Reglering för översyn av känsliga områden

Naturvårdsverket har redovisat ett antal författningsförslag på regelverk kring känsliga områden. Naturvårdsverket har valt att lämna förslag som inte kräver lagändring eftersom ett nytt avloppsdirektiv är på gång.

Uppdraget har genomförts i projektform på Naturvårdsverket samt i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten. Synpunkter från olika aktörer har inhämtats dels via en bollplanksgrupp med några för uppdraget särskilt viktiga aktörer, dels via en hearing som hölls i januari, där Naturvårdsverkets förslag presenterades översiktligt. 

Naturvårdsverket har i uppdraget haft som utgångspunkt att föreslå författningsändringar som är så lite ingripande som möjligt, med hänsyn till att större förändringar kan bli aktuella på några års sikt, eftersom ett nytt avloppsdirektiv håller på att tas fram. Naturvårdsverket har bedömt det som möjligt att lämna förslag som inte kräver lagändringar och har valt detta tillvägagångssätt, för att i detta läge undvika lagändringar som kan bli inaktuella inom kort.

Författningsförslagen finns att läsa i avsnitt 3 i redovisningen.

Redovisning

Kontakt