Tillgänglig natur för alla

Riksdagens mål om tillgänglig natur för alla innebär att alla människor ska ha möjlighet att vistas i och njuta av natur- och kulturlandskapet.

Tillgänglighet handlar om människors kunskap om att friluftsområden existerar och deras föreställningar om hur tillgängliga områdena är. Att känna sig välkommen till, lockad och stimulerad av naturen är avgörande för att områden ska användas.

Insatser som görs

Arbete pågår i landet för att öka tillgängligheten i natur- och kulturlandskapet, både för befolkningen i stort och för särskilda grupper. Lokala naturvårdsatsningen, (LONA) bidrar med många fysiska åtgärder i naturen och kunskapshöjande åtgärder. Nya vägledningar och forskning belyser hur olika tillgänglighetsaspekter kan hanteras i planeringen och förvaltningen av natur- och kulturlandskap.

Uppföljning av målet

Uppföljningen av friluftsmålen 2019 visar att drygt hälften av kommunerna har tillgång till aktuella planeringsunderlag för grön- och vattenområden; andelen är oförändrad sedan 2015. Tre av fem kommuner har inarbetat friluftsfrågor i sin översiktsplan, vilket är en tydlig ökning (14 procentenheter) jämfört med 2015.

Sedan hösten 2018 har alla länsstyrelserna regionala handlingsplaner för grön infrastruktur som kan användas som underlag för kommunernas planering av grönområden.

Drygt fyra av fem kommuner anger att det finns möjlighet att ta sig till naturområden i kommunen med kollektivtrafik, och de allra flesta kommunerna arbetar för att underlätta tillgängligheten till natur genom stigar, leder, ridvägar, cykelvägar eller liknande.

72 procent av kommunerna (en ökning med 7 procentenheter jämfört med 2015) har säkerställda friluftsområden med god tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och särskilda grupper. Allt fler kommuner anger att de arbetar med naturvägledning i olika former: från mer traditionella anordnade guidningar, utomhuspedagogik och kulturarvspedagogik till nya metoder som till exempel mobil naturvägledning och geocaching. 

Bedömning av målet

Utvecklingsriktningen för målet är positiv. Nuvarande insatser bedöms gynna friluftslivsmålet i en positiv riktning nu och framåt de närmaste åren.

Insatser som behövs

I Boverkets uppföljning av målet lyfts behov av att säkra kontinuitet i arbetet med tillgänglighetsskapande åtgärder och långsiktig förvaltning, bland annat genom de beprövade och välfungerande statliga stöden såsom LONA.

Boverket lyfter även vikten av att nå ut till olika målgrupper med den befintliga informationen och kunskapen om tillgänglig natur.

Tillgänglighet handlar om människors kunskap om att områden existerar liksom föreställningar om hur tillgängliga de är. Att känna sig välkommen till, lockad och stimulerad av naturen är avgörande för att områden ska användas. 

Många insatser görs

Mycket arbete pågår i landet för att öka tillgängligheten i natur- och kulturlandskapet. Allt fler kommuner tar fram strategiska planeringsunderlag för grönstruktur och friluftsliv samt olika typer av informationsmaterial som kartor och broschyrer. Det vanligaste är att kommunerna har satt upp skyltar i naturområden, använder sig av digital kommunikation, tryckta broschyrer, annonser eller kartor. Riktade insatser görs både för befolkningen i stort liksom för särskilda grupper.

Uppföljning, några exempel

Uppföljningen av friluftsmålen som Naturvårdsverket har gjort tillsammans med målansvariga myndigheter 2015 visar att andelen kommuner med aktuella planeringsunderlag för grönstruktur och natur har ökat sedan 2012. Nästan hälften av kommunerna hanterar friluftslivsfrågorna mer specifikt i sin översiktsplan. Det innebär att friluftsfrågor har vägts av gentemot andra intressen.

Mer än hälften av Sveriges kommuner, 65 procent har säkerställda friluftsområden med god tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och särskilda grupper. Majoriteten av kommunerna anger att de arbetar med naturvägledning. Nästan hälften av kommunerna har anordnade guidningar, andra arbetar med naturvägledning i form av utomhuspedagogik och kulturarvspedagogik. Många kommuner strävar efter att stimulera företagande och ideella organisationer.

Bedömning av målet

Utvecklingsriktningen för målet är positiv. Nuvarande insatser ses gynna friluftslivsmålet i en positiv riktning.

Insatser som behöver göras

I Boverkets målbeskrivning efterfrågas bland annat regionala långsiktiga planer för tillgänglighetsarbetet samt riktade satsningar för att förbättra tillgängligheten på ett urval av platser.

Boverket lyfter även vikten av fortsatt vägledningsarbete samt behov av bättre underlag.

Kontakt

Agata Bar Nilsson, Boverket
agata.barnilsson@boverket.se

Relaterad publikation