Tillsynsvägledning

Tillsyn enligt miljöbalken

Inspektörer utövar tillsyn i en fabrikslokal

Metoder för tillsyn

Tillsynsmyndigheten behöver överväga hur tillsynen kan utföras på bästa sätt. Här beskriver vi olika metoder för tillsyn.

Den här sidan vänder sig till

Den här sidan vänder sig till dig som arbetar med tillsyn på en tillsynsmyndighet.

§

Lagstiftning

Miljöbalken (1998:808)

26 kap. 1 § Vad tillsynsmyndigheten ska göra i sin tillsyn

26 kap. 2 § Skyldighet att anmäla överträdelser

 

Allmänt om tillsynens genomförande

Tillsynsmyndigheten ska på eget initiativ eller efter klagomål i nödvändig utsträckning kontrollera att miljöbalkens regler och myndigheternas och domstolarnas beslut efterlevs samt vidta de åtgärder som behövs för att verksamhetsutövare ska följa reglerna. I ”nödvändig utsträckning” betyder att kontrollen ska ske i sådan omfattning att den bidrar till att regelefterlevnaden överlag är god och att alla inkommande ärenden handläggs med tillfredsställande kvalitet. Tillsynsinsatsen ska vara i proportion till vad som kan uppnås i det enskilda fallet.

I första hand bör tillsynen bedrivas genom inspektioner. Andra former av tillsyn som skrivbordstillsyn, digitala möten mm kompletterar arbetet för att uppfylla syftet med miljöbalkstillsynen. Tillsyn inbegriper både att i detalj kontrollera lagefterlevnaden (detaljtillsyn) och att systematiskt kontrollera hur väl egenkontrollen fungerar (systemtillsyn). Tillsynen inbegriper även att informera och ge råd till verksamhetsutövaren så denne kan uppfylla miljöbalkens krav.

Återkommande och regelbunden tillsyn

Många verksamheter omfattas av krav på anmälan eller tillstånd. Det är verksamheter som typiskt sett bedömts kunna medföra risker för människors hälsa eller miljön. För flertalet av dessa är det motiverat med återkommande och regelbunden tillsyn för att kontrollera hur verksamheterna uppfyller miljöbalkens regelverk och krav i beslut. Hur ofta verksamheten ska besökas bedömer tillsynsmyndigheten i sin årliga utredning av tillsynsbehovet. 

Tillsynskampanjer

Verksamheter som tillsynsmyndigheten inte bedömt behöver regelbunden tillsyn kan vid behov tillsynas i tillsynskampanjer under en kortare tid. Det kan till exempel vara att kontrollera att strandskyddsbestämmelserna följs inom ett visst område eller att avfall hanteras korrekt vid byggarbetsplatser.

Nationella tillsynsprojekt kan startas upp av centrala eller regionala myndigheter utifrån prioriteringar i den nationella strategin. Enligt miljötillsynsförordningen ska tillsynsmyndigheten ta hänsyn till de nationella prioriteringarna i sin tillsynsplan och bör därför överväga att medverka i nationella tillsynsprojekt.

Handläggning av anmälningsärenden

Vissa verksamheter eller åtgärder ska anmälas till tillsynsmyndigheten innan verksamheten får påbörjas. Tillsynsmyndighetens uppgift är att bedöma om den anmälda verksamheten är förenlig med miljöbalken och vid behov förbjuda eller meddela försiktighetsmått. Tillsynsmyndigheten ska sedan följa upp hur den anmälda verksamheten följer beslutet.

Tillsyn med anledning av olägenhet/klagomål

Att följa upp anmälda ärende om olägenhet, även kallade ”klagomålsärenden”, är en viktig del av tillsynen. Dessa ärenden kan indikera systematiska brister i regelefterlevnad och kan leda till att tillsynsmyndigheten tar initiativ till riktade tillsynskampanjer eller att återkommande tillsyn behöver planeras. 

Läs mer om klagomål.

Ingripa med åtgärder

Tillsynsmyndigheten ska vidta de åtgärder som behövs för att verksamhetsutövare ska följa reglerna. De kan till exempel vara:

  • föreläggande 
  • föreläggande med vite
  • föreläggande med löpande vite
  • förbud
  • miljösanktionsavgift
  • misstanke om brott
  • initiera omprövning av villkor.

Ge information

För att underlätta för en verksamhetsutövare (en enskild) att uppfylla sina skyldigheter kan tillsynsmyndigheten lämna information. Det kan exempelvis vara att lämna information att en ny regel införts. För att informationen ska anses vara tillsyn behöver den vara riktad till en enskild. Myndigheten ska inte bistå verksamhetsutövaren med detaljer, t.ex. med att identifiera vilka åtgärder och rutiner m.m. som är mest lämpliga.

Allmän och generell information med en bred målgrupp anses inte vara tillsyn.