Allemansrätten

Många friluftsaktiviteter sker på privat mark med allemansrätten som grund. Viktiga mål för friluftspolitiken är att allemansrätten värnas och att allmänhet, markägare, föreningar och företag har god kunskap om allemansrätten.

Med allemansrätten följer krav på hänsyn – till natur och djurliv, till markägare och till andra människor i naturen. Därför är det viktigt att vi har god kunskap om hur vi ska bete oss för att inte störa eller förstöra när vi vistas i natur- och kulturlandskapet. 

Insatser som görs

Med stöd av Naturvårdsverket har fler organisationer tagit fram målgruppsanpassad information eller nya arbetssätt om allemansrätten som kan återanvändas av andra. Samtliga länsstyrelser informerar om allemansrätten på sina webbsidor och allt fler länsstyrelser gör särskilda insatser om allemansrätten. Även andelen kommuner som anser sig tillhandahålla information om allemansrätten har ökat.

Naturvårdsverket bevakar och följer rådande trender kopplat till friluftsliv och bistår med ny vägledning och kunskap om allemansrätten som kan möta friluftslivets förändring. För att den växande naturturismen ska bli hållbar krävs bland annat ökad kännedom och kunskap om allemansrätten hos internationella besökare, därför har Naturvårdsverket och Visit Sweden tagit fram ett informationspaket till besöksnäringens branschorganisationer för vidareförmedling till målgruppen internationella besökare.

Uppföljning av målet

Uppföljning av friluftsmålen 2019 visar att den teoretiska kunskapen om allemansrätten fortfarande är på hög nivå men att finns kunskapsskillnader mellan stad och land, där människor som bor i städer är mer osäkra på vad som ryms inom allemansrätten.

Lagarna som påverkar uttolkningen av allemansrätten har inte förändrats sedan den senaste uppföljningen. Det har heller inte tillkommit några nya prejudikat som har påverkan på vägledning kring allemansrätten. Flera länsstyrelser lyfter och diskuterar frågan om allemansrätten under regionala tankesmedjor och andra nätverksmöten. 

Bedömning av målet

Utvecklingsriktningen för målet är neutral. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen av friluftslivsmålet nu och framåt de närmaste åren. Alternativt positiva och negativa utvecklingsriktningar inom målet tar ut varandra.

Insatser som behövs

För att nå målet om att allemansrätten ska vara fortsatt stark krävs bland annat:

  • fortsatt arbete med att öka kunskapen om allemansrätten. 
  • tillgång på natur av god kvalitet som är tillgänglig för alla.
  • ökad utevistelse i skolan för att bidra till en jämlik kunskap om allemansrätten.
  • besöksnäringens branschorganisationer bör ha ett särskilt ansvar att arbeta med att nå ut med kunskap om allemansrätten till internationella besökare. 
  • se över vilka kriterier som krävs av en anläggning för att denna ska anses upphäva allemansrätten (på ett sådant sätt att det är befogat med tvingande avgiftsuttag). 
  • samlad kunskap kring hur Lagen om gaturenhållning och skyltar samt 26 kap. 11§ miljöbalken (stängselgenombrott), som reglerar onödiga inskränkningar på allemansrättsligt tillgänglig mark, tillämpas av tillsynsmyndigheterna. 

Kontakt

Sanja Kuruzovic, Natuvårdsverket

sanja.kuruzovic@naturvardsverket.se