad eller används trots att förbud finns EU 517/2014 artikel 11.1 eller 13 Åtalsanmälan MB 29 kap 3§ punkt 8
Produkter och utrustning är inte uppmärkta angående innehåll av f-gaser EU 517/2014 artikel 12 Åtalsanmälan MB 29 kap 6§ punkt 4