Vägledning

Vägledning om fluorerade växthusgaser

Elektriska brytare som innehåller SF6

Vägledning för arbeten som utförs på elektriska brytare som innehåller svavelhexafluorid, SF6.

[introduktion]

Sidan vänder sig till

dig som arbetar på tillsynsmyndighet eller är verksamhetsutövare, operatör, arbetar med service och underhåll, tillverkare, importör eller exportör. 

Bra att veta

Kravet på läckagekontroll är nytt sedan 1 januari 2015. I den tidigare förordningen krävdes inte läckagekontroll för högspänningsbrytare.

§

Lagstiftning

Nedan finns länkar till aktuella lagstiftningar, samt till det underlag som Naturvårdsverket lämnat till regeringen i samband med EU:s nya f-gasförordning. 

EU:s nya f-gasförordning 517/2014

Den svenska förordningen (2016:1128)   

Översyn av svensk lagstiftning med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april 2014 om fluorerade växthusgaser och upphävande av förordning (EG) 842/2006 (pdf) 

Den nya f-gasförordningen är en omarbetning av Europaparlamentets förordning (EG) 842/2006 om vissa fluorerande växthusgaser. Då den nya f-gasförordningen 517/2014 trädde i kraft, upphävdes den tidigare 842/2006. 

Även elektriska brytare omfattas

I EU:s förordning 517/2014 om fluorerade växthusgaser har åtgärder för begränsning av utsläpp utvidgats till att omfatta elektriska brytare som innehåller svavelhexafluorid, SF6, och inte enbart högspänningsbrytare. 

Skärpta certifieringskrav

Sedan 1 januari 2015 måste fysiska personer som har till uppgift att installera, underhålla, reparera eller nedmontera elektriska brytare med SF6 vara certifierade. Ett personcertifikat delas ut efter genomgången examination som består av både teoretiska och praktiska moment. De kunskaper och färdigheter som krävs framgår av genomförandeförordning EU 2015 2015/2066.

I Sverige är det Installations Certifiering i Stockholm AB (INCERT) som certifierar personal inom området elektriska brytare.

INCERTs webbplats

Periodiska läckagekontroller

Utrustning som innehåller mer än 6 kg SF6 ska regelbundet kontrolleras för läckage.

Det finns tre undantag från regeln:

 • utrustningen har utrustats med en anordning för övervakning av tryck eller densitet eller 
 • utrustningen har ett fastställt läckage som enligt tillverkarens tekniska specifikation och märkning i enlighet med den, är mindre än 0,1 % per år eller
 • utrustningen innehåller mindre än 6 kg SF6

Operatörer och serviceföretag har båda skyldighet att se till att läckor av SF6 åtgärdas omgående.

Hur ofta ska läckagekontroll ske?

Om krav finns på läckagekontroll gäller följande:

 • som mest 6 månader mellan kontroller om utrustningen innehåller mer än 50 ton CO2e men mindre än 500 ton CO2e
 •  som mest 3 månader mellan kontroller om utrustningen innehåller mer än 500 ton CO2e

Om ett läckagevarningssystem installeras kan intervallen för läckagekontroller dubblas, dvs. om det får gå max 3 månader mellan kontroller, gäller istället 6 månader.

Om ett läckage upptäcks

Om ett läckage upptäcks vid en läckagekontroll ska det åtgärdas omgående och en ny läckagekontroll ska göras inom en månad.

Installera läckagevarningssystem

Ett läckagevarningssystem måste installeras efter 1 januari 2017 om utrustningen innehåller SFi större mängd än 500 ton CO2e. Operatören är ansvarig för att se till att systemet kommer på plats.

Läckagevarningssystemet ska varna operatören eller serviceföretaget då en läcka upptäcks. Systemet ska kontrolleras med högst 6 års mellanrum för att säkerställa att det fungerar korrekt.

Ovanstående är krav från 1 januari 2015. Det fanns tidigare inte krav på att installera läckagevarningssystem på högspänningsbrytare.

Skyldighet att föra register

Operatören måste föra register över följande om utrustningen faller in under krav på läckagekontroll:

 • mängd SF6 i utrustningen då den installeras
 • mängd SF6 som fylls på vid underhåll (installation eller påfyllnad vid läcka)
 • mängd SF6 som återvunnits vid underhåll (t.ex. regenerering då utrustning kasseras eller reparation av läckor)
 • uppgifter (namn, adress, certifikatsnummer om relevant) om de företag som arbetat med utrustningen
 • datum och resultat av alla obligatoriska läckagekontroller
 • åtgärder som gjorts för att återvinna SF6, och mängden som återvunnits, då utrustningen kasseras

Om serviceföretaget fyller på återanvänd eller regenererad SF6 måste följande uppgifter finnas om den anläggning som återanvänt eller regenererat:

 • namn
 • adress
 • certifikatsnummer

Uppgifterna måste sparas 5 år och på begäran göras tillgängliga för tillsynsmyndigheten.

Följande krav fanns inte i den tidigare förordningen:

 • krav på att föra register över åtgärder som tagits för att återvinna eller bortskaffa gasen
 • krav på att föra register om gasen återanvänts eller regenererats och vid vilken anläggning detta skett

Återvinning av SF6

SF6 måste återvinnas då service utförs på brytare och före brytare tas ur bruk. För att utföra arbetet krävs relevant certifikat.

Märkningskrav

Produkter och utrustning som innehåller, eller vilkas funktion kräver F-gaser, får endast släppas ut på marknaden om de är märkta. Kravet gäller även elektriska brytare. Märkningen ska omfatta:

 • att produkten eller utrustningen innehåller F-gaser eller att dess funktion kräver sådana gaser
 • den vedertagna beteckningen för F-gasen, eller om det saknas, den kemiska beteckningen
 • från och med 1 januari 2017; mängden F-gas uttryckt i vikt och i CO2e som produkten eller utrustningen innehåller eller den mängd för vilken utrustningen har utformats samt dessa gasers GWP.
 • om relevant, en anmärkning om att de elektriska brytarna har ett fastställt läckage på mindre än 0,1 % per år

Märkningen ska vara tydligt läsbar och outplånlig och placeras antingen nära serviceportar för påfyllning eller återvinning av F-gasen eller på den del av produkten som innehåller F-gas. Märkningen ska vara skriven på de officiella språken i den medlemsstat där produkten eller utrustningen kommer att släppas ut på marknaden.

Mer information