Tillsynsvägledning

Tillsyn enligt miljöbalken

Inspektörer utövar tillsyn i en fabrikslokal

Samordning och samverkan med andra myndigheter

Samordning och samverkan med andra myndigheter är en förutsättning för att effektivisera arbetet med att förebygga brott och genomföra tillsyn.

Detta kapitel beskriver olika sätt att samordna och samverka.

Den här sidan vänder sig till

Den här sidan vänder sig till dig på tillsynsmyndigheten som ansvarar för frågor om brott och tillsyn.  

Bra att veta

Den här sidan är en del av vägledningen Tillsyn enligt miljöbalken.

§

Lagstiftning

Miljöbalken (1998:808)

26 kap, 6 § om samarbete om tillsynen

Miljötillsynsförordningen (2011:13)

1 kap, 16 § Informera om tillsynsåtgärd som omfattas av annan myndighets ansvarsområde

1 kap, 17 § Samordna tillsynen och samverkan för att förebygga brott

Förvaltningslagen (2017:900)

8 § En myndighet ska samverkan med andra myndigheter

Proposition miljöbalk 1997/98:45 

sid. 269-270 - Samarbete

 

För att effektivisera arbetet med att förebygga brott och genomföra tillsyn behöver tillsynsmyndigheter och tillsynsvägledande myndigheter samarbeta med varandra och med andra statliga och kommunala organisationer som utför tillsyn. 

Förarbetena till miljöbalken understryker att tillsynsmyndigheterna och andra kommunala och statliga organ ska samarbeta för att uppnå största möjliga kostnadseffektivitet och på bästa sätt uppnå miljöbalkens syften. Samarbete ska alltså ske i den utsträckning det främjar tillsynsverksamheten.

Samordning för att förebygga brott

För att förebygga brott mot miljöbalken ska tillsynsmyndigheterna samordna tillsynen om det är ändamålsenligt och möjligt. Länsstyrelsen ska arbeta för samverkan mellan Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och de myndigheter som svarar för tillsyn enligt miljöbalken på lokal och regional nivå. Under rubriken ”Organisera samarbete” längre ner på sidan finns förslag på hur och vad som är bra att tänka på.

I förarbetena anges bland annat att det ”inte nog kan understrykas att tillsynsmyndigheter och polis och åklagarmyndigheter bör samordna sina resurser och samarbeta för att åstadkomma ett så effektivt beivrande av brott mot miljön som möjligt”.

Samverka i tillsynen

Myndigheter som bedriver tillsyn enligt miljöbalken kan behöva samverka om tillsynen med andra myndigheter, både internt som externt. Det gäller även myndigheter som har ett tillsynsansvar enligt annan lagstiftning. Samverkan kan vara en förutsättning för att genomdriva skyddsåtgärder, särskilt om det dessutom är flera verksamhetsutövare inblandade men också för att förebygga så att en verksamhet inte får för många tillsynsbesök eller eventuella förelägganden och krav på samma sak.

Att tänka på

Ett framgångsrikt tillsynsarbete bygger på att samarbetet inom och mellan olika tillsynsmyndigheter och mellan tillsynsmyndigheterna och andra organ fungerar.

Exempel på samverkan i tillsynen

På en flygplats kan både kommunen, länsstyrelsen och generalläkaren vara tillsynsmyndigheter för olika verksamhetsutövare på flygplatsen vars verksamheter tillsammans eller var för sig ska följa kraven i ett tillstånd. Samverkan kan ske genom:

  • Gemensamma inspektionsbesök eller genom dialog om den aktuella verksamheten med övriga myndigheter med tillsyn på det objektet.
  • Att förelägganden samordnas med övriga aktuella tillsynsmyndigheter.

Samordna förelägganden och tillstånd

Om flera myndigheter förelägger verksamhetsutövaren att följa inlämnade förslag till kontroll, är det bra att myndigheterna före beslutet se till att samverka för översyn, uppföljning och genomdrivande av föreläggandena. För att inte försvåra för verksamhetsutövaren är det bra att innehållet i respektive föreläggande samverkar. Exempelvis behöver ni ställa krav så att de samspelar med varandra, särskilt om de påverkar samma del i egenkontrollen. Krav på dokumentation bör ni samordna så att den samlade dokumentationen inte blir onödigt omfattande eller svårhanterlig för verksamhetsutövaren att hantera.

Exempel gemensamma samverkans- och tillsynsprojekt

Andra exempel på samverkan är när flera myndigheter går ihop och genomför gemensamma samverkan och tillsynsprojekt. Det kan vara initierat av miljösamverkan i respektive län, som samlar ett antal kommuner som gemensamt driver ett projekt inom ett tillsynsområde. På miljösamverkans hemsida finns listor på genomförda tillsynsprojekt hos de olika miljösamverkansorganisationerna.

Miljösamverkan Sverige

Andra exempel är samarbeten i olika luft- och vattenvårdsförbund, samverkan kring gränsöverskridande transporter av avfall och samverkan kring artskyddsbrott.

Centrala myndigheter bland annat Naturvårdsverket kan initiera nationella tillsynsprojekt. 

Ta reda på andra myndigheters ansvarsområden

Det kan vara svårt att veta gränsdragningen mellan olika myndigheters ansvarsområden. Bristande kännedom om andra myndigheters organisation, ansvarsområden och arbetssätt skapar felaktiga förväntningar och är andra exempel på omständigheter som försvårar en effektiv hantering av tillsynen.

Att tänka på

Lär er om andra myndigheter genom dialog och samverkan.

Organisera samarbete

Hur ni organiserar ert samarbete beror på de förutsättningar som finns i regionen. En modell är att tillsätta en övergripande samverkansgrupp som driver frågorna och som har representanter för olika myndighetskategorier: polis, åklagare, länsstyrelse och kommuner.

Även representanter för andra myndigheter kan ingå beroende på område, exempelvis Tullverket, Kustbevakningen och Arbetsmiljöverket och andra organ som SMHI och SGU. Tänk på att hålla andra relevanta lokala myndigheter eller organisationer informerade om samarbetet. Det kan ni göra exempelvis genom att dela minnesanteckningar och gemensamma utbildningsinsatser.

I en samverkansgrupp är det bra att komma överens om hur samarbetet ska se ut. Blocket nedan visar exempel på sådant som ni kan behöva komma överens om.

När anmälningar och utredningar om brott kommer in till respektive myndighet. Kontakterna bör kunna besvara frågor som ”var det brister i underlaget från myndigheten som medförde att en utredning misslyckades eller fanns det andra orsaker”? Tillsynsmyndigheten kanske kan bemöta påståenden som den misstänkte framfört under förundersökningen?

Utse och lista ansvariga kontaktpersoner för respektive myndighet.

Hur det ska fungera när en myndighet misstänker att det har begåtts ett brott. Hur ska informationsutbytet fungera. Tänk på hur informationsutbytet ska fungera för misstankar om brott som inte tillhör ens egna tillsynsområden.

Hur det ska fungera när en anmälan om misstänkt brott kommit in. Hur ska informationsutbytet fungera.

Hur ska vi underrätta varandra och dela med oss av exempelvis relevanta domar och beslut.

Underrätta ansvarig myndighet

När tillsynsmyndigheten får information om en åtgärd som omfattas av miljöbalken exempelvis genom ett klagomål som inte ligger inom myndighetens ansvarsområde, ska myndigheten underrätta/informera detta till rätt myndighet. Det regleras i 1 kap, 16 § miljötillsynsförordningen.

Lämpligen görs detta genom att kontakta ansvarig myndighet genom telefon, e-post eller på annat sätt informera och lämna över ärendet. Tänk på att göra det så snabbt och effektivt som möjligt. Kontaktuppgifter till respektive myndighet finns på deras hemsidor.