Friluftsliv för god folkhälsa

Granskad: ‎den ‎20‎ ‎december‎ ‎2023

Riksdagens mål om friluftsliv för god folkhälsa handlar om att skapa goda förutsättningar så att människor kan vara regelbundet fysiskt aktiva i natur- och kulturlandskapet.

Ansvarig myndighet: Folkhälsomyndigheten

Målet innebär att skapa goda förutsättningar för att människor kan vara regelbundet fysiskt aktiva i natur- och kulturlandskapet. Evidensbaserade kunskaper om insatser som skapar förutsättningar för friluftsliv och främjar hälsa sammanställs och sprids till kommuner, regioner, ideella organisationer och andra berörda aktörer.

Preciseringar

  1. Genomförandet av effektiva insatser följs upp i kommuner. Det följs också upp hur samverkan mellan kommuner, regioner och den ideella sektorn skapar förutsättningar för fler människor att bli eller förbli fysiskt aktiva genom friluftsliv.
  2. Evidensbaserade indikatorer som belyser sambandet mellan friluftsmiljöer och hälsa.
  3. Utifrån aktuell forskning sammanställs kunskaper om effektiva metoder och insatser som främjar vistelser i friluftsmiljöer och hälsa. Dessa sprids till kommuner, regioner, ideella organisationer och andra berörda aktörer.
  4. Antalet kommuner som uppnår kriterierna fastställda för Sveriges frilufts-kommun ökar.

Utvecklingsriktningen 2023

Pil som pekar uppåt till höger.

I uppföljningen 2019 noterades inga större förändringar beträffande utövandet av friluftsliv för de närmaste åren före. År 2020 inträffade covid-19-pandemin, som inskränkte många vanor, och utvecklade andra till exempel ökat utövande av friluftsliv Förutsättningar för det vardagsnära friluftslivet är det viktigaste för att bidra till en god och jämlik hälsa. Friluftslivet kan spela en betydande roll för utmaningar kopplade till våra levnadsvanor och livsstil, som till exempel hög grad av stillasittande och psykisk ohälsa.

Satsningar kring fysisk aktivitet och en aktiv fritid, har påbörjats under uppföljningsperioden och kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet lämnar i slutbetänkandet förslag kring friluftsliv. För lokal nivå finns en risk för negativ utveckling sedan LONA-stödet dragits tillbaka. Den övervägande riktningen för friluftsmålet bedöms trots det som positiv men hur riktningen påverkas på sikt är avhängigt hur de nya initiativen utvecklas framöver.

Kontakt

Elisabet Olofsson, Folkhälsomyndigheten

elisabet.olofsson@folkhalsomyndigheten.se

Relaterad publikation