Utredning av förutsättningarna för systematisk övervakning av SARS-CoV-2 i avloppsvatten

Naturvårdsverket redovisade den 1 juli 2021 ett regeringsuppdrag om övervakning av SARS-CoV-2 i avloppsvatten.

Europeiska kommissionen har genom ett meddelande den 17 mars 2021 rekommenderat medlemsstaterna att systematiskt övervaka SARS-CoV-2 och dess varianter i avloppsvatten. Rekommendationen anger riktlinjer för en hur en sådan övervakning bör utformas. Ett meddelande är inte bindande att genomföra för EU:s medlemsländer, men medlemsstaterna uppmanas starkt att senast den 1 oktober införa ett sådant övervakningssystem som rekommendationen beskriver.

Naturvårdsverket fick i mitten av maj i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för systematisk övervakning av SARS-CoV-2 i avloppsvatten enligt kommissionens rekommendation.

Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att Avloppsövervakning kan vara ett relevant komplement till Folkhälsomyndighetens övriga övervakningsarbete, men den faktiska nyttan av övervakningen i smittskyddsarbetet behöver fortsatt utvärderas.

I redovisningen beskriver vi att det finns förutsättningar att i Sverige övervaka SARS-CoV-2 i avloppsvatten. Det finns dock flera vägval som behöver göras för utformningen av en nationell systematisk övervakning, i enlighet med rekommendationen.  Utformningen av övervakningen bör rimligen styras av behovet av sådan övervakning. Det är möjligt att behovet av övervakningen av SARS-CoV-2 i avloppsvatten bäst avgörs av smittskyddsfunktioner på regional nivå. På samma sätt kommer troligen regional kännedom om avloppsnätens utformning behövas för både val av platser för provtagning och kunskap som säsongsvariationer med mera som behövs i databearbetningen.

Redovisning

Kontakt

Maximillian Lüdtke, Maximillian.ludke@naturvardsverket.se