God kunskap om friluftslivet

Granskad: ‎den ‎20‎ ‎december‎ ‎2023

Riksdagens mål om god kunskap om friluftslivet innebär att det bör finnas etablerad forskning och statistikinsamling kring friluftsliv som utgår från ämnesfältets bredd och mångvetenskapliga karaktär, är långsiktig över tiden och bygger på behoven hos friluftslivets aktörer.

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket 

Ett mål för friluftslivspolitiken bör vara att det finns god kunskap om friluftslivet. Målet bör innebära att det finns etablerad forskning och statistikinsamling kring friluftsliv som utgår från ämnesfältets bredd och mångvetenskapliga karaktär, är långsiktig över tiden och bygger på behoven hos friluftslivets aktörer. Myndigheter, organisationer, kommuner, markägare och företag bör ha god kunskap och kompetens i frågor om friluftsliv, landskapets utformning, hållbart nyttjande och natur- och kulturturism.

Preciseringar

  1. Forskning om friluftsliv stöds på ett sätt som tillvaratar ämnets bredd, skapar bra möjligheter till finansiering och utveckling. En nationell nätverksorganisation är etablerad, angelägna forskningsområden är identifierade och en nationell forskarskola är inrättad. Forskning om friluftsliv uppfattas som en attraktiv karriärväg och svensk friluftsforskning står sig väl internationellt.
  2. Statistik om friluftslivet finns och är utformad för att motsvara samhällets behov. Statistiska centralbyråns ULF-undersökning (undersökning om levnadsförhållanden) och myndigheternas statistikinsamling har utvecklats för att passa de nya friluftslivspolitiska ambitionerna.
  3. Berörda myndigheter, organisationer, markägare, kommuner och företag har god kunskap och kompetens i frågor om friluftsliv, landskapets utformning, hållbart nyttjande och natur- och kulturturism omfattande hela friluftslivspolitikens bredd.
  4. Forskningsresultat och statistik om friluftsliv kommuniceras aktivt och sätts in i ett större sammanhang.

Utvecklingsriktningen 2023

Pil som pekar till höger.

Det saknas fortfarande kunskap och statistik avseende friluftsliv och friluftslivsutövande. Det har på senare tid förekommit några större forskningsutlysningar med koppling till friluftsliv. Statistiska centralbyråns (SCB) ULF-undersökning mäter enbart en friluftslivsaktivitet. Den återkommande befolkningsundersökning som initierats av Naturvårdsverket i samverkan med Mittuniversitetet har givit viktiga insikter i svenskars friluftslivsutövande. Det är svårt att bedöma kunskap och kompetens hos det stora antalet berörda aktörer. En kontinuerlig förbättring har dock skett hos två centrala aktörer, kommuner och länsstyrelser. 

Samlad kommunikation av friluftslivsforskning sker främst via hemsidan Friluftsforskning.se samt Naturvårdsverkets Tankesmedja för friluftsliv.

Kontakt

Eva Stighäll, Naturvårdsverket

eva.stighall@naturvardsverket.se

Relaterad publikation