Ämnesområde

Avlopp

Algblomning i vatten

Väl fungerande avlopp och avloppshantering är av stor vikt för samhället, dels i människors vardag, dels för vår gemensamma miljö. Genom att ha en god avloppshantering och skapa goda förutsättningar för dagvattenhantering kan vi undvika att föroreningar hamnar i naturen och bidrar till allvarliga miljöproblem.

I Sverige finns drygt 2 000 kommunala vatten- och avloppsanläggningar och ännu fler om dagvattenanläggningar inkluderas. Att rena avloppsvattnet är viktigt för att undvika utsläpp av förorenat vatten. Förorenat avloppsvatten kan bidra till övergödning och syrebrist av våra sjöar och hav men avloppsvatten kan även utgöra en värdefull resurs. Naturvårdsverket ansvarar för vägledning om reningsverk i Sverige medan Havs- och vattenmyndigheten vägleder om enskilda avlopp.

Om avloppsvatten

Innan avloppsvatten får släppas ut måste det, i det flesta fall, enligt gällande lag tas om hand och renas. I annat fall kan de föroreningar och smittämnen som finns i avloppsvattnet påverka miljön eller människors hälsa negativt. Till avloppsvatten räknas använt vatten som kommer från hushåll, industrier eller andra verksamheter. Det kan också vara dagvatten, det vill säga regnvatten, smältvatten eller spolvatten som hamnar i våra avlopp.  I avloppsvatten från hushåll finns näringsämnen så som kväve och fosfor samt olika bakterier. När kväve och fosfor hamnar i sjöar, vattendrag och hav bidrar det till övergödning. De flesta ämnen i avloppsvatten finns naturligt i miljön men blir föroreningar när de förekommer i för stora mängder eller på fel plats. Det är därför viktigt med rening av avloppsvatten - både för människor och miljön.

Föreskrift med vägledning

Naturvårdsverkets föreskrifter om rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse med tillhörande vägledning.

Rening av avloppsvatten

Vid rening av avloppsvatten i reningsverk används huvudsakligen tre olika tekniker som kan kombineras på olika sätt. För att rena avloppsvatten och bli av med skadliga ämnen används mekaniska, biologiska och kemiska reningstekniker. För att bli av med ytterligare skadliga ämne så som exempelvis läkemedelsrester krävs en mer avancerad rening.

Avloppsvattnets miljöpåverkan

Trots att avloppsvatten renas kan det skapa stora problem när de släpps ut i naturen. Avloppsslam är en biprodukt från reningsverkens rening av avloppsvatten. Våra avloppsreningsverk är byggda för att ta bort växtnäringsämnen och binda dem i slam. Slammet kan sedan ha olika användningsområden men kan även innehålla oönskade ämnen som kan skada naturen.

Hållbar dagvattenhantering

Dagvatten rinner fram på hårdgjorda ytor och är en blandning av organiska och oorganiska ämnen. Då dagvatten inte renas i reningsverk kan det föra med sig skadliga ämnen som hamnar i naturen. Det är därför viktigt med en hållbar dagvattenhantering där tillräckligt rent dagvattnet kan nyttjas som en värdefull resurs.

Avloppshantering och miljömålsarbetet

De svensk miljöarbetet har sin grund i Sveriges miljömål. I regeringens riktlinjer för ett framtida hållbart och kretsloppsanpassat VA-system anges specificerade mål rörande vatten och avloppssystem i Sverige. Prövnings- och tillsynsmyndigheter har hittills riktat mest uppmärksamhet mot reningsverken men i takt med att reningsverken blir effektivare kommer brister i ledningsnäten att få större betydelse.

Vem gör vad

Publikationer om avlopp och avloppshantering

Alla publikationer om avlopp

Bidrag som stöd i arbetet

Resultat av bidrag

Här presenteras resultat från ett urval av bidragsbeviljade och genomförda insatser för att minska utsläpp av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten.

Läs mer