Tillsynsvägledning

Tillsyn enligt miljöbalken

Inspektörer utövar tillsyn i en fabrikslokal

Genomföra tillsyn

Tillsynen ska ske i nödvändig utsträckning. Du ska kontrollera att lagar och regler följs och ingripa när det behövs. Hur tillsynen ska genomföras beror på typ av verksamhet och dess miljöpåverkan. Här finns översiktlig information om hur tillsynen kan genomföras.

Den här sidan vänder sig till

De här sidorna vänder sig till dig som arbetar med tillsyn på en tillsynsmyndighet.

Bra att veta

Här hittar du grundläggande tillsynsvägledning om hur tillsynen kan genomföras. 

Metoder för tillsyn

Tillsynsmyndigheten behöver överväga hur tillsynen kan utföras på bästa sätt. Här beskriver vi olika metoder för tillsyn.

Inspektion

Tillsynen bör i första hand bedrivas genom inspektioner. Myndigheten bör då särskilt kontrollera verksamhetens lagefterlevnad, dess förebyggande arbete och verksamhetens förutsättningar för detta (egenkontrollen).

Tillsyn av egenkontroll

Tillsynsmyndigheten ska granska och bedöma om verksamhetsutövaren har en anpassad och fungerande egenkontroll.

Tillsyn av verksamheter med tillstånd

Tillsyn av verksamheter med tillstånd ställer andra krav på tillsynsmyndigheten.

Anmälningsärenden

En särskild uppgift för tillsynsmyndigheten är att handlägga anmälningsärenden.

Klagomålsärenden

Upplever någon enskild eller verksamhet en störning som kan orsaka olägenhet för människors hälsa och miljö kan man lämna in en ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

Samordning och samverkan med andra myndigheter

Samordning och samverkan med andra myndigheter är en förutsättning för att effektivisera arbetet med att förebygga brott och genomföra tillsyn.