Tillgänglig natur för alla

Granskad: ‎den ‎20‎ ‎december‎ ‎2023

Riksdagens mål om tillgänglig natur för alla innebär att alla människor ska ha möjlighet att vistas i och njuta av natur- och kulturlandskapet.

Ansvarig myndighet: Boverket 

Ett mål för friluftspolitiken bör vara att naturen ska vara tillgänglig för alla. Detta bör innebära följande: möjligheten att vistas i och njuta av natur- och kulturlandskapet är stort och människors olika behov är tillgodosedda. Områden med god tillgänglighet finns utpekade, är kända och uppskattade och förvaltas långsiktigt. Tillgängligheten har hög prioritet inom planering, information och förvaltning av natur- och kulturlandskapet samt andra områden av betydelse för friluftslivet.

Preciseringar

  1. Tillgänglighet till natur- och kulturlandskapet är tillgodosedd inom långsiktig samhällsplanering, förvaltning och skötsel samt fysiska åtgärder, kommunikation, information, vägledning och kunskapsspridning.
  2. Utpekade områden med god tillgänglighet är kända, används och uppskattas av besökare.
  3. Attraktivt och tillgängligt natur- och kulturlandskap medverkar till ökad användning, bättre hälsa och livskvalitet.
  4. Andelen kommuner och länsstyrelser som arbetar med naturvägledning ökar kontinuerligt.

Utvecklingsriktningen 2023

Pil som pekar neråt till höger.

Insatser saknas eller uppskattas otillräckliga nu och framåt de närmaste åren. Stora utmaningar för målet är nåbarhet med kollektivtrafik samt bristande information om naturområden. Ökat intresse för utevistelse i naturen ställer högre krav på tillgång, tillgänglighet till och skötsel av natur. Vägledning från nationella myndigheter om grönplanering samt livsmiljöers och vardagsnära naturs betydelse för god och jämlik hälsa ger stöd till kommuner och andra aktörer att arbeta med tillgänglighet vid planering och förvaltning av natur- och kulturområden. Trots det riskerar minskade statliga resurser för naturvård och naturvägledning påverka tillgänglighetsarbetet negativt framöver. Effekter av klimatförändringen samt försämrat ekonomiskt läge i samhället är ytterligare utmaningar som begränsar tillgängligheten till naturen.

Kontakt

Agata Bar Nilsson, Boverket
agata.barnilsson@boverket.se

Relaterad publikation