Ett rikt friluftsliv i skolan

Granskad: ‎den ‎20‎ ‎december‎ ‎2023

Riksdagens mål om ett rikt friluftsliv i skolan innebär att förskolor, förskoleklasser, grundskolor och motsvarande bedriver friluftslivsverksamhet och undervisning om en god miljö och hållbar utveckling enligt styrande dokument.

Ansvarig myndighet: Naturvårdsverket

Ett mål för friluftslivspolitiken bör vara ett rikt friluftsliv i skolan. Detta bör innebära att förskolor, förskoleklasser, grundskolor och motsvarande skolformer samt fritidshem bedriver friluftslivsverksamhet och undervisning om förutsättningar för en god miljö och hållbar utveckling i enlighet med verksamheternas styrdokument. Barn och elever bör ges goda möjligheter att vistas utomhus.

Preciseringar

Som preciseringar kan användas att barn och elever inom förskola, skola och fritidshem:

  1. ges goda möjligheter till friluftsliv och utomhusvistelse,
  2. får kunskaper om förutsättningar för en god miljö och hållbar utveckling,
  3. att hänsyn tas till individens förutsättningar och behov att få tillgång till ett rikt friluftsliv.

Utvecklingsriktningen 2023

Vit rund ring och texten "TIllräckliga underlag för att bedöma utvecklingen saknas, det är inte möjligt att ange utvecklingsriktning."

Det finns ett starkt stöd för natur, utevistelse, friluftsliv och hållbarhet i skolans och förskolans läroplaner samtidigt som hindren för friluftsliv i skolan kvarstår från förra uppföljningen. Sedan förra uppföljningen har skrivningar om hållbarhet utvecklats i styrdokumenten. Betygen i ämnet idrott och hälsa i årskurs 9 visar på en stabil nivå, dock har simkunnigheten i årskurs 6 minskat. Föreningar, och naturskolor har bidragit med insatser för att främja friluftsliv i skolan, bland annat genom kompetensutveckling och friluftsdagar. Många aktörer har tagit fram nytt undervisningsmaterial. Skolgårdarna fortsätter att minska liksom tillgången till skolnära natur, särskilt i urbana miljöer. Det behövs stärkt tillgång till skolnära natur, fortbildning av och stöd till lärare, en analys av lärarutbildningars inslag av utomhusundervisning, stöd till ideella föreningar samt en utvärdering av skolornas friluftsverksamhet.  

Kontakt

Eva Stighäll, Naturvårdsverket

eva.stighall@naturvardsverket.se

Relaterad publikation