Vägledning

Vägledning om fluorerade växthusgaser

Privatpersoner måste anlita certifierad personal för installation av värmepump

Endast certifierad person får installera värmepumpar. Här finns vägledning och information om regler som gäller vid privat installation av utrustning som innehåller f-gaser.

[introduktion]

Sidan vänder sig till

privatpersoner som ska installera utrustning som innehåller köldmedier, tillsynsmyndigheter, och du som säljer produkter till privatpersoner som innehåller F-gaser.

Bra att veta

Vägledningen uppdaterades senast 7 oktober 2015.

§

Lagstiftning

Nedan finns länkar till aktuella lagstiftningar, samt till det underlag som Naturvårdsverket lämnat till regeringen i samband med EU:s nya f-gasförordning. 

EU:s nya f-gasförordning 517/2014

Den svenska förordningen (2016:1128)   

Översyn av svensk lagstiftning med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april 2014 om fluorerade växthusgaser och upphävande av förordning (EG) 842/2006 (pdf) 

Den nya f-gasförordningen är en omarbetning av Europaparlamentets förordning (EG) 842/2006 om vissa fluorerande växthusgaser. Då den nya f-gasförordningen 517/2014 trädde i kraft, upphävdes den tidigare 842/2006. 

Endast certifierad person får installera

F-gaser får endast säljas till, eller köpas av, företag som innehar relevanta certifikat eller intyg och som har personal med relevanta certifikat.

Ett krav i EU-förordningen är att utrustningar som innehåller f-gaser och som kräver installation endast får säljas till slutanvändare om det kan bevisas att installationen ska utföras av ett företag som är certifierat. I förordningen uttrycks detta som icke-hermetisk utrustning. Utrustningar som klassas som hermetiskt slutna, omfattas inte av detta krav.

Hermetiskt sluten utrustning ska vara märkt som sådan, och innebär att alla enheter som innehåller F-gas, tätats och har ett fastställt minsta läckage. Hermetiskt sluten utrustning kan till exempel vara en förfylld värmepump där ingen installation krävs. (se definition av hermetisk sluten utrustning och installation i fliken Begrepp).

För att ta reda på om din utrustning omfattas av krav på läckagekontroll: Se sidan Läckagekontroll, nya gränsvärden i menyn. 

Privatpersoner och EU-förordningen om fluorerade växthusgaser

Privatpersoner påverkas också av EU-förordningen om fluorerade växthusgaser. Det är till exempel förbjudet att som privatperson själv installera kyl- luftkonditionerings- och värmepumpsutrusning. Detta måste göras av någon som är certifierad.

När man anlitar en person för att installera den här typen av utrustningar, ska man kontrollera att giltiga certifikat finns.

Vad innebär en installation?

För att förstå när kraven gäller är det viktigt att känna till vad som menas med en installation. Förenklat kan man säga att en installation är då minst två delar som innehåller köldmedier sätts samman. Det betyder alltså att det inte krävs certifikat för att installera utrustning som levereras ihopsatt och färdig att användas, som exempelvis kylskåp.

Enligt lagstiftningen definieras installation som:

”att sammanfoga två eller fler delar av en utrustning eller kretsar som innehåller eller är utformade för att innehålla köldmedium med fluorerade växthusgaser, att sätta samman ett system på den plats där det ska användas, inbegripet den hantering genom vilken ledare för köldmedier i en anläggning sammanfogas för att utgöra ett fullbordat kretslopp med köldmedier, utan hänsyn till att systemet kan behöva fyllas på efter sammanfogning”.

Gränsen för regelbunden läckagekontroll ändras

Om kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustningen innehåller en viss mängd köldmedier behöver den kontrolleras årligen för läckage. Den gränsen har fram tills nu varit 3 kg köldmedium. I den nya EU-förordningen införs istället koldioxidekvivalenter (CO2e), vilket kan göra att en utrustning som tidigare inte omfattades av krav på läckagekontroll, nu får det. Det omvända kan också vara aktuellt.

För att ta reda på om din utrustning omfattas av krav på läckagekontroll se sidan Läckagekontroll, nya gränsvärden

Återvinning måste ske på rätt sätt

Den som har en utrustning som innehåller köldmedier i sitt hem (till exempel en värmepump) ska se till att återvinning sker på rätt sätt. Vid avtappning av köldmedier ska en certifierad person anlitas.

Mer information