Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling

Granskad: ‎den ‎20‎ ‎december‎ ‎2023

Riksdagens mål om hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling innebär att friluftsliv och turism bidrar till att stärka den lokala och regionala attraktiviteten och medverkar till en stark, hållbar utveckling och regional tillväxt.

Ansvarig myndighet: Tillväxtverket

Ett mål för friluftslivspolitiken bör vara att bidra till en hållbar landsbygdsutveckling och regional tillväxt i alla delar av landet. Detta bör innebära att friluftsliv samt natur- och kulturturism bidrar till att stärka den lokala och regionala attraktiviteten och medverkar till en stark och hållbar utveckling och regional tillväxt. Natur- och kulturturism bör uppmärksammas och prioriteras som strategiska verksamheter inom besöksnäringen. Upplevelserna bör kännetecknas av hållbarhet, kvalitet, värdeskapande, tillgänglighet och säkerhet.

Preciseringar

  1. Fler företag i alla delar av landet, i städer såväl som på landsbygden, utvecklar marknaden för natur- och kulturturism.
  2. Natur- och kulturturismen har fortsatt organiserat sig och utvecklat framgångsrika metoder för hållbara upplevelser och ett samarbete med turistnäringens övriga aktörer och markägare.
  3. Infrastruktur och kommunikationer av olika slag fungerar väl och skapar en god tillgänglighet för turistnäringen och dess besökare.
  4. Modeller för samverkan och dialog mellan exempelvis turistföretag och markägare är etablerade och genomförs.
  5. Kunskap om kvalitet och hållbarhetsfrågor hos turistföretagen ökar.

Utvecklingsriktningen 2023

Målet har inte följts upp 2023. 

Kontakt

Linnea Ax, Tillväxtverket

linnea.ax@tillvaxtverket.se

Relaterad publikation