EU-förordningar och direktiv

Här finns kortfattad information om olika typer av EU-rättsakter och om hur Naturvårdsverket arbetar med EU-rättsliga frågor.

Inom EU-samarbetet finns olika typer av rättsakter. EU-direktiv ska införlivas i den nationella lagstiftningen, medan EU-förordningar gäller i alla medlemsländer oberoende av nationell lagstiftning.

EU-direktiv

Ett EU-direktiv har som mål att harmonisera medlemsländernas nationella lagstiftning på något område, exempelvis miljö. Direktivet föreskriver vilket resultat medlemsländerna ska uppnå men lämnar åt dessa att bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet. I direktivet står när det senast ska vara genomfört i medlemsländerna.

Medlemslandet ska avgöra om innehållet i direktivet stämmer överens med gällande lagstiftning eller om det behövs ändringar i gällande lagar eller om ny lagstiftning krävs. Om ett medlemsland anser sig ha de bestämmelser som föreskrivs i direktivet behöver det landet inte göra något särskilt utan kan hänvisa till de befintliga bestämmelserna. Om ett direktiv inte genomförs i tid eller på felaktigt sätt kan kommissionen väcka talan om fördragsbrott.

EU-förordningar

En EU-förordning som har trätt i kraft är direkt tillämplig och gäller i alla medlemsländer utan att inkorporeras eller transformeras till nationella rättsregler. Den blir en del av den nationella lagstiftningen genom sitt ikraftträdande. Förordningar ska tillämpas direkt av nationella domstolar och andra myndigheter.

Ett medlemsland får inte anta rättsakter som går emot det som står i förordningen. Om det visar sig att medlemslandets nationella bestämmelser strider mot en gällande förordning är det förordningen som gäller.

En EU-förordning som trätt i kraft gäller direkt och likadant i alla medlemsländer. Foto: SXC RF

En EU-förordning som trätt i kraft gäller direkt och likadant i alla medlemsländer. Foto: SXC RF

Expertgrupper och genomförandekommittéer

Naturvårdsverkets EU-arbete sker huvudsakligen inom Europeiska kommissionens expertgrupper och genomförandekommittéer. Vi bistår också Miljödepartementet i ministerrådets arbetsgrupper samt deltar i nätverk och informella grupper.

Expertgrupperna bistår kommissionen i beredningen och utarbetandet av förslag till lagstiftning, i första hand direktiv och förordningar. Naturvårdsverket deltar i expertgruppernas arbete huvudsakligen inom områdena luft, vatten, avfall och buller.

Genomförandekommittéerna verkställer beslut som fattats av Europeiska unionens råd (ministerrådet) och förbereder införlivandet av rättsakter i medlemsländerna. Arbetet i kommittéerna syftar också till att tillämpa, följa upp och utvärdera redan antagen miljölagstiftning. Stora områden för Naturvårdsverket i kommittéerna är luft, avfall och naturvård.

I ministerrådets arbetsgrupper har Miljödepartementet huvudansvaret och Naturvårdsverket deltar framförallt med expertkunskaper.