Tillsynsvägledning

Tillsyn enligt miljöbalken

Inspektörer utövar tillsyn i en fabrikslokal

Planera tillsyn

Tillsyn är en fortlöpande process där planering, riskbedömning, genomförande, uppföljning/utvärdering och förbättring av den operativa tillsynen följer på och återkopplar till varandra.

Ert underlag för tillsynsplaneringen är behovsutredningen samt registret över de verksamheter som behöver återkommande tillsyn. Resultatet av planeringsprocessen är den årliga tillsynsplanen. Tillsynsplanen visar vilka resurser och vilken kompetens tillsynsmyndigheten har tillgång till och vilka tillsynsinsatser som är prioriterade och planerade.

Den här sidan vänder sig till

Den här sidan vänder sig till dig på tillsynsmyndigheten som ansvarar för att utreda och ta fram behov för tillsyn.

Bra att veta

Den här sidan är en del av vägledningen Tillsyn enligt miljöbalken.

Utredning av tillsynsbehovet

Här beskriver vi tillvägagångssätt för att utreda tillsynsbehovet för er kommande tillsyn.

Riskanalys och prioritering

Prioritera tillsynsbehovet utifrån risk för olägenhet för människors hälsa och miljö.

Tillsynsplan

Tillsynsmyndigheten ska för varje verksamhetsår upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken. Tillsynsplanen ska visa vilka resurser och vilken kompetens tillsynsmyndigheten har tillgång till och vilka tillsynsinsatser som planeras.

Uppföljning och utvärdering

Myndighetens uppföljning och utvärdering av det egna tillsynsarbetet bör visa hur tillsynen följt planen, har vi nått våra tillsynsmål, vad har fungerat, vad behöver utvecklas, etc.