Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling

Riksdagens mål om hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling innebär att friluftsliv och turism bidrar till att stärka den lokala och regionala attraktiviteten och medverkar till en stark, hållbar utveckling och regional tillväxt.

Turismen i Sverige fortsätter att öka. Natur- och kulturlandskap bidrar till att förhöja upplevelsen för både inhemska och utländska besökare. De senaste åren har riktade insatser skett för att främja utvecklingen av hållbara turismföretag, med fokus på naturturism.

Syftet är att stärka Sveriges attraktivitet för besökare, boende och företag. Intresset för naturbaserad turism anses vara på uppgång men det saknas tillräckliga indikatorer för att följa upp utvecklingen över tid och styrka antagandet.

Insatser som görs

Några av de mest tongivande insatser som Tillväxtverket har genomfört de senaste åren med bäring på mål 6 har varit regeringsuppdraget Hållbar destinationsutveckling samt Hållbar produktutveckling med fokus på natur- och kulturturism.

Näringen har lanserat en nationell naturturismstrategi med stöd från Tillväxtverket och myndigheten har även genomfört en nationell kartläggning och sammanställning av pågående arbete inom turism- och rekreationscykling, kopplad till den nationella cykelstrategin. Tillväxtverket samordnar också 16 myndigheter och statliga bolag i Besöksnäringens myndighetsgrupp.

Uppföljning av målet

Turismen i Sverige omsatte sammanlagt 337 miljarder kronor 2018 vilket var en ökning med 6 procent från året innan. Perioden 2015 till 2018 ökade omsättningen med 16 procent, i fasta priser. Kultur och rekreation är det minsta utgiftsområdet med cirka åtta procent av omsättningen, men som visar en snabbare ökningstakt än andra utgiftsområden.

Det sker även en fortsatt stark ökning av utländska besökare. Arbetet med sju regioner inom ramen för regeringsuppdraget Hållbar produktutveckling, kartläggningen av turism- och rekreationscykling och samarbetet med tolv regionala turismverksamheter inför en internationell naturturismkongress i Sverige 2019 visar på ett starkt ökande intresse för utveckling av vandrings- och cykelturism i hela landet. Det innefattar även utveckling av leder.

Bedömning av målet

Utvecklingsriktningen för målet är oklar. Tillräckliga underlag för att bedöma utvecklingen saknas, det är inte möjligt att ange utvecklingsriktning.

Insatser som behövs

Här är några punkter som Tillväxtverket anser att det behöver arbetas vidare med, som leder till en positiv utveckling av målet:

  • Omarbeta och förtydliga mål 6 för att bättre kunna följa upp målets utveckling. 
  • Fortsätta arbetet med ett branschförankrat svenskt certifieringssystem för naturguider (finns även behov av internationell certifiering av cykelguider).
  • Fortsätta arbetet med nationell samordning av låglandsleder med en nationell kvalitetsstandard. Klargöra huvudmannaskap, finansiering och markägarfrågor.
  • Få med besöksnäringens behov av transporter vid planering av transport- och infrastrukturplanering i kommuner och regioner. 
  • Arbeta med bärkraftsanalyser, mätning och styrningsmetoder för att kunna dirigera om besökare från leder och områden som riskerar för högt besökstryck.

Kontakt

Linnea Ax, Tillväxtverket

linnea.ax@tillvaxtverket.se