Attraktiv tätortsnära natur

Riksdagens mål om attraktiv tätortsnära natur innebär att det ska finnas tillgång till attraktiv natur i och i närheten av tätorter. Allmänheten ska ha tillgång till grönområden och ett tätortsnära landskap med höga frilufts-, natur- och kulturmiljövärden.

Tillgången till attraktiv tätortsnära natur är en viktig del av en hållbar utveckling, vilket lyfts både i handlingsplanen för Agenda 2030 och Strategin för levande städer. En stor del av friluftslivet till vardags utövas i det tätortsnära natur- och kulturlandskapet. Vad som anses vara tätortsnära natur avgörs lokalt, men forskning visar att utövandet avtar med avståndet. Därför är det viktigt med tillgång till rekreations- och friluftsområden inom rimligt avstånd. Detta är särskilt viktigt för grupper som barn eller funktionshindrade som har svårare att ta sig ut eller förflytta sig långa sträckor.

Det finns många starka intressekonflikter i det tätortsnära landskapet där annan markanvändning prioriteras framför friluftsliv. Mycket tyder på att den oskyddade tätortsnära naturen tas i anspråk för bebyggelse och förändrad markanvändning och att ytorna därmed minskar.

Insatser som görs

Kommuner och länsstyrelser bidrar till målet genom att skapa nya och utveckla befintliga skyddade tätortsnära naturområden. Kommunernas fysiska samhällsplanering är viktig för att säkra tillgång till grönområden inom och i närheten av tätorter och generellt. Majoriteten av kommuner arbetar aktivt med att bevara, utveckla eller restaurera tätortsnära naturområden.

Länsstyrelserna stöttar kommunerna och statliga markägare i deras arbete med att bilda tätortsnära naturreservat och ta fram skötselplaner. Länsstyrelserna ger även stöd till kommunerna i fysisk planering, bland annat genom att ta fram regionalt kunskapsunderlag om tätortsnära natur och friluftsliv.

Vägledning och stöd kring tätortsnära natur har utvecklats i samverkan mellan Naturvårdsverket och Boverket. Naturvårdsverket har även tagit fram en vägledning för att kartlägga naturområden som är värdefulla för friluftslivet. Metoden omfattar bland annat kartläggning av tätortsnära områden.

Uppföljning av målet

Uppföljningen av friluftslivsmålen 2019 visar att många strategiska och fysiska åtgärder för att bevara och utveckla tillgången, nåbarheten och kvaliteten i tätortsnära natur har genomförts, bland annat med hjälp av LONA-bidraget (statligt stöd för lokala naturvårdssatsningar).

Allt mer tätortsnära natur skyddas men samtidigt riskerar andra naturområden att utsätts för exploateringstryck, när tätorter växer och förtätas.

Bedömning av målet

Utvecklingsriktningen för målet är oklar. Tillräckliga underlag för att bedöma utvecklingen saknas, det är inte möjligt att ange utvecklingsriktning. För att kunna bedöma utvecklingen för målet, behövs bättre underlag för att följa upp förändringen i tillgången, tillgängligheten till och kvaliteter i den tätortsnära natur som finns.

Insatser som behövs

Boverket lyfter fram behovet av bättre underlag för målets bedömning, bland annat via data om grönområden och statistiken som kan beskriva förändringar i tillgången på och kvaliteterna i den tätortsnära naturen på ett sätt som stöder beslutsfattande för en hållbar förvaltning.

Det behövs verktyg för att synliggöra mångfunktionaliteten i den tätortsnära naturen och bidra till avvägningarna mellan vilka funktioner som ska prioriteras. Boverket lyfter även Naturvårdsverkets förslag att länsstyrelserna i samverkan med berörda kommuner får i uppdrag att ta fram regionala program för skydd av tätortsnära natur kring landets medelstora och stora städer.

Kontakt

Agata Bar Nilsson, Boverket

agata.barnilsson@boverket.se