EU:s förslag till reviderat avloppsdirektiv diskuteras i ministerrådet

Granskad: ‎den ‎27‎ ‎mars‎ ‎2024

I mars 2024 antog Europaparlamentets miljöutskott (ENVI) och Ministerrådets Coreper en preliminär kompromisstext av det uppdaterade avloppsdirektivet (se länk nedan). Det slutliga beslutet blir troligen först efter parlamentsvalet. Därefter har Sverige 30 månader på sig att införliva bestämmelserna i svensk rätt.

Den 26 oktober 2022 presenterade Europeiska kommissionen ett förslag till omarbetat avloppsdirektiv. Det ändrade direktivet ingår som en del i EU:s handlingsplan för nollförorening av luft, vatten och mark. Naturvårdsverket har bidragit med expertkunskap till stöd för regeringens arbete.

Innehåll och större ändringar

Förslaget tar höjd för teknikutveckling och erfarenheter från det befintliga direktivet. Dels ingår skärpta krav på rening, med obligatoriska krav på långtgående rening av kväve och mikroföroreningar för alla reningsverk större än 150 000 personekvivalenter, pe, medan tätorter större än 10 000 pe får krav efter en riskbedömning. Reningen av mikroföroreningar ska finansieras av ett producentansvar för läkemedels- och kosmetikaproducenter. Dels utvidgas direktivets tillämpningsområde till mindre tätorter (från 1 000 pe) och med krav om att förebygga utsläpp via dagvatten och bräddningar. Medlemsländerna ska även tillgodose allmänhetens tillgång till sanitet och miljöinformation. I linje med EU:s gröna giv, kommer nya krav om att minska utsläppen av växthusgaser, effektivare energianvändning och att bättre nyttja resurserna i avloppsvatten och slam. Dessutom tillkommer krav på att övervaka mikroföroreningar, mikroplast och så kallade folkhälsoparametrar.

Förslaget har behandlats under det svenska och spanska och belgiska ordförandeskapen

EU-kommissionen är den enda EU-institution som kan föreslå ny EU-lagstiftning. Förslagen skickas till två andra EU-institutioner: Europaparlamentet och Ministerrådet som först förhandlar inbördes i syfte att hitta en allmän inriktning inför fortsatta förhandlingar mellan de tre institutionerna. Därefter beslutar Rådet och Parlamentet om den framförhandlade texten ska bli gällande EU-rätt. Klimat- och näringslivsdepartementet har tillsammans med miljörådet vid den svenska representationen i Bryssel huvudansvaret för arbetet i Ministerrådets arbetsgrupp för miljö. Naturvårdsverket deltar framför allt med expertkunskaper.

Beredningen i Sverige

Regeringen har tagit fram en faktapromemoria som sammanfattar förslaget och som även innefattar preliminära svenska ståndpunkter. Naturvårdsverket har bidragit i arbetet genom att under oktober och november 2022 konsekvensanalysera förslaget.

Därefter har regeringen remitterat förslaget till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Syftet med remissen var att ta reda på vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten hade rätt att lämna synpunkter.

När direktivet väl är antaget har Sverige 30 månader på sig att införliva bestämmelserna i svensk rätt. Det preliminära direktivet innehåller därutöver flera tidsgränser för när olika krav ska vara uppfyllda. Den första tidsgränsen infaller den 31 december 2027, då den första riskbedömningen av övergödning och negativ påverkan på skyddade intressen i andra vattenrelaterade EU-direktiv ska vara genomförd. Den sista ordinarie tidsgränsen infaller den 31 december 2045.

Läs mer

Preliminär kompromisstext antagen av Coreper och EU-parlamentets miljöutskott (ENVI)
2024-03-01 Compromise text on recast Urban wastewater treatment Directive (europa.eu)

Ministerrådets allmänna riktlinje om förslaget:
2023-10-16 Nya regler för effektivare avloppsrening i tätorter - Consilium (europa.eu)

Ändringar antagna av Europaparlamentet:
2023-10-05 Texts adopted - Urban wastewater treatment - Thursday, 5 October 2023 (europa.eu)

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (omarbetning):
2022-10-26 Proposal for a revised Urban Wastewater Treatment Directive (europa.eu)

Regeringens fakta-PM till riksdagen om förslaget:
2022-11-29 Ett reviderat avloppsdirektiv Fakta-pm om EU-förslag 2022/23:FPM21 COM(2022) 541 final (riksdagens.se)

Naturvårdsverkets yttrande över förslaget:
2023-02-10  Yttrande om reviderat direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse  (pdf 316 kB) 

Inkomna svar på regeringens remiss av förslaget:
Remiss av Reviderat direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse – förslag från europeiska kommissionen (regeringen.se)

Naturvårdsverkets webbinfo om EU-förordningar och direktiv:
EU-förordningar och direktiv 

Riksdagens information om vägen från förslag till gällande EU-rätt:
En EU-lag blir till - Sveriges riksdags EU-information (riksdagen.se)

Information om Europeiska unionens råd:
Europeiska unionens råd – uppgift (europa.eu)