Skyddade områden som resurs för friluftslivet

Riksdagens mål om skyddade områden som resurs för friluftslivet handlar om att naturområden ska göras attraktiva för friluftsliv och rekreation.

Runt om i landet görs insatser för att öka möjligheterna för friluftsliv och värna natur- och upplevelsevärden. Stora insatser görs för att anlägga entréer, leder, vindskydd och skyltning för att öka tillgängligheten till naturen. Det är länsstyrelserna eller kommunerna som genomför åtgärderna och följer upp hur områdena används.

Nästan 15 procent av Sveriges land- och sötvattensarealer är har formellt skydd. Av de skyddade områdena står naturreservaten för de största arealerna, 84 procent. Nationalparkerna upptar 13 procent och är ofta stora till ytan. De skyddade områdena domineras av skogsmark, därefter kommer öppen mark i fjällen. Natur- och kulturlandskapet är en viktig resurs för livskvalitet och regional utveckling. Var vi än bor i landet har samtliga kommuner någon typ av skyddat område som ger möjlighet till naturvistelse. För befolkningen är medelavståndet till ett skyddat område 2,1 kilometer.

Nationalparker är attraktiva besöksmål och de åtgärder som gjorts för att öka tillgängligheten uppskattas av besökarna.

Insatser som görs

Sedan 2013 pågår ett identitetsarbete med Sveriges nationalparker. Syftet är att höja upplevelsevärdet och göra Sveriges vackraste natur tillgänglig för fler människor. Arbetet med entréer, information och utsmyckning fortsätter och hittills har identiteten införts i elva nationalparker.

Projektet drivs av Naturvårdsverket i samarbete med nationalparkerna. I övriga befintliga och nya skyddade områden görs underhåll och nya satsningar för tillgänglighet och information som gagnar friluftsliv och naturturism. Detta utförs av förvaltare av skyddade områden. 

Sedan 2018 pågår ett arbete med att digitalisera friluftlivsinformation för skyddade områden. För knappt hälften av alla naturreservat finns nu sådan information tillgänglig. Riksdagen har beslutat att friluftslivets värden ska beaktas när nya områden skyddas.

Genom att öka antalet skyddade områden i närheten av större tätorter bidrar det till ökade möjligheter till naturvistelser för fler. Kommuner som vill bilda naturreservat kan få statligt bidrag. Naturvårdsverket och Hav- och vattenmyndigheten tar fram handböcker och vägledningar för att öka förutsättningarna för särskilda insatser i förvaltningen för friluftsliv.

Uppföljning av målet

Antal och arealer skyddad natur ökar. I arbetet med att förvalta de skyddade områdena görs insatser för information och tillgängliggörande. Dessa insatser främjar friluftsliv, rekreation och naturturism.

Antalet besökare i nationalparker och naturum ökar. Av de 2,4 miljoner besökarna i Sveriges nationalparker anger 95 procent att de är nöjda och av de1,8 miljoner besökarna i naturum har tre fjärdedelar inspirerats till att själva ge sig ut i naturen.

Bedömning av målet

Utvecklingsriktningen för målet är positiv. Nuvarande insatser uppskattas gynna friluftslivsmålet i en positiv riktning nu och framåt de närmaste åren.

Insatser som behövs

Här är några av de insatser som behöver göras för skyddade områden som resurs för friluftslivet: 

  • Definiera och identifiera särskilt besöksintressanta områden
  • Ta fram gemensamma riktlinjer för zonering som planeringsverktyg
  • Utveckla vägledning för beslut och skötselplaner så utpekade värden kan säkerställas och förvaltas långsiktigt, utan onödigt ingripande föreskrifter för friluftslivet.

Kontakt

Jenny Lindman Komstedt, Naturvårdsverket  

Jenny.Lindman-Komstedt@Naturvardsverket.se