Vägledning

Vägledning om fluorerade växthusgaser

Brandskyddsutrustning som innehåller F-gaser

Vägledning om brandskyddsutrustning som innehåller F-gaser.

Brandskyddsutrustning som innehåller F-gaser ska kontrolleras regelbundet så att de inte läcker. Dessutom finns krav på de företag och personer som hanterar utrustningen.

Sidan vänder sig till

dig som arbetar på tillsynsmyndighet eller är verksamhetsutövare, operatör, arbetar med service och underhåll, tillverkare, importör eller exportör. 

Bra att veta

 Vägledningen uppdaterades senast 7 oktober 2015.

§

Lagstiftning

Nedan finns länkar till aktuella lagstiftningar, samt till det underlag som Naturvårdsverket lämnat till regeringen i samband med EU:s nya f-gasförordning. 

EU:s nya f-gasförordning 517/2014

Den svenska förordningen (2016:1128)   

Översyn av svensk lagstiftning med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april 2014 om fluorerade växthusgaser och upphävande av förordning (EG) 842/2006 (pdf) 

Den nya f-gasförordningen är en omarbetning av Europaparlamentets förordning (EG) 842/2006 om vissa fluorerande växthusgaser. Då den nya f-gasförordningen 517/2014 trädde i kraft, upphävdes den tidigare 842/2006. 

Personcertifiering

Personer som utför läckagekontroll, återvinning (avtappning), installation och service och underhåll ska vara personcertifierade.  Ett personcertifikat delas ut efter genomgången examination med både teoretiska och praktiska moment. 

Företagscertifiering

Om ett företag installerar eller utför service och underhåll ska det också vara certifierat på företagsnivå. Bland annat ska man kunna visa att företaget har tillräckligt antal certifierade personer och att det finns nödvändiga verktyg och rutiner för personalen. 

I Sverige är det Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB (SBSC) som certifierar personal och företag inom brandskyddsområdet.

SBSC:s webbplats

Hur ofta ska läckagekontroll ske

Läckagekontroll ska ske av stationär brandsskyddsutrustning om utrustningen innehåller 5 ton CO2e eller mer. 

Läckagekontroll ska ske med högst :

 • 12 månaders intervall om utrustningen innehåller 5 ton CO2e eller mer men mindre än 50 ton CO2e
 • 6 månaders intervall om utrustningen innehåller 50 ton CO2e eller mer men mindre än 500 ton CO2e
 • 3 månaders intervall om utrustningen innehåller 500 ton CO2e eller mer

Om ett läckagevarningssystem installeras kan intervallen för läckagekontroller dubblas, dvs. om det får gå max 3 månader mellan kontroller, gäller istället 6 månader.

Om ett läckage upptäcks

Om ett läckage upptäcks vid en läckagekontroll ska det åtgärdas omgående och en ny läckagekontroll ska göras inom en månad.

Installera läckagevarningssystem

Ett läckagevarningssystem måste installeras på stationär brandsskyddsutrustning om utrustningen innehåller mer än 500 ton CO2e. Operatören är ansvarig för att se till att systemet kommer på plats.

Läckagevarningssystemet ska varna operatören eller serviceföretaget då en läcka upptäcks. Systemet ska kontrolleras med högst 12 månaders mellanrum för att säkerställa att det fungerar korrekt.

Skyldighet att föra register

Operatören måste föra register över följande om utrustningen faller in under krav på läckagekontroll:

 • mängd och typ av F-gas i utrustningen som har installerats
 • mängd F-gas som fyllts på vid installation, underhåll och service eller vid läcka
 • mängd installerad F-gas som återanvänts eller regenererats, inbegripet materialåteranvändnings. eller regenereringsanläggningens namn och adress, samt, i förekommande fall, certifieringsnummer
 • mängd F-gas som återvunnits
 • identitet på det företag som installerat, utfört service på, underhållit och i förekommande fall reparerat eller nedmonterat utrustningen, och om relevant, numret på certifikat
 • datum och resultat av alla obligatoriska läckagekontroller
 • om utrustning nedmonterats, de åtgärder som vidtagits för att återvinna och bortskaffa F-gaserna

Uppgifterna måste sparas 5 år och på begäran göras tillgängliga för tillsynsmyndigheten.

Följande krav fanns inte i den tidigare förordningen:

 • krav på att föra register över åtgärder som tagits för att återvinna eller bortskaffa gasen
 • krav på att föra register om gasen återanvänts eller regenererats och vid vilken anläggning detta skett

Märkningskrav

Produkter och utrustning som innehåller, eller vilkas funktion kräver F-gaser, får endast släppas ut på marknaden om de är märkta. Kravet gäller även brandskyddsutrustning.

Märkningen ska omfatta:

 • att produkten eller utrustningen innehåller F-gaser eller att dess funktion kräver sådana gaser
 • den vedertagna beteckningen för F-gasen, eller om det saknas, den kemiska beteckningen
 • från och med 1 januari 2017; mängden F-gas uttryckt i vikt och i CO2e som produkten eller utrustningen innehåller eller den mängd för vilken utrustningen har utformats samt dessa gasers GWP.
 • om relevant, en anmärkning om att de elektriska brytarna har ett fastställt läckage på mindre än 0,1 % per år

Märkningen ska vara tydligt läsbar och outplånlig och placeras antingen nära serviceportar för påfyllning eller återvinning av F-gasen eller på den del av produkten som innehåller F-gas. Märkningen ska vara skriven på de officiella språken i den medlemsstat där produkten eller utrustningen kommer att släppas ut på marknaden.

Information från EU om reglerna

EU-kommissionen har tagit fram en förenklad broschyr för operatörer av brandskyddsutrustning som innehåller F-gas som brandsläckningsmedel:

Broschyr för operatörer (pdf 1,7 MB)

Kommissionen har också tagit fram en informationsfolder för teknisk personal och företag som arbetar med utrustning som innehåller F-gaser:

Folder för teknisk personal (pdf 912 kB)

Mer detaljerad information om vilka krav som ställs för att få person- eller företagscertifikat finns i en bilaga till EG-förordningen: 

Förordning 304/2008 om certifiering för brandskyddssystem.

Mer information