Vägledning

Vägledning om fluorerade växthusgaser

Sanktioner vid överträdelser

Vägledning om miljösanktionsavgift och åtalsanmälan vid användning av, och arbete med fluorerande växthusgaser.

[introduktion]

Vägledningen vänder sig till 

dig som arbetar på tillsynsmyndighet.

Bra att veta

§

Lagstiftning

Nedan finns länkar till aktuella lagstiftningar, samt till det underlag som Naturvårdsverket lämnat till regeringen i samband med EU:s nya f-gasförordning. 

EU:s nya f-gasförordning 517/2014

Den svenska förordningen (2016:1128)   

Översyn av svensk lagstiftning med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april 2014 om fluorerade växthusgaser och upphävande av förordning (EG) 842/2006 (pdf) 

Den nya f-gasförordningen är en omarbetning av Europaparlamentets förordning (EG) 842/2006 om vissa fluorerande växthusgaser. Då den nya f-gasförordningen 517/2014 trädde i kraft, upphävdes den tidigare 842/2006. 

Överträdelser kan medföra miljösanktionsavgift

Överträdelser av de krav som finns i EU:s nya f-gasförordning och SV nya f-gasförordning kan medföra miljösanktionsavgift, åtalsanmälan eller föreläggande. Vilka sanktioner som kan vara aktuella för olika överträdelser visas i tabell nedan. Naturvårdsverket ger endast generell vägledning. Det är sedan upp till kommunen att besluta i det enskilda fallet.

I handboken ”Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift” (Handbok 2001:1) finns information som är tillämplig för ärenden om f-gas.

Läs mer i handbok om handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift

Vem kan påföra miljösanktionsavgifter?

Den som har tillsynsansvar enligt Miljötillsynsförordning (2011:13) kan påföra miljösanktionsavgifter. För närvarande saknas tillsynsansvar för f-gaser i mobil utrustning annan än motorfordon, flyg eller tåg.

Mottagare av sanktion

I de flesta fall är det operatören som ansvarar för anläggning och utrustning och därmed mottagare för sanktioner. Operatören är vanligtvis den som äger utrustningen, men i vissa fall kan det vara någon annan än ägaren som har det faktiska tekniska ansvaret över utrustningen.

När en anläggning har bytt ägare övertar denne även ansvaret för att underlag med mera för rapportering finns. Om man tar över en verksamhet där underlag saknas så att rapporteringen inte kan skickas in i tid, så faller MSA för rapporteringen ut på den nye operatören.

Ansvar att skicka in en årlig rapport till tillsynsmyndigheten vilar på den som äger anläggningen vid rapporteringstidpunkten under det år rapportering ska ske.

Förutom brister kring rapportering så kan ett ägarbyte ha skett efter att läckagekontroller skulle ha genomförts. Generellt sett så är det den dåvarande ägaren som är mottagare av sanktion. Den nye ägaren ansvarar för de läckagekontroller som ska ske efter ägarbyte, om inga läckagekontroller skett ska den nye ägaren se till att de genomförs.

Då en tekniker utan certifikat tar uppdrag där certifikat krävs har uppdragsgivaren ett ansvar att kontrollera att teknikern har certifikat och uppdragsgivaren blir mottagare av sanktion. Även teknikern kan bli mottagare av sanktion, vilken också gäller företag om företagscertifikat saknas.

Antal miljösanktionsavgifter för utrustningar på en anläggning

Antalet miljösanktionsavgifter för utebliven läckagekontroll för flera utrustningar vid en anläggning har berörts i två avgöranden från Miljööverdomstolen (MÖD).

I MÖD:s avgörande i mål nr 1135-17 finns ett uttalande om att när det finns flera olika kylaggregat inom en anläggning ska de ses som olika applikationer som kan påföras en miljösanktionsavgift för varje kylaggregat. Domen kom i december 2017.

De läckagekontroller som avses i MÖD 1135-17 skulle ha genomförts utifrån den förordning som gällde vid tiden för överträdelsen, dvs EU 842/2006. I den förordningen användes begreppet applikation, vilket kan jämföras med begreppet utrustning som används i nu gällande förordning EU 517/2014.

En tidigare dom från Miljööverdomstol (MÖD 2001:14) säger att vid samma anläggning kan det endast påföras en miljösanktionsavgift för överträdelse av en föreskrift, även om det kan vara fråga om flera samtida överträdelser av samma slag på samma anläggning. Fallet gällde avsaknad av stabilt svämtäcke vid två av flytgödselbehållarna på en fastighet. Det talar för att det bara ska påföras en miljösanktionsavgift om tre aggregat finns på samma ställe, i samma verksamhet. I handboken om miljösanktionsavgifter finns en hänvisning till den här domen, den nya domen finns inte omnämnd eftersom handboken skrevs innan domen kom.

Domarna MÖD 2001-14 och MÖD 1135-17 kan anses behandla olika situationer för när aggregat används för samma eller olika ändamål. Naturvårdsverkets bedömning är att MÖD:s dom i mål nr 1135-17 exempelvis är tillämplig då flera olika typer av kylutrustningar finns i en butik och då innebär en MSA per kylutrustning. I de fall där flera aggregat tillsammans ger kyla till ett kylutrymme så kan MÖD 2001:14 vara tillämplig.

Prejudikat följs från och med meddelandedatum dvs domstolens datum, generellt tillämpas ingen retroaktivitet utan domen gäller såsom prejudicerande för framtiden.

Flera överträdelser för samma anläggning och operatör

Om flera olika överträdelser förekommer för samma anläggning och operatör är det möjligt att ge en MSA per gärning. Då ingen rapport har lämnats in och det inte heller finns uppgift om läckagekontroll så har de överträdelserna i några domar dock setts som direkt kopplade till varandra. Mer om det finns i handboken om miljösanktionsavgifter.

Dubbla miljösanktionsavgifter

Dubbla miljösanktionsavgifter, det vill säga vid återkommande överträdelser, kan påföras om operatören inte åtgärdar överträdelse trots att möjlighet och tid har funnits för detta. Mer om dubbla miljösanktionsavgifter finns i handboken om miljösanktionsavgifter.

Tillsynsavgifter

Vilka tillsynsavgifter som kan bli aktuella beror på hur den kommunala tillsynstaxan ser ut.

Överträdelser där miljösanktionsavgift och åtalsanmälan kan bli aktuella

De beskrivningar som nämns i följande tabell, är inte uttömmande utan är tänkta som en kortfattad vägledning för att hitta rätt lagrum för sanktioner.

Den fullständiga förordningstexten behöver läsas innan sanktionerna tillämpas i det enskilda fallet.

Överträdelse
(kortfattad beskrivning)
Förordning Sanktion
Läckagekontroll har inte utförts efter reparation (art 3.3) eller kontinuerligt för de utrustningar och kontrollintervall som anges i artikel 4.1, 4.2 och 4.3. Kraven omfattar även att läckagekontrollen utförs av certifierad personal men täcker inte in kravet på certifierat företag. Sanktionen omfattar kylenheter i lastbilar och släpfordon, men inte övrig mobilutrustning. EU 517/2014
Art 3.3 2:a st, 4.1, 4.2, 4.3
Miljösanktionsavgift
MSA-förordning (2012:259) 9 kap 1§
Läckagekontrollsystem har inte installerats för viss utrustning över 500 ton eller att kontroll av att systemet fungerar har utförts EU 517/2014
Art 5
Miljösanktionsavgift MSA-förordning 9 kap 2§
Register enligt artikel 6.1 och 6.2 har inte förts för utrustning som omfattas av art 4.1 Sanktionen omfattar inte mobilutrustning förutom kylenheter i lastbilar och släpfordon. EU 517/2014
Art 6.1, 6.2, 6.3
Miljösanktionsavgift
MSA-förordning 9 kap 3§
Brist på certifikat eller intyg vid försäljning av viss utrustning och gas till verksamheter som kräver certifikat eller intyg EU 517/2014
Art 11.4, 11.5
Miljösanktionsavgift
MSA-förordning 9 kap 4§
Redovisning och dokumentation uppfyller inte de krav som ställs då gaser ska släppas ut på marknaden EU 517/2014
Art 14.1, 14.2
Miljösanktionsavgift
MSA-förordning 9 kap 5§
Importör/producent som har överskridit sin kvot för utsläppande av f-gaser på marknaden EU 517/2014
Art 15.1
Miljösanktionsavgift
MSA-förordning 9 kap 6§
Försenad rapport till EU-registret vid produktion, import, export eller destruktion, eller för sen granskning av revisor. EU 517/2014
Art 19.1-19.5, 19.6
Miljösanktionsavgift
MSA-förordning 9 kap 7§
Läckagekontroll har inte utförts vid installation, ombyggnation eller annat ingrepp i en utrustning och för mobil utrustning alternativt att läckagekontrollen vid dessa tillfällen har utförts av person utan certifikat. Krav på certifierat företag täcks inte av sanktionen. SFS 2016:1128 10, 11, 16 §§ Miljösanktionsavgift
MSA-förordning 9 kap 17§
Register har inte upprättats eller förts för mobil utrustning SFS 2016:1128 13 § Miljösanktionsavgift
MSA-förordning 9 kap 18§
Underrättelse till tillsynsmyndigheten har inte gjorts om att en utrustning över 14 ton koldioxidekvivalent ska installeras eller konverteras SFS 2016:1128 14 § Miljösanktionsavgift
MSA-förordning 9 kap 19§
Rapport till tillsynsmyndigheten är försenad för stationär anläggning, anläggning på fartyg eller mobil utrustning över 14 ton koldioxidekvivalent SFS 2016:1128 15 § Miljösanktionsavgift
MSA-förordning 9 kap 20§
Certifieringskrav uppfylls inte för arbete med mobila utrustningar, gäller både krav på personal- och företagscertifiering. SFS 2016:1128 17, 18 §§ Miljösanktionsavgift
MSA-förordning 9 kap 21§
Läckage har inte hindrats eller åtgärdats EU 517/2014 artikel 3.2 eller 3.3 Åtalsanmälan MB 29 kap 3§ punkt 6
Återvinning har inte utförts av certifierad eller utbildad personal EU 517/2014 artikel 8.1 eller 8.3 Åtalsanmälan MB 29 kap 3§ punkt 7
F-gas släpps ut på marknad eller används trots att förbud finns EU 517/2014 artikel 11.1 eller 13 Åtalsanmälan MB 29 kap 3§ punkt 8
Produkter och utrustning är inte uppmärkta angående innehåll av f-gaser EU 517/2014 artikel 12 Åtalsanmälan MB 29 kap 6§ punkt 4

Mer information