Tillsynsvägledning

Tillsyn enligt miljöbalken

Inspektörer utövar tillsyn i en fabrikslokal

I den här tillsynsvägledningen hittar du information om planering av tillsyn, hur du kan genomföra din tillsyn och vilka ingripande åtgärder som du kan vidta.

Tillsyn är samhällets viktigaste styrmedel för att säkerställa syftet med miljöbalken.

Genom tillsyn kan man upptäcka avvikelser och då åstadkomma åtgärder som är av betydelse för miljön och människors hälsa. Tillsynen ger också företag möjlighet att verka på lika villkor. 

Den här vägledningen vänder sig till

Till dig som arbetar med tillsyn på en tillsynsmyndighet​.

Bra att veta

Sidorna om tillsyn enligt miljöbalken är under uppbyggnad och kommer publiceras efter hand.

Om tillsyn

Här hittar du mer information om hur definitionen av tillsyn ser ut, vilka krav som finns på tillsynsmyndigheterna, lite om rättssäkerhet och hur ansvarsfördelningen ser ut mellan våra olika myndigheter inom miljötillsynen.

Planera tillsyn

Tillsynsplanering är en fortlöpande process där planering, riskbedömning, genomförande, uppföljning/utvärdering och förbättring av den operativa tillsynen följer på och återkopplar till varandra.

Genomföra tillsyn

Tillsynen ska ske i nödvändig utsträckning. Du ska kontrollera att lagar och regler följs och ingripa när det behövs. Hur tillsynen ska genomföras beror på typ av verksamhet och dess miljöpåverkan. Här finns översiktlig information om hur tillsynen kan genomföras.

Tillsynsprocessen i 2 kap. miljöbalken

Vägledning om bestämmelserna i 2 kap. miljöbalken. De bestämmelserna utgör grunden för de krav som tillsynsmyndigheterna kan ställa på verksamheter och åtgärder.

Bedöma om villkor för miljöfarlig verksamhet är tillräckliga

Här hittar du information om hur du kan gå till väga för att bedöma om villkoren är tillräckliga vid en miljöfarlig verksamhet.

Ingripande, tvångsåtgärder och sanktioner

Här finns vägledning och information om olika tvångsåtgärder och sanktioner.

Plan för tillsynsvägledning 2022–2024

Naturvårdsverket tar var tredje år fram en ny vägledningsplan. Planen beskriver vår vägledning under de kommande tre åren och listar specifika insatser för det kommande året. Planen uppdateras årligen.

Naturvårdsverkets tillsynsvägledning

Här hittar du information om vårt uppdrag som tillsynsvägledande myndighet samt hur vi arbetar med tillsynsvägledning. Vårt uppdrag är att bidra till en användbar och likvärdig tillsyn. Uppdraget består av tre delar; råd och stöd, samordning och uppföljning. 

Tillsynsnytt

Nyhetsbrevet Tillsynsnytt är ett forum för information, idéer och erfarenhets­utbyte och riktar sig till dig som arbetar med tillämpning av miljölagstiftningens bestämmelser.