Tillsynsvägledning

Tillsyn enligt miljöbalken

Inspektörer utövar tillsyn i en fabrikslokal

Uppföljning och utvärdering

Granskad: ‎den ‎7‎ ‎mars‎ ‎2024

Tillsynsmyndigheten ska årligen följa upp och utvärdera det egna tillsynsarbetet. Har myndigheten följt tillsynsplanen, har den genomfört den tillsyn som varit planerad, vad har fungerat och vad behöver utvecklas etc.

Enligt miljötillsynsförordningen ska tillsynsmyndigheten utreda tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. Behovsutredningen omfattar en treårsperiod och ska ses över vid behov, dock minst en gång per år. Utifrån behovsutredningen tar  tillsynsmyndigheten fram en samlad tillsynsplan för varje verksamhetsår som omfattar hela myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken.

Mer information om tillsynsbehovet (Naturvårdsverket).

Mer information om tillsynsplanen (Naturvårdsverket).

Den här sidan vänder sig till

Till dig på tillsynsmyndigheten som ansvarar för att utreda och identifiera behov för tillsyn.

Bra att veta

Den här sidan är en del av tillsynsvägledningen Tillsyn enligt miljöbalken.

1 kap, 12 § Uppföljning och utvärdering – En tillsynsmyndighet ska årligen följa upp och utvärdera sin tillsynsverksamhet. 

Alla myndigheter med ansvar för tillsyn enligt miljöbalken ska årligen följa upp och utvärdera den egen tillsynen. Den tillsynsmyndighet som även utför kontroll enligt marknadskontrollförordningen ska senast 31 januari varje år redovisa den utvärdering de gjort till marknadskontrollmyndigheten. Centrala myndigheterna och länsstyrelser ska dessutom följa upp och utvärdera den tillsyn som de har ansvar för att vägleda om.

tillsynsmyndighetens uppföljning och utvärdering av det egna tillsynsarbetet bör visa hur tillsynen följt tillsynsplanen, om den nått de uppsatta tillsynsmålen samt identifierat vad som fungerat och vad som kan behöva utvecklas i tillsynsarbetet. Uppföljningen och utvärderingen bör även avse föregående års planeringsarbete.

Tänk på att ni som tillsynsmyndighet ska kunna använda resultatet på ett sådant sätt att det kan användas vid nästa års utredning av tillsynsbehovet samt vid uppdatering av verksamhetsregister och tillsynsplan. Resultat och slutsatser bör användas för att kontinuerligt förbättra planeringsprocessen och tillsynsarbetet. Dokumentera uppföljningen och utvärderingen.

Intervall för uppföljning:
Tillsynsplanen ska följas upp minst en gång per år. Men för att myndigheten löpande ska kunna följa upp och utvärdera sin verksamhet bör intervallet vara tätare. Här bestämmer myndigheten själv med vilka intervall tillsynsplanen bör följs upp men ett lämpligt intervall kan vara minst fyra gånger per år.

Mål och nyckeltal:
För att kunna följa upp tillsynsplanen är det lämpligt att ta fram mål och nyckeltal som ni följer upp mot. För att kunna följa upp eventuella avvikelser behöver myndigheten ta fram en åtgärdsplan för att hantera detta.

Skillnad mellan uppföljning och utvärdering

Uppföljning och utvärdering är två begrepp som har olika innebörd.

Uppföljning – att värderingsfritt samla in och registrera data. Exempelvis att samla in underlag på hur många tillsynsbesök som genomfördes under ett år.

Utvärdering – att granska och värdera insamlade data med syfte att nå en djupare förståelse och vägledning för fortsatt handlande. Exempelvis utvärdera genomförd tillsyn under ett år, hur gick tillsynen, uppnådde vi målet och vad kan vi utveckla till kommande år.

Den viktigaste skillnaden mellan uppföljning och utvärdering är att utvärdering innehåller ett värderande inslag. Insamlat material värderas mot kriterier av något slag. En annan viktig skillnad är att utvärdering är avgränsad till särskilt utvalda områden, till skillnad från uppföljning som saknar denna tydliga avgränsning.

Lathund för uppföljning och utvärdering av tillsynen

För att det ska vara värdefullt av att följa upp och utvärdera tillsynen behöver det ske systematiskt. Frågorna nedan kan vara till hjälp för planering av uppföljning och utvärdering av tillsynen.

Varför ska vi följa upp och utvärdera tillsynen? Precisera bakgrund, motiv och syfte samt vad resultatet ska användas till.

Vad är det vi ska följa upp och utvärdera? Identifiera vilka problemställningar som finns och (när en utvärdering ska göras) vilka bedömningskriterier som resultaten ska värderas mot.

Vilka kan vara berörda eller intresserade av uppföljning och utvärdering? Vilka ska medverka och vilka ska genomföra det hela?

Hur ska vi lägga upp och genomföra uppföljningen och utvärderingen? Bestäm vilken typ av data, vilka insamlingsmetoder och urval som är lämpliga samt hur data ska dokumenteras, bearbetas och analyseras.

Hur ska vi hantera resultatet? Vilka slutsatser kan vi dra? Hur kan man ta till vara resultatet och vad kan man lära sig av det? Hur och till vilka ska resultatet spridas?

Användning av resultatet

Återföring och spridning av resultaten är viktiga moment i arbetet. Särskilt viktigt är att de som varit föremål för uppföljning och utvärdering får en återkoppling. Resultaten bör också spridas till eller göras tillgängligt för andra intressenter.