Vägledning

Vägledning om fluorerade växthusgaser

Lösningsmedel som innehåller F-gaser

Vägledning om vilka krav som ställs för att arbeta med lösningsmedel som innehåller fluorerande växthusgaser (f-gaser).

Lösningsmedel som använts i industriella reningsprocesser innehåller ibland F-gaser, t.ex. HFC 4310mee. Om du använder lösningsmedel som innehåller F-gaser som är reglerade av EU, ska den återvinnas. 

Sidan vänder sig till

dig som arbetar på tillsynsmyndighet eller är verksamhetsutövare, operatör, arbetar med service och underhåll, tillverkare, importör eller exportör. 

Bra att veta

Det krävs i vissa fall certifikat för att arbeta med utrustning som innehåller lösningsmedel med F-gaser. Vägledningen uppdaterades senast 7 oktober 2015. 

§

Lagstiftning

Nedan finns länkar till aktuella lagstiftningar, samt till det underlag som Naturvårdsverket lämnat till regeringen i samband med EU:s nya f-gasförordning. 

EU:s nya f-gasförordning 517/2014

Den svenska förordningen (2016:1128)   

Översyn av svensk lagstiftning med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april 2014 om fluorerade växthusgaser och upphävande av förordning (EG) 842/2006 (pdf) 

Den nya f-gasförordningen är en omarbetning av Europaparlamentets förordning (EG) 842/2006 om vissa fluorerande växthusgaser. Då den nya f-gasförordningen 517/2014 trädde i kraft, upphävdes den tidigare 842/2006. 

Återvinning av F-gas

En person som utför återvinning, det vill säga samlar in och lagrar lösningsmedel med F-gas, ska vara certifierad. Ett personcertifikat kräver en genomgången examination med både teoretiska och praktiska moment. Vilka kunskaper och färdigheter som krävs framgår av en bilaga till kommissionens förordning 306/2008 om certifiering av personal som återvinner lösningsmedel.

I Sverige är det Naturvårdsverket som certifierar personal som arbetar med lösningsmedel som innehåller F-gaser.

Märkningskrav

Produkter och utrustning som innehåller, eller vilkas funktion kräver F-gaser, får endast släppas ut på marknaden om de är märkta. Kravet gäller även lösningsmedel med F-gaser. Märkningen ska omfatta:

  • att produkten eller utrustningen innehåller F-gaser eller att dess funktion kräver sådana gaser
  • den vedertagna beteckningen för F-gasen, eller om det saknas, den kemiska beteckningen
  • från och med 1 januari 2017; mängden F-gas uttryckt i vikt och i CO2e som produkten eller utrustningen innehåller eller den mängd för vilken utrustningen har utformats samt dessa gasers GWP.
  • om relevant, en anmärkning om att de elektriska brytarna har ett fastställt läckage på mindre än 0,1 % per år

Märkningen ska vara tydligt läsbar och outplånlig och placeras antingen nära serviceportar för påfyllning eller återvinning av F-gasen eller på den del av produkten som innehåller F-gas. Märkningen ska vara skriven på de officiella språken i den medlemsstat där produkten eller utrustningen kommer att släppas ut på marknaden.

Mer information