Starkt engagemang och samverkan för friluftslivet

Riksdagens mål om stärkt engagemang och samverkan för friluftslivet sätter individens personliga val och engagemang i centrum.

Länsstyrelserna och kommunerna har en viktig roll i genomförandet och i den lokala förankringen av friluftslivsarbetet. Länsstyrelserna har genom särskilda medel anställt friluftssamordnare och väglett kommunerna i högre grad. De ideella organisationernas engagemang är avgörande för att kunna erbjuda aktiviteter och kunskap om friluftsliv. Från och med 2016 tillfördes anslaget Stöd till friluftsorganisationer 20 miljoner kronor per år.

Ökningen har använts till stöd för skolans verksamhet med friluftsdagar och utomhuspedagogik samt till satsningar på utevistelse för barn och unga. Undersökningar som har gjorts visar att utövandet av friluftsliv är stabilt.

Kommuner och ideella organisationer viktiga

Organisationernas möjligheter till verksamhet styrs av engagerade och kunniga medlemmar och ledare, men också av möjlighet till statligt och kommunalt stöd. Att skapa ökat engagemang, intresse och förståelse för friluftsliv är en nyckelfaktor för att friluftslivet ska öka. Inom Svenskt Friluftsliv finns 26 organisationer och totalt cirka 1,6 miljoner medlemmar. Riksdagen har starkt betonat värdet av de insatser som ideella föreningar bidrar med som en viktig del av demokratin och samhällsutvecklingen.

Kommunerna har en viktig roll i friluftslivsarbetet. Fler kommuner når höga poäng i undersökningen Sveriges friluftskommun, vilket ses som att friluftslivet får en större plats på kommunernas agenda.

Insatser som görs

Det finns etablerade nätverk för dialog och utveckling av friluftslivet. Tankesmedjan för friluftsliv är en årligen återkommande och uppskattad mötesplats för friluftslivets aktörer. Under 2018 hade nästan alla länsstyrelser tillsatt en tjänst för arbetet med ansvar för samordning av friluftslivsarbetet och bildat ett nätverk för friluftsliv med kommuner, näringsliv, ideella aktörer med flera.

Under perioden 2016–2019 har de lokala naturvårdssatsningar (LONA) som innefattar åtgärder med huvudsakligt syfte friluftsliv, rekreation och hälsa ökat med 30 miljoner. Allt fler kommuner inrättar friluftsråd för dialog med friluftsorganisationer, stiftelser, markägare med flera kring friluftsfrågor i kommunen.

Bedömning av målet

Utvecklingsriktningen för målet är positiv. Nuvarande insatser uppskattas gynna friluftslivsmålet i en positiv riktning nu och framåt de närmaste åren.

Insatser som behövs

För det lokala engagemanget är LONA-medel för naturvård och friluftsliv av stor betydelse. Avgörande för att målets positiva utvecklingsriktning ska fortsätta framöver är att medel både till länsstyrelsernas friluftssamordning och till friluftsorganisationerna kvarstår. Ett friluftslivets år skulle ytterligare stärka målets utveckling.

Kontakt

Relaterad publikation